Odluka

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka 31. Statuta Općine Topusko (Službeni vjesnik br. 34/09, 10/13 i 48/13 - pročišćeni tekst),Općinsko vijeće Općine Topusko, na 10. redovnoj sjednici održanoj 19.03.2015. godine donosi:
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ponikvari
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ponikvari, (u
daljnjem tekstu: Plan).
Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko.
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA
Članak 2.
Plan se izrađuje i donosi na temelju sljedeće pravne osnove:

 1. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13),
 2. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04 i 9/11)
 3. te ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 3.
Planom je previđeno formiranje gospodarske zone poslovne namjene (pretežito komunalno- servisne) na sjevernom dijelu zone K3 Ponikvari.
Razlozi za izradu i donošenje plana proizašli su iz potrebe formiranja posebnih prostornih cjelina, posebice se to odnosi na formiranje reciklažnog dvorišta, utvrđivanja osnovne prometne i infrastrukturne mreže.
OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Granica obuhvata Plana ucrtana je na kartografskom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke. Površina obuhvata Plana iznosi 4,7 ha.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU
Članak 5.
PPUO Topusko područje obuhvata Plana namijenjeno je za gospodarsku namjenu - poslovnu namjenu, pretežito komunalno servisnu K3.
Područje obuhvata obuhvaća k.č. 1272/1 (izuzev manje južnog dijela) na kojoj se nalazi upravna zgrada komunalne tvrtke sa pratećim i pomoćnim građevinama te zgrada Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD).
Veće grupe zelenila nalaze se u južnom i zapadnom dijelu područja obuhvata.
Područje obuhvata je opremljeno infrastrukturnom mrežom.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Topusko utvrđuje potrebu donošenja Plana kojim će se ostvariti prostome mogućnosti za realizaciju planiranih zahvata u prostoru.
Osnovni ciljevi Plana su:

 1. planiranje reciklažnog dvorišta;
 2. planiranje dodatnih komunalno-servisnih sadržaje za potrebe komunalne tvrtke;
 3. formiranje zonu za dobrovoljno vatrogasno društvo;
 4. definiranje detaljnih uvjeta za uređenje i gradnju pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu i opće smjernice oblikovanja;
 5. planiranje odgovarajuće prometne i infrastrukturne mreže.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne stručne podloge jer se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.
NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Stručno rješenje Plana izradit ce stručni izrađivač Plana.
VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA
Članak 9.
Kartografski prikazi UPU-a izraditi će se na topografsko-katastarskoj podlozi u digitalnom obliku u mjerilu 1:1000.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.
Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU-a zatražit će se od sljedećih javnopravnih tijela:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, (zaštita prirode), Radnička cesta 80, Zagreb;
 2. Ministarstvo kulture. Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Sisku, Ivana Meštrovića 28, 44 000 Sisak
 3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Sisačko-moslavačka, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanje, Rimska 19, 44 000 Sisak
 4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Sisačko-moslavačka, Odsjek za sigurnost cestovnog prometa, Lj. Gaja 2, 44 000 Sisak
 5. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak, Kralja Tomislava 42, 44000 Sisak
 6. HAKOM- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb
 7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
 8. Hrvatske vode, VGI Banovina, Obala R. Boškovića 10, 44 000 Sisak
 9. Hrvatske ceste, Vončinina 3, Zagreb
 10. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, A. Cuvaja 16, 44000 Sisak
 11. Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Trg bana J. Jelačića 6, 44 000 Sisak
 12. Sisačko-moslavačka županija. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, A. i S. Radića 30/III, 44 000 Sisak
 13. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Trg bana J. Jelačića 6, 44 000 Sisak
 14. Sisačko-moslavačka županija. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, S. i A. Radića 36, 44 000 Sisak
 15. Komunalno Topusko d.o.o. Ponikvari 77 A, Topusko
 16. Mjesni odbor

PLANIRANI ROK ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA
Članak 11.
Rokovi za izradu pojedinih faza za Plana:

 1. dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od najviše 15 dana od nadležnih javnopravnih tijela,
 2. izrada Nacrta prijedloga Plana - u roku od najviše 20 dana od dostave zahtjeva javnopravnih tijela,
 3. izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 15 dana od dostave zahtjeva javnopravnih tijela,
 4. javni uvid u trajanju od 30 dana,
 5. izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,
 6. izrada konačnog prijedloga Plana - u roku od najviše 10 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,
 7. donošenje Plana - 30 dana po utvrđivanju Konačnog prijedloga plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 12.
Izradu UPU-a financirati će se iz općinskog proračuna.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke javnopravnim tijelima navedenim člankom 10. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana.
Rok dostave zahtjeva određen je člankom 11. ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima (članak 10. ove Odluke), ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.
Članak 16.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku” Općine Topusko.
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 350-02/15-01/02 URBROJ: 2176/18-02-15-1 Topusko, 19.03.2015.

Originalni dokument na linku ispod¬