Odluka o osnivanju

                                                                                                                                                                  
Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i članka 31. stavak 1. alineja 23. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13 i 48/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Topusko na 6. sjednici održanoj 27. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

 

o osnivanju  Savjeta mladih

              Općine Topusko

 

I.         OSNOVNE  ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Općine Topusko (u daljnjem tekstu: Savjet),  kao savjetodavno tijelo Općine Topusko, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Ujedno se ovom Odlukom uređuje broj i sastav članova Savjeta, način i postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta, način i postupak izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta, mandat članova, djelokrug i način rada Savjeta, postupak donošenja poslovnika o radu i programa rada Savjeta, sredstva za rad Savjeta, odnos Savjeta i općinskog vijeća te općinskog načelnika, međusobna suradnja Savjeta, kao i ostala pitanja od značenja za rad Savjeta.

Članak 2.

Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća Općine Topusko koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih na lokalnoj razini i rješavanje problema mladih.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

II. BROJ I SASTAV ČLANOVA SAVJETA

Članak 4.

Savjet mladih Općine Topusko ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet se biraju osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Općine Topusko, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjet mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

 

III.      IZBOR ČLANOVA SAVJETA

Članak 5.

Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove Savjeta i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Topusko.
Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike, temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura, mogu isticati udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj kao i neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, nju mora činiti najmanje 10 mladih, koji ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 2. ove Odluke.
Podnositeljima kandidature u ime neformalne skupine mladih smatraju se prva dva potpisnika sa popisa članova neformalne skupine mladih koji podržavaju kandidaturu.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata.

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Topusko pokreće postupak izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika donošenjem odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura.
Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta se objavljuje na web stranici Općine Topusko i na oglasnoj ploči Općine Topusko.
Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta, obvezatno sadrži:
- poziv ovlaštenim predlagateljima da podnesu kandidature za izbor članova Savjeta i njihovih zamjenika, sa naznakom tko mogu biti ovlašteni predlagatelji,
- rok za podnošenje prijava,
- podatke o načinu sastavljanja kandidatura (obrasce koje je potrebno popuniti i dokumentaciju i dokaze koje je potrebno priložiti),
- podatke o nadležnom tijelu kojem se dostavljaju kandidature,
- rok u kojem će nadležno tijelo izvršiti provjeru zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata,
- rok u kojem će se izvršiti izbor članova i njihovih zamjenika.
Svaki ovlašteni predlagatelj može predložiti najviše pet kandidata.
Prijedlog kandidata mora sadržavati:
- naziv ovlaštenog predlagatelja iz članka 5. stavka 2. ove Odluke odnosno naziv „neformalna skupina mladih“,
- ime i prezime kandidata i njegova zamjenika,
- adresa prebivališta odnosno boravišta kandidata i njegova zamjenika,
- dan, mjesec i godina rođenja kandidata i njegova zamjenika,
- OIB kandidata i njegova zamjenika,
- obrazloženje kandidature.
Kandidatura mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjerena pečatom predlagatelja, ukoliko predlagatelj ima pravnu osobnost.
Uz kandidaturu je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice odnosno uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu za kandidata i njegova zamjenika, kao dokaz o prebivalištu odnosno boravištu na području Općine Topusko, kao i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za izbor člana odnosno zamjenika člana Savjeta.
Uz kandidaturu je potrebno priložiti i izvadak iz registra udruga ili drugog registra u koji se upisuju organizirani oblici djelovanja mladih, izvadak iz statuta udruge iz kojeg se vidi da je udruga ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, preslike odluke o osnivanju organizacijskog oblika djelovanja mladih, izvatke iz statuta ili druge akte kao dokaz o svojstvu ovlaštenog predlagatelja iz članka 5. stavka 2. ove Odluke.
Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora biti priložen i popis osoba koje čine skupinu i podržavaju kandidaturu, sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, dan, mjesec i godina rođenja, OIB i potpis osobe.
Rok za prijavu kandidatura na javni poziv iznosi 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Općine Topusko.

Članak 7.

