SAVJET MLADIH OPĆINE TOPUSKO

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA SAVJET MLADIH OPĆINE TOPUSKO

Općinsko vijeće Općine Topusko dana 03.01.2018. godine pokreće postupak za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko koji se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život na području Općine Topusko.

Savjet mladih osniva se kao savjetodavno tijelo Općine Topusko, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih ima pet (5) članova koje bira Općinsko vijeće na vrijeme od tri (3) godine.

Rok za prijavu kandidatura je 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Topusko.

Svi potrebni obrasci ispod ovog teksta.


SAVJET MLADIH U PROŠLOM SAZIVU