Izmjene i dopune

      Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara ( «Narodne novine» br. 92/10 ) i članka 31. Statuta Općine Topusko («Sl. vjesnik» br. 34/09 i 10/13) po prijedlogu općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Topusko na 8. redovitoj sjednici održanoj dana 20.  studenoga  2014. godine donosi 

                                                                  
IZMJENE I DOPUNE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
OPĆINE TOPUSKO

Članak 1.

      Plan zaštite od požara Općine Topusko,( «Službeni vjesnik» br. 28/04, 11/08, 57/11, 10/2013   ) mijenja se tako da se u:

 Tablici 1. u koloni kod oznake za „snage“ umjesto broja 20 stavlja broj „28“, kod oznake za vozila i prostori dodaju se:

„1 kombi vozilo Reno, za prijevoz vatrogasaca,
1 auto prikolica za prijevoz opreme za spašavanje,
1 auto prikolica za prijevoz za šumski požar,
1 čamac gumeni za intervencije na vodi,
1 čamac plastični za intervencije na vodi,
1 lada Niva za izlazak na intervencije.“

Tablici  3.  umjesto Mario Kovačević, Hrvatsko Selo br. 35, telefon 0915074974,  stavlja se „ Miro Abramović, V. Vranovina  broj. 23,  telefon,  044-885-551 i 099737-1411.

Tablica 13. umjesto „Gordan Žurga, stavlja se: „Domagoj Mosler“ telefon  044-886-027.


Članak 2.

     Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Općine Topusko.

       
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA  TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 KLASA: 214-02/03-01/02
URBROJ: 2176/18-01-14-

 Topusko,  20. studenoga  2014.godine.

                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA
Dragan Čučković dipl. ing.