Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 31. stavka 1. alineja 16. Statuta Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst i 16/14) i članka 8. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 16/14), Općinsko vijeće Općine Topusko na 8. sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Topusko

 

Članak 1.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Topusko izabrani su:

  1. Andreas Živković, Topusko, Antuna Mihanovića 6, član,

Haris Bašić, Topusko, Crni Potok, Crni Potok 58B, zamjenik člana,

  1. Boris Burkanović, Topusko, Velika Vranovina, Velika Vranovina 3, član,

Robert Cestarić, Topusko, Ponikvari, Ponikvari 22C, zamjenik člana,

  1. Tomislav Kuzmić, Topusko, Hrvatsko Selo, Hrvatsko Selo 18A, član,

Ivan Rakarić, Topusko, Ponikvari, Ponikvari 58, zamjenik člana,

  1. Milka Bućan, Topusko, Crni Potok, Crni Potok 30, članica,

Milka Relić Bakić, Topusko, Nova cesta 7, zamjenica članice,

  1. Mladen Cerjak, Topusko, Glinska 26, član,

Ivan Ivanko, Topusko, Gređani, Gređani 6 I, zamjenik člana.

Članak 2.

Članovi Savjeta mladih Općine Topusko i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.
Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se  u «Službenom vjesniku» Općine Topusko, na internetskoj stranici Općine Topusko i na oglasnoj ploči Općine Topusko.

 

SISAČKO - MOSLAVAČKA  ŽUPANIJA
O P Ć I N A    T O P U S K O
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 006-05/14-01/03
URBROJ: 2176/18-02-14-10
Topusko, 20. studenoga 2014.


P R E D S J E D N I K

                                                                                  Dragan Čučković, dipl. ing., v. r.