odluka opcinskog vijeca o dopunama poslovnika.pdf

Sadržaj dokumenta ¬

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Stavka Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ Općine Topusko, broj 34/09 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Topusko na 6. sjednici održanoj 27. 5.  2014. godine donijelo je

P O S L O V N I Č K U  O D L U K U

o  dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
 Općine Topusko

Članak 1.

             U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Topusko („Službeni vjesnik“ Općine Topusko, broj 43/09 i 10/13 ), u članku 58. Poslovnika iza stavka 2. dodaje se stavak 3, a koji glasi:
„Poziv za sjednicu Općinskog vijeća zajedno sa svim materijalima i zapisnikom s prethodne sjednice Općinskog vijeća dostavlja se Savjetu mladih Općine Tousko.“.
Dosadašnji stavci „3, 4, 5 i 6“. postaju stavci „4, 5, 6 i 7“.
U istom članku niza stavka „7“ dodaje se stavak „8“ koji glasi:
„Predsjednik, zamjenik ili drugi član  Savjeta mladih Općine Topusko kojeg Savjet  imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegovog djelovanja zatraži Općinsko vijeća.

Članak 2.

U članku 60. iza stavka 2. dodajU se stavak 3 i 4. koji glase:
„Savjet mladih Općine Topusko može Općinskom vijeću Općine Topusko podnijeti inicijativu za donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za mlade i unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Topusko, te inicirati raspravu o pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih te načinu rješavanja navedenih pitanja.
„Po zaprimljenoj inicijativi predsjednik Općinskog vijeća je dužan istu staviti u dnevni red prve sljedeće sjednice Općinskog vijeća uz uvjet da je ista podnesena najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice, te zatražiti mišljenje općinskog načelnika i nadležnog radnog tijela Općinskog vijeća o podnesenoj inicijativi.“

Članak 3.

            Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko.

                                               SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 012-01/09-01/01
URBROJ: 2176/18-02-14-04
Topusko, 27. 5.  2014
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                        Dragan Čučković dipl. ing. v. r.


odluka opcinskog vijeca o dopunama statuta.pdf

Sadržaj dokumenta ¬

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)  i članka 31. stavka 1. alineja 1. Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13 i 48/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Topusko na 6. sjednici održanoj 27. svibnja 2014. godine, donijelo je

 

S T A T U T A R N U   O D L U K U

o dopunama Statuta Općine Topusko

Članak 1.

            U Statutu Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09, 10/13 i 48/13 – pročišćeni tekst), u članku 31. stavku 1.  iza alineje 15. dodaje se nova alineja 16. koja glasi:
„- osniva Savjet mladih Općine Topusko, bira i razrješava članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Topusko te raspušta Savjet mladih Općine Topusko,“.
Dosadašnje alineje 16. do 24. postaju alineje 17. do 25.

Članak 2.

            Iza članka 46. dodaje se novi članak 46. a koji glasi:

„Članak 46. a

            Općinsko vijeće Općine Topusko osniva Savjet mladih Općine Topusko, kao savjetodavno tijelo Općine Topusko, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
Osnivanje, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Općine Topusko, uređuju se odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Topusko, koju donosi Općinsko vijeće.“.

Članak 3.

            Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Općine Topusko.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 012-03/09-01/01
URBROJ: 2176/18-02-14-5
Topusko, 27. svibnja 2014.

PREDSJEDNIK
Dragan Čučković, dipl. ing., v. r.