Zapisnik 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 10. redovne sjednice Opcinskog vijeca - 19.3.2015..pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 19.3.2015.

ZAPISNIK     

sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 19.3.2015. s početkom u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Mladen Išek, Marko Sonički, Andrija Kirin, Željko Skrbin, Ivana Tonjac Golubović, Marijan Abramović, Željko Majstorić, Dalibor Živković, Jelena Tepšić, Đuro Rajšić, Tihomir Toljan i Dragan Čučković, Anita Putrić, Nikola Abramović
Ostali prisutni: Vlado Muža, Slobodan Miščević, Antonija Boban, Vladimir Ožanić, Stanko Rajšić, Jana Žugaj, Slavko Žugaj,  i Boris Burkanović

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković pozdravlja prisutne, konstatira da je od ukupno 14 vijećnika prisutno 14 vijećnika, te predlaže dnevni red iz poziva s dopunama, odnosno u točki 6. dodaje se Izvršenje plana gospodarenje otpadom, točka 12. mijenja se i glasi Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko i dodaje se točka 13. Razno.
Od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo je za predloženi dnevni red s dopunama, te se konstatira da je utvrđen slijedeći
D N E V N I     R E D

1. Rasprava i usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko (izvješće podnosi JUO – računovodstvo – gđa Jana Žugaj)
3. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Topusko za 2014. godinu
4. Izvješće o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini s raspodjelom sredstava šumskog doprinosa (izvješćuje Vladimir Ožanić)
5. Izvješće o Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini – (izvješćuje Vladimir Ožanić)
6. Izvješće o stanju okoliša – Izvršenje plana gospodarenja otpadom (izvješćuje Vladimir Ožanić)
7. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o zaštiti od požara (izvješćuje Stanko Rajšić