Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 31. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 16/14), temeljem prijedloga Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, KLASA: 402-10/14-03/96, URBROJ: 507/36-16-13 od 6. srpnja 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Topusko na 18. sjednici održanoj  4. listopada 2016. godine, donijelo je

O D L U K U

 

o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Općine Topusko Jeleni Tepšić, članici Općinskog vijeća
Općine Topusko izabranoj s liste grupe birača

 

Članak 1.

Zbog neizvršavanja zakonske obveze, dostave u propisanom roku Državnom izbornom povjerenstvu godišnjeg financijskog izvještaja za 2015. godinu s propisanim prilozima, Jeleni Tepšić, članici Općinskog vijeća Općine Topusko izabranoj s liste grupe birača, obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Topusko, za razdoblje od 1. ožujka do 4. ožujka 2016. godine.

Članak 2.

            Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko za provedbu ove Odluke.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 402-10/16-01/01
URBROJ: 2176/18-02-16-2
Topusko, 4. listopada 2016.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                               Dragan Čučković, dipl. ing., v. r.