Izmjene i dopune

        Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko («Službeni vjesnik» br. 34/09 i 10/13 ) a sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu («N. Novine»br 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), Općinsko vijeće Općine Topusko na 8. redovitoj  sjednici održanoj dana 20 . studenoga 2014. godine donijelo je

         P R V E  I Z M J E N E  I  D O P U N E

                                                       O D  L  U  K  E

o Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.

         Ovom Odlukom mijenja se Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Topusko („Službeni vjesnik“ br. ).

Članak 2.

       Članak 2. Odluke mijenja se i glasi:

       „Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, u iznosu od 2.045.000,00,  osiguravaju se iz  komunalne naknade i grobne naknade, 1.3000.000,00  kao i iz nenamjenskih slobodnih sredstava.
Raspored komunalne naknade po komunalnim djelatnostima utvrđen posebnim aktom – odlukom o mjerilima za raspored sredstava komunalne naknade.“

Članak 3.

      Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

         „Održavanje javnih površina i groblja:

 1. redovno čišćenje i održavanje javnih površina (trgova, pješačkih zona, nogostupa i javnih prometnih površina),
 2. održavanje groblja,
 3. redovno čišćenje zelenih površina – parkovi -a, tržnice i dr.,

 

 1. rok: kontinuirano prema potrebi.
 1. sanacija odnosno popravak udubljenja, napuknuća i oštećenja nogostupa u mjestu Topusko,

 

 1. rok: prema potrebi ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima,
 1. košnja zelenih površina, kresanje stabala,

 

 1. rok: kontinuirano i prema potrebi.

        Proračunom planirana sredstva za izdatke iz stavka 1. u iznosu od 600.000,00. kn, i to iz komunalne naknade 350.000,00 kuna i nenamjenska sredstva 250.000,00 kuna.“

Članak 4.

 

         Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:

„Održavanje nerazvrstanih cesta:

 1. „održavanje i čišćenje prometnica u vrijeme zime od snijega tj. organizacija zimske službe,
 2. sanacija udarnih rupa na asfaltnim podlogama nerazvrstanih cesta te posipanje cesta kamenom i dr. odgovarajućim građevinskim materijalom, održavanje odvodnih kanala uz ceste,
 1. rok: prema potrebi i ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima.

Planirana sredstva u Proračunu za izdatke iz ovog članka su u visini 1.100.000,00 kn , za održavanje nerazvrstanih cesta 1.000.000,00. kuna, za rad zimske službe, 100.000,00 kn.
Proračunom se za navedene namjene osigurava 605.000,00 kuna iz komunalne naknade, ostali dio sredstava, 495.000,00 kuna namirit će se iz slobodnih nenamjenskih sredstava.
Ovlašćuje se općinski načelnik da donese program održavanje nerazvrstanih cesta odnosno seoskih putova.“

Članak 5.

Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:

            „Funkcioniranje javne rasvjete: plaćanje utroška isporučene el. energije, prema potrebi zamjena žarulja, oštećenih kandelabera i bojanje istih,

 1. rok: kontinuiran.

U Proračunu za izdatke iz ovog članka planirana su sredstva u visini 345.000,00 kuna sve iz komunalne naknade.“

Članak 7.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave  u «Službenom vjesniku» Općine Topusko i sastavni je dio Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A    T O P U S K O
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  400-06/13-01/22

URBROJ: 2176/18-02-14-

 

Topusko,    . studenoga 2014. godine

                                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA