PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA U OPĆINI TOPUSKO

P R A V O    N A    P R I S T U P    I N F O R M A C I J A M A

Službenica za informiranje:

Antonija Boban, dipl. iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Općina Topusko, 44415 Topusko, Opatovina 10, poštom ili dostavom neposredno u pisarnicu Općine Topusko na istoj adresi,
  • putem elektroničke pošte: opcina-topusko@sk.t-com.hr,
  • usmeno na zapisnik kod službenice za informiranje, svakim radnim danom u uredovno vrijeme,
  • telefonom na broj: 044/527-499,
  • telefaksom na broj: 044/527-491.

 

Pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište.

 


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu ¬

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu ¬