Zapisnik 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik-1.-redovne-sjednice-Opcinskog-vijeca-27.6.2013..pdf

Topusko, 27.6.2013.

zapisnik

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 27. lipnja 2013. godine u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,30 sati.

P R I S U T N I:

Dragan Čučković, Đuro Rajšić, Jelena Tepšić, Dalibor Živković, Nikola Abramović, Mladen Išek, Andrija Kirin, Marko Sonički, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Anita Putrić, Ivana Tonjac Golubović, Dražen Putrić, Željko Majstorić.

Ostali prisutni: Vlado Muža, općinski načelnik, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Slobodan Miščević, zamjenik općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić i Jana Žugaj.

Predsjednik Vijeća pozdravlja članove Vijeća te izražava želju za konstruktivnost i efikasnost u budućem radu, kako lakših tako i težih pitanja koja će se naći pred ovim sastavom Vijeća, a sve u skladu sa Statutom, Poslovnikom i zakonima.
Nakon utvrđivanja kvoruma predsjednik Vijeća otvara 1. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, te čita tekst prisege za općinskog načelnika i njegove zamjenike, te oni odgovaraju sa „prisežem“ i potpisuju tekst prisege.

Predsjednik Vijeća predlaže da se aktualni sat održi na kraju sjednice, te predlaže usvajanje dnevnog reda iz poziva.

Konstatira se da je Vijeće sa 13 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ usvojilo slijedeći

D N E V N I     R E D

 1. Izvješće revizije – izvjestitelj Jana Žugaj
 2. Predstečajna nagodba TOP-TERME d.o.o Topusko – izvjestitelj općinski načelnik g. Vlado Muža
 3. Donošenje Odluke o visini naknade za zasnivanje stvarnog prava na nekretninama u vlasništvu Općine Topusko – izvjestitelj Stanko Rajšić
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja goveda u 2002. godini na području Općine Topusko – izvjestitelj Stanko Rajšić
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Topusko – izvjestitelj Antonija Boban
 6. Razno

Ad.1.     Izvješće revizije

Jana Žugaj ukratko izvještava o Izvješću revizije, te nakon toga predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te se konstatira da je Izvješće revizije jednoglasno usvojeno.

Ad.2.     Predstečajna nagodba – TOP-TERME d.o.o. Topusko

Općinski načelnik Vlado Muža izvještava Vijeće da su TOP-TERME d.o.o., sukladno zakonskim propisima, ušle u postupak predstečajne nagodbe, te Općini Topusko duguju 768.600,88 kn po osnovu komunalne naknade. Naglašava da je održano 1. ročište predstečajne nagodbe pred Nagodbenim vijećem koje je prihvatilo plan restrukturiranja, a na 2. ročištu koje će se održati 18.7.2013. godine vjerovnici bi trebali glasovati za plan financijskog rekonstruiranja, te predlaže da i Općina Topusko prihvati plan restrukturiranja. Naglašava da je praksa da se u predstečajnim nagodbama otpisuju kamate, a dio glavnice duga se otplaćuje u obrocima. Trenutno nije poznat stav Ministarstva financija oko reguliranja odnosa  TOP-TERMI d.o.o. i Porezne uprave oko dospjelog duga, te predlaže da se pristup koji realni sektor, u saniranju svojih financijskih obveza, ima prema Državi, da tako ima i prema lokalnoj samoupravi odnosno predlaže da se prihvati takav zaključak. Općina će imati svog izaslanika na 2. ročištu koji će glasovati o planu financijskog restrukturiranja.

Predsjednik Vijeća pojašnjava da bi ovo Vijeće trebalo dati ovlaštenje općinskom načelniku da u postupku predstečajne nagodbe TOP-TERMI d.o.o. predstavlja Općinu Topusko, te otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Dalibor Živković postavlja pitanje što će biti sa glavnicom duga, pošto bi se u prestečajnoj nagodbi trebale otpisati kamate, ako TOP-TERME d.o.o. odu u stečaj, a općinski načelnik Vlado Muža odgovara da se u slučaju stečaja primjenjuju odredbe Zakona o stečaju, a ne Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, te kako ide stečajni postupak tako se i podmiruju obveze prema vjerovnicima i to prema redoslijedu kako je utvrdio zakon.

Kako daljnje rasprave nije bilo predsjednik Vijeća Dragan Čučković čita tekst zaključka kojim se općinskom načelniku daje ovlaštenje da pred Nagodbenim vijećem u postupku predstečajne nagodbe TOP-TERME d.o.o. Topusko zastupa interese Općine Topusko i da u tom smislu može sklapati nagodbe i odlučivati o podmirenju duga koje TOP-TERME d.o.o. imaju prema Općini Topusko.

Konstatira se da je Vijeće sa 8 glasova „za“ i 6 glasova „suzdržan“ prihvatilo predloženi zaključak.

