Odluka vijeća

Na temelju članka 51 Zakona o tržištu toplinske energije („Narodne novine broj: 80/13 i 14/11) i članak 31. Statuta Općine Topusko («Službeni vjesnik»br.34/09 i 10/13 ), Općinsko vijeće Općine Topusko na 6. redovitoj sjednici održanoj dana 27. 5. 2014. godine po prijedlogu općinskog načelnika Općine Topusko donijelo je

 

O D L U K U

I

     Sa danom 6. 7. 2014. godine stavlja se izvan snage Odluka Općinskog vijeće Općine Topusko Klasa: 363-01/10-01/03,  Urbroj: 2176/18-02-13-88 od 15. listopada 2013. godine.
   
II

         
        Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko.

                                            SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
                                                         OPĆINA TOPUSKO
                                                        OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 363-01/10-01/03
Urbroj:  2176/18-02-14-96

Topusko  27. 5.  2014.  godine

    

                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA
Dragan Čučković dipl. ing. v. r.