Kandidature za izbor članova Savjeta i njihovih zamjenika, ovlašteni predlagatelji dostavljaju Povjerenstvu za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura) prema uputama iz javnog poziva i sukladno ovoj Odluci.
Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. Na popis se kandidati unose abecednim redom prezimena i naznakom predlagatelja za svakog kandidata.
Kandidature koje nisu pravovremene, potpune i pravilno sastavljene i s propisanim dokazima u prilogu ili su podnesene od strane subjekata izvan ovlaštenih predlagatelja iz članka 5. stavka 2. ove Odluke, zbog formalnih nedostataka neće biti prihvaćene i neće se uzeti u obzir prilikom sastavljanja popisa važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Općinskom vijeću Općine Topusko, te se objavljuju na web stranici Općine Topusko.
Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura imenuje Općinsko vijeće Općine Topusko.
Povjerenstvo za provjeru valjanosti kandidatura čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine Topusko, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta.
Postupak izbora članova Savjeta provodi se tajnim glasovanjem. Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićem ovjerenim pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću navode se imena kandidata abecednim redom prezimena s naznakom predlagatelja, a glasuje se  na način da se zaokruži redni broj ispred kandidata.
Glasuje se za najviše pet  kandidata.
Glasački listić na kojem je zaokruženo više od pet kandidata je nevažeći.
Za članove Savjeta su izabrani kandidati koji prema broju dobivenih glasova zauzimaju mjesta od rednog broja 1. do rednog broja 5. na rang listi dobivenih glasova.
Ako su dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova, glasovanje se na istoj sjednici ponavlja između onih kandidata koji su dobili jednak broj glasova, i to onoliko puta koliko je potrebno da bi se izabrao puni broj članova Savjeta određen ovom Odlukom.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na web stranici Općine Topusko.

 

IV. KONSTITUIRANJE SAVJETA

Članak 9.

Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine Topusko.
Konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika, predsjedava član Savjeta koji je u Savjet izabran s najveći brojem glasova, a ako je više izabranih članova dobilo jednak broj glasova, sjednicom predsjedava član koji je imao manji redni broj na glasačkom listiću.
Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta.
Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se na web stranici Općine Topusko.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta biraju i razrješuju članovi Savjeta, većinom glasova svih članova Savjeta.
Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika mora biti sastavljen u pisanom obliku i podnijet od najmanje dva člana Savjeta.
Svaki član Savjeta može potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika i jednog kandidata za zamjenika predsjednika Savjeta.
Ako nijedan od kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika ne dobije potreban broj glasova, izbor će se ponoviti na istoj sjednici.
Ako ni nakon ponovljenog izbora nijedan kandidat ne dobije potreban broj glasova, izbor će se ponoviti najkasnije u roku od 15 dana, s tim što u ponovljenom izboru mogu biti ponovno kandidirani i oni kandidati koji nisu izabrani u prethodnom postupku.
Ako Savjet u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora za članove Savjeta, ne izabere predsjednika, Općinsko vijeće Općine Topusko objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta.

 

V. MANDAT ČLANOVA SAVJETA

Članak 10.

Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.
Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat člana Savjeta pa isti prestaje prestankom mandata člana Savjeta.
Općinsko vijeće Općine Topusko razriješit će člana Savjeta i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta u godini, te na njegov osobni zahtjev.
O činjenici da pojedini član nije prisustvovao na više od 50% sjednica, Savjet je dužan bez odgode obavijestiti Općinsko vijeće Općine Topusko, radi razrješenja člana.
Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u Savjetu do isteka mandata na koji je izabran.
Ako se broj članova Savjeta spusti ispod tri člana, Općinsko vijeće Općine Topusko će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta koliko ih je prestalo biti članom Savjeta prije isteka mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na izbor članova Savjeta.
Mandat članova Savjeta izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih u redovitom postupku izbora.
Općinsko vijeće Općine Topusko raspustit će Savjet samo ako Savjet ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

 

VI. DJELOKRUG SAVJETA

Članak 11.