Ad.3.     Donošenje Odluke o visini naknade za zasnivanje stvarnog prava na nekretninama u vlasništvu
                Općine Topusko

Stanko Rajšić pojašnjava potrebu donošenja ove odluke, te ju kratko obrazlaže naglašavajući da je to operativna odluka koja omogućuje da Općina Topusko sklapa ugovore sa potencijalnim korisnicima služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Topusko.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.

Dalibor Živković konstatira da prijedlog ove odluke nije prošao na prethodnom sazivu Vijeća, te smatra da se ova odluka donosi zbog izgradnje MHE u Velikoj Vranovnini, govori kako se služnost ne ograničava vremenski, kako se ne radi samo o MHE u Velikoj Vranovini jer je u planu još 6 MHE. Također ga zanima što će biti sa kupalištem u Velikoj Vranovini obzirom da je u sanaciju istog uloženo puno dobrovoljnog rada i znatna financijska sredstva. Mišljenja je da bi cijena naknade za zasnivanje stvarnog prava trebala biti određena kao i komunalna naknada po zonama, a neke služnosti, primjerice telekomunikacije trebale bi se plaćati mjesečno npr. za repetitore, te smatra da odluka nije dorečena, te da treba pojasniti o kakvoj se služnosti radi. Također upozorava da će se vršiti i prekapanje lokalnih cesta.

Stanko Rajšić odgovara da ima raznih vrsta služnosti i da odluka o tome i govori, ali ne vidi potrebu nabrajanja istih u samoj odluci, a sama služnost ima karakteristike trajnog prava, ali zakonodavac ipak ograničava rok. Ova odluka nije vezana za MHE Velika Vranovina niti za bilo koji drugi konkretni objekt, već je to generalna odluka o visini naknade za zasnivanje stvarnog prava na nekretninama u vlasništvu Općine Topusko, a pitanje hidro, termo i ostalih centrala kao i svih drugih objekata je pitanje Ureda za graditeljstvo, Ureda za zaštitu okoliša i drugih koji izdavaju dozvole i suglasnosti za gradnju. Nema niti primjera da se služnost dijeli po zonama, već se ide sa linearnom osnovom. Dalibor Živković je ipak mišljenja da bi se trebala uvesti visina naknade po zonama jer centar mjesta i neki ruralni dio ne mogu biti jednaki. Također je mišljenja da je predložena cijena srednja cijena te nije niti previsoka niti preniska.

Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te se konstatira da je Vijeće sa 13 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ usvojilo predloženu odluku.

Ad.4.     Donošenje Oduke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova umjetnog
                osjemenjivanja goveda u 2002. godini na području Općine Topusko

Stanko Rajšić pojašnjava da se ova odluka primjenjuje od 2002. godine, te se temeljem nje sklapaju ugovori sa veterinarskom stanicom o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja goveda, konkretno sufinancira se sa 100,00 kn po grlu. Ministarstvo poljoprivrede uputilo je zahtjev da se prijave poticajne mjere koje su davane više godina, da bi se iste prijavile Europskoj komisije te da bi se iste i dalje mogle dodjeljivati. Potrebno je dopuniti normativni dio koji govori o dugoročnosti, ali to se vidi i iz projekcije proračuna do 2015 godine koji im je također dostavljen. Također je potrebno općinskom načelniku omogućiti da može raspolagati i poticati poljoprivredu i sa većim iznosom od 100,00 kn.
Općinski načelnik Vlado Muža konstatira da je naše područje u poljoprivredi ekstenzivnog karaktera, stočni fond je sve manji i rijeđi, te smatra da bi poticaj trebao biti veći od 100,00 kn i ovo bi bio samo skromni poticaj razvoju poljoprivrede. Također je mišljenja da je potrebno tražiti pomoć od viših instanci da se određene vrste stoke što više uzgajaju kako bi stanovništvo ostvarivalo dodatne prihode obzirom da je realni sektor utonuo u recesiju, a oni koji se profesionalno bave poljoprivredom da im se ipak pomogne u vidu poticaja.

Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te se konstatira da je prijedlog Odluke jednoglasno usvojen.

Ad.5.     Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
                na području Općine Topusko

Antonija Boban ukratko pojašnjava prijedlog odluke, te naglašava da se ona temelji na zakonskim odredbama. Upoznaje članove Vijeća da su ugostitelji podnijeli zahtjev da se Odluka promjeni. Prijedlog je da se udovolji zahtjevu ugostitelja da se radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz kategorije barovi i restorani bude od  6,00 sati ujutro do 02,00 sata poslije ponoći čitave godine, s tim da to nije obveza nego samo mogućnosti da vlasnici ugostiteljskih objekata mogu raditi u tom radnom vremenu, a oni će sami odlučiti.

