Odluka o pomoći

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ:  2176/18-02-13-04

 

Topusko  27. 5.  2014.  godine

 

         Na temelju članak 31. Statuta Općine Topusko («Službeni vjesnik»br.34/09 i 10/13 ), Općinsko vijeće Općine Topusko na 6. redovitoj sjednici održanoj dana 27. 5. 2014. godine po prijedlogu općinskog načelnika Općine Topusko donijelo je

 

ODLUKU

I

    Za pomoć poplavljenog područja Slavonije općinski vijećnici svaki ponaosob, 14 vijećnika, donira novčani iznos od jedne dnevnice.
Zadužuje se  Jedinstveni upravni odjel- Računovodstvo da izvrši obračun i isplatu odobrenog iznosa na žiro račun HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA ZAGREB BROJ: HR 6923400091511555516 POZIV NA BROJ – 08.

 

II

                                         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragan Čučković dipl. ing. v. r.