PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

            Za izvršenje Proračuna odgovoran je nositelj izvršne vlasti Općine Topusko.

Članak 5.

 

 Ovaj Proračun objavit će se u «Službenom vjesniku» Općine Topusko, a stupa na snagu  01.01.2014.god..

SISAČKO – MOSLAVAČKA  ŽUPANIJA
O P Ć I N A    T O P U S K O

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 400-06/13-01/15
URBROJ: 2176/18-02-13-01
Topusko, 05.prosinac 2013.god.

Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                                             Dragan Čučković, v.r.


Dokumenat je dostupan za pregled i download u pdf formatu - PRORACUN ZA 2014..pdf