Općinski načelnik Vlado Muža naglašava da smo mi turistička destinacija i trebali bi stvoriti određene preduvjete i omogućavati turističkim djelatnostima da ostvaruju dodatne vrste prihoda na različite načine, u ovom slučaju je to noćno poslovanje gdje razvijenija središta rade tokom cijele noći i na taj način ostvaruju prihode, s tim da trebamo prilagoditi uvjete s kojim raspolažemo sa našom stvarnosti kako bi ugostitelji ostvarivali prihode, a samim tim i izvršavali svoje obveze prema lokalnoj samoupravi i državi u širem smislu riječi. Također se nada da neće dolaziti do nepotrebnih nereda, te je mišljenja da se ovim reguliranjem može uspostaviti i više reda a sve s ciljem ostvarivanja većih prihoda.

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković otvara raspravu a kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju, te se konstatira da je prijedlog Odluke jednoglasno usvojen.

Ad.6.     Razno

  1. Klub vijećnika HDZ/HSP/HSS

 

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković izvještava članove Vijeća da je osnovan Klub vijećnika HDZ/HSP/HSS koji se sastoji od 5 članova i to: Nikola Abramović, predsjednik, Mladen Išek, Marko Sonički, Željko Skrbin i Andrija Kirin.

  1. Dnevni red i aktualni sat

Dalibor Živković postavlja pitanje zašto se nije usvajao zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, te zašto se aktualni sat ne održava na početku sjednice.
Stanko Rajšić odgovara da se zapisnik konstituirajuće sjednice ne usvaja, svi su ga dobili ali on je proceduralan, a što se tiče aktualnog sata predsjednik Vijeća smatra da je bolje da se on održava na kraju sjednice, ali ako članovi Vijeća žele da se održava na početku sjednice, on nema ništa protiv.

  1. Legalizacija – izmjene zakona

 

Stanko Rajšić upoznaje Vijeće sa pitanjem iz prošlog saziva u svezi zahtjeva za promjenom zakona kojim se regulira legaliziranje objekata, te naglašava da je došao odgovor da Sabor RH i saborska tijela nemaju namjeru ići u izmjene zakona.

  1. Narodna knjižnica i čitaonica i odluka HERA-e

 

Dalibor Živković postavlja pitanje što će biti sa Narodnom knjižnicom i čitaonicom, te moli pismeni odgovor na postavljeno pitanje. Također postavlja pitanje da li je stigla odluka HERA-e u svezi grijanja, te i na to pitanje traži pismeni odgovor.

Općinski načelnik odgovara na pitanje u svezi grijanja i odluke HERA-e, dobivene su dozvole, te se rješenje može dati na uvid. Prijenos djelatnosti je usuglašen sa HERA-om. Grijanje je vječita tema i to se ne može riješiti jednom odlukom, to je proces koji će se stalno usuglašavati i dorađivati i u kojem će se pojavljivati i problemi, ali taj sustav treba razvijati i ulagati u distribuciju kako bi se stvarale nove vrijednosti a samim time bi i Općina ostvarivala dodatne prihode putem naknada za koncesiju. Ima nekih problema oko instalirane snage, ali ne može dati odgovor na to jer prethodno svoje mišljenje trebaju dati energetičari te bi onda TOP-TERME mogle postupiti po određenim pravilima koje je naložio zakonodavac a koje prati i provodi HERA.

Dalibor Živković traži da mu se u pismenom obliku odgovori na pitanje u svezi aneksa ugovora sa TOP-TERMAMA, da li su dobivene potrebne dozvole.
Stanko Rajšić izvještava da je odrađen i drugi dio tehničkog pitanja prema Ministarstvu financija tako da je otvoren put prema imenovanju Povjerenstva. Ići će se u raspisivanje natječaja, dosadašnja koncesija je odjavljena.

Općinski načelnik odgovara da će se odgovor na pitanje u svezi Narodne knjižnice i čitaonice dostaviti pismeno za iduću sjednicu.

  1. Javna objava zapisnika Općinskog vijeća

 

Dražen Putrić, sukladno mišljenju Državne revizije, predlaže javnu objavu zapisnika Općinskog vijeća na službenim stranicama Općine Topusko.
Predsjednik Vijeća smatra da bi se zapisnici mogli objavljivati u skladu sa Poslovnikom.

  1. Legalizacija društvenih domova

 

Željko Skrbin postavlja pitanje legalizacije društvenih domova, a Stanko Rajšić odgovara da je to pitanje pokrenuto od strane Općine, s tim da se javlja i pitanje legalizacije područnih škola a te zahtjeve za legalizaciju bi trebale podnijeti škole.

Drugih pitanja nije bilo  - dovršeno u 19,30 sati.

                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK


Dragan Čučković, dipl.ing.

                                                                                                                                     

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković