REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE TOPUSKO

KLASA: 013-03/17-01/01
URBROJ: 2176/18-17-110

Topusko,  20. lipnja 2017.

Na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima («Narodne novine» broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Topusko, objavljuje

I Z V J E Š Ć E

o visini troškova lokalnih izbora 2017. godine
i načinu njihova korištenja

 

I.

                Troškovi provedbe lokalnih izbora 2017. godine na području Općine Topusko su sljedeći:

 1. naknade članovima biračkih odbora, 80 članova za I. i  79 članova za II. krug glasovanja - ukupni troškovi 77.519,87  kn, od čega je Sisačko-moslavačka županija uplatila 57.994,42 kn,
 2. naknade članovima stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva (6 članova) za I. i II. krug glasovanja - ukupni troškovi ­­­­­­30.503,46 kn,
 3. naknade članovima proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva (5 članova) za I. i II. krug glasovanja - ukupni troškovi 12.737,10 kn,
 4. naknada osobi zaduženoj za provedbu nadzora financiranja izborne promidžbe i poslove informatičara za rad u aplikaciji APIS-a u Općinskom izbornom povjerenstvu - ukupni troškovi 5.029,25 kn,
 5. naknada osobi zaduženoj za isplatu naknada i izradu kartica za članove Općinskog izbornog povjerenstva, biračke odbore i najam kuća - ukupni troškovi 628,66 kn,
 6. naknade za najam obiteljskih kuća (2 kuće) za I. i II. krug glasovanja - ukupni troškovi 1.450,00 kn,
 7. troškovi putovanja članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva - ukupni troškovi 1.022,45 kn,
 8. naknada domaru Srednje škole Topusko za I. i II. krug glasovanja - ukupni troškovi 471,50 kn,
 9. objava kandidacijskih lista, kandidata i rezultata I. kruga glasovanja (Večernji list) - ukupni troškovi 12.740,00 kn,
 10. izrada plakata kandidacijskih lista i kandidata (Glasila d.o.o.) - ukupni troškovi  1.182,50 kn i
 11. tiskanje glasačkih listića i zapisnika o radu izbornih tijela (Narodne novine) - ukupni troškovi  2.040,50 kn.

 

II.

                Ovo Izvješće objavit će se na internetskoj stranici Općine Topusko www.topusko.hr.

 

                                                                                                                                              PREDSJEDNICA

                                                                                                                                         Antonija Boban, v. r.