Izmjene i dopune

            Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko («Službeni vjesnik» broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni tekst i 16/14), Općinsko vijeće Općine Topusko na 8. sjednici održanoj 20. studenoga 2014. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

 

Članak 1.

            U Odluci o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik» broj 28/01, 5/03, 38/03, 19/04, 18/05, 25/05 - pročišćeni tekst, 19/07, 38/08, 43/09 i 54/12) članak 16. mijenja se i glasi:
„Pravo na povlasticu iz članka 13. ove Odluke, obveznik plaćanja komunalne naknade ostvaruje na temelju podnesenog zahtjeva s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta.
Pravo na povlasticu obveznik ostvaruje od prvog narednog mjeseca računajući od mjeseca u kojem je podnesen zahtjev.“.

Članak 2.

            Članak 17. mijenja se i glasi:
„U slučaju potpunog, djelomičnog ili privremenog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade sukladno članku 11. ove Odluke, za svaki pojedini slučaj utvrdit će se izvor sredstava iz kojeg će se namiriti iznos za koji je obveznik oslobođen od plaćanja komunalne naknade, uz mogućnost smanjenja planiranog transfera obvezniku za iznos za koji je oslobođen od plaćanja komunalne naknade.
U slučaju privremenog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade, sukladno članku 12. ove Odluke, iznos za koji je obveznik oslobođen od plaćanja komunalne naknade namirit će se iz Proračuna Općine - sredstva za provedbu mjera socijalne skrbi.
U slučaju djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade, sukladno članku 13. i 14. ove Odluke, iznos za koji je obveznik oslobođen od plaćanja komunalne naknade namirit će se iz ostalih prihoda Proračuna Općine, koji nisu namjenski.“.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom vjesniku» Općine Topusko.

 

SISAČKO - MOSLAVAČKA  ŽUPANIJA
O P Ć I N A    T O P U S K O
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-03/01-01/26
URBROJ: 2176/18-02-14-11
Topusko, 20. studenoga 2014.


P R E D S J E D N I K

                                                                                  Dragan Čučković, dipl. ing., v. r.