Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko («Sl. vjesnikª br. 34/09 i 10/13 ) Općinsko vijeće Općine Topusko na 4. redovitoj sjednici održanoj dana 5. prosinca 2013. godine donijelo je
PROGRAM – SMJERNICA I AKTIVNOSTI OPĆINSKIH TIJELA
OPĆINE
TOPUSKO U 2014 GODINI

Ovim aktom utvrđuju se najznačajnije i najvažnije teme i pitanja o kojima će općinska tijela u 2014. godini odlučivati, raspravljati ili rješavati, a to su:
- normativne naravi (donošenje općih akata, odluka, programa, usvajanje projekata i sl.),
- redovne naravi (redovno funkcioniranje tj. izvršavanje poslova iz Zakonom utvrćenih nadležnosti jedinica lokalne samouprave, zatim provedba i izvršavanje vlastitih odluka, programa i projekata).

 U 2014. godini programiraju se slijedeće aktivnosti:

 1. Donošenje programskih smjernica za rad i aktivnosti općinskih tijela u 2015. godini,
 2. okončanje aktivnosti na pripremi i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Topusko i provedbenih prostornih dokumenata i usvajanje predmetnih dokumenata
 3. - rok: u tijeku godine 2014. godine,

 4. Donošenje odluke o usvajanju dokumenata: - procjene i planu mjera za zaštitu i unaprećenje okoliša, - rok: u tijeku 2014. godine
 5. Donošenje odluka o usvajanju:
 6. - proračuna Općine za 2015. godinu,
  - programu kapitalnih ulaganja u 2015. godini,
  - programu održavanja komunalne infrastrukture, uključujući i lokalnih cesta u 2015. godini,
  - programu zadovoljavanja javnih potreba u društvenim djelatnostima (školstvo, sport, kultura, socijalna skrb i dr.) u 2015. godini,
  - plana nabave u 2015. godini,
  - odluke o rasporedu komunalne naknade 2015.godine,
  - program izgradnje objekata komunalne infrastrukture u 2015.godini.

  - rok: studeni – prosinac 2015.

 7. Donošenje odluka o usvajanju:
 8. - izvršenja Proračuna za 2013. godinu – rok: ožujak 2014. godine - izvršenja Proračuna I – III 2014. – rok: lipanj 2014. godine - izvršenja Proračuna I – VI 2014. – rok: rujan 2014. godine
  - izvršenja Proračuna I – IX 2014. – rok: studeni – prosinac 2014. godine

 9. Razvojno – investicijske aktivnosti u 2014. godini čini angažiranje općinskih tijela na realizaciji:
 10. - poduzimanje aktivnosti radi urećenja stambenog bloka Glinska – Školska,
  - daljnje urećenje mrtvačnica na katoličkom i pravoslavnom groblju u Topuskom,
  - poduzimati daljnje aktivnosti radi obnove mosta Hrvatsko Selo – Mala Vranovina,
  - nastavka suradnje s HEP-om DP «Elektraª Sisak na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji elektromreže u naseljima u kojima ista ne funkcionira ili nije izgraćena,
  - na temelju inicijativa mjesnih odbora i dijelom osiguranih sredstava – akcija asfaltiranja nerazvrstanih cesta,
  - rekonstrukcija pročistača otpadnih voda,
  - provoditi aktivnosti u svezi toplifikacije,
  - rješavanje aktivnosti započetih u 2013 kao i onih aktivnosti koje su planirane da se realiziraju u 2012 godini ali se istom nije pristupilo iz opravdanih razloga.

 11. Praćenje i donošenje odgovarajućih odluka i zaključaka vezano za:
 12. - funkcioniranje komunalne i cestovne infrastrukture,
  - funkcioniranje i rad ustanova u vlasništvu Općine,
  - funkcioniranje pojedinih komunalnih djelatnosti koje su ustupljene koncesionarima ili Komunalnom Topusko d.o.o,
  - stanje u mjerama zahvata u prostoru, stanje okoliša, vatrozaštite, obnove,
  stambenog       zbrinjavanja,       socijalne      skrbi,       raspolaganja      državnim
  poljoprivredni m zemljištem, civilne zaštite, veterinarske djelatnosti, - funkcioniranja kulture, sporta, školstva, zdravstva,
  - stanje i mogućnost razvoja malog i srednjeg poduzetništva, zadrugarstva, bolje prometne povezanosti,
  - ostvarivanju proračunskih prihoda, izdataka,
  - prometnu regulaciju,
  - stanje javnog reda i sigurnosti,
  - ostvarivanje                         drugih obveza Općine sukladno zakonskim ili vlastitim
  propisima i programima,


 13. poduzimanje daljnjih aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa pravni status, nekretnina u vlasništvu Općine,

U 2013. godini, nastaviti aktivnost na osiguranju prostora za odgovarajuće poduzetničke djelatnosti. Naime, Općina će u 2014. godini nastaviti politiku poticanja i oživljavanja poduzetničkih aktivnosti angažirati se na «privlačenjuª investitora.
Primarnim zadatkom smatra se urećenje mjesta Topusko, te poticanje dotoka kapitala u Općinu Topusko.
Općinsko vijeće i općinski načelnik svojim radom će doprinositi izvršenju utvrćenih smjernica.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom vjesniku" Općine Topusko i stupa na snagu 1. 1. 2014. godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPAN IJA
O P Ć I N A T O P U S K O
O P Ć I N S K O V I J E Ć E

KLASA: 400-06/13-01/21 URBROJ: 2176/18 -02-13-01
Topusko, 5. prosinca 2013. godine
P R E D S J E D N I K V I J E Ć A Dragan Čučković dipl. ing. v.r.