U okviru svoga djelokruga Savjet:
- raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća Općine Topusko koji su od interesa za mlade,
- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća inicira donošenje akata, sukladno članku 15. stavku 1. ove Odluke,
- putem svojih predstavnika učestvuje u radu Općinskog vijeća Općine Topusko, sukladno članku 16. stavku 1. ove Odluke,
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
- po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Topusko na sjednice Savjeta,
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
- obavlja i druge poslove od interesa za mlade sukladno Zakonu i ovoj Odluci.

 

VII. NAČIN RADA SAVJETA

Članak 12.

Način rada Savjeta, postupak donošenja odluka, sazivanje, rad i tijek sjednice, prava i dužnosti članova Savjeta i druga pitanja od značenja za rad Savjeta, uređuju se Poslovnikom o radu.
Poslovnik o radu donosi Savjet, većinom glasova svih članova Savjeta.

 

VIII. PROGRAM RADA

Članak 13.

Savjet donosi program rada za svaku kalendarsku godinu.
Program rada donosi se većinom glasova svih članova savjeta, a Savjet ga dostavlja na odobravanje Općinskom vijeću u roku određenim člankom 19. stavak 1. ove Odluke.

 

IX. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA

Članak 14.

Ako su programom rada Savjeta, na koji je odobrenje dalo Općinsko vijeće Općine Topusko, za provedbu pojedinih aktivnosti predviđena potrebna financijska sredstva, ista će se osigurati u Proračunu Općine Topusko u visini i dinamici sukladno financijskim mogućnostima Općine Topusko.
Općina Topusko će za održavanje sjednica dati Savjetu na korištenje općinsku vijećnicu.
Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za svoj rad, ali imaju pravo  na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, kao i za druge putne troškove neposredno vezane za rad u Savjetu, ukoliko se sjednica i aktivnosti obavljaju izvan njihova mjesta stanovanja.
Član Savjeta ostvaruje troškove prijevoza u visini cijene prijevozničke karte, a ukoliko za prijevoz koristi vlastiti automobil troškovi mu se nadoknađuju u visini od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.
Sredstva za naknadu putnih troškova osiguravaju se u Proračunu Općine Topusko, a za njihovo isplatu potrebno je dostaviti prijevozničku kartu ili račun za gorivo, kao i popis prisutnih na sjednici Savjeta odnosno izvješće Savjeta o obavljenim aktivnostima vezanim za rad Savjeta, koje su zahtijevale putne troškove.

 

X. ODNOS SAVJETA I OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO
TE OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE TOPUSKO

Članak 15.

Savjet mladih, u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća, može inicirati u Općinskom vijeću Općine Topusko donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Topusko, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Topusko, te način rješavanja navedenih pitanja.
Na prijedlog Savjeta, Općinsko vijeće Općine Topusko će raspraviti pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Članak 16.

Savjet putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Topusko prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Topusko, davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade.
Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta, kojeg Savjet imenuje, dužan je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvješće, koje o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Općinsko vijeće.

 

Članak 17.

Općinsko vijeće Općine Topusko dostavlja Savjetu sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica, u roku u kojem iste dostavlja članovima Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Topusko po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom, na koji po potrebi poziva i druge članove Općinskog vijeća i drugih tijela Općine Topusko, a na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade i o međusobnoj suradnji.
Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko i Savjeta, može pokrenuti i Savjet.

Članak 18.

Općinski načelnik Općine Topusko po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom, na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade i o međusobnoj suradnji.
Općinski načelnik Općine Topusko, svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

Članak 19.

Savjet, nakon donošenja programa rada, isti podnosi na odobravanje Općinskom vijeću Općine Topusko, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.
Savjet podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Topusko, do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, te isto dostavlja na znanje Općinskom načelniku Općine Topusko.

 

XI. SURADNJA SAVJETA

Članak 20.

Savjet može surađivati sa savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne)  samouprave i razvijati suradnju s organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim skupinama mladih u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave drugih zemalja, te međunarodnim organizacijama.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Na  pitanja koji  nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o savjetima mladih.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 37/07).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 006-05/14-01/01
URBROJ: 2176/18-02-14-1
Topusko, 27. svibnja 2014.

                                                            PREDSJEDNIK

                                                                        Dragan Čučković, dipl. ing., v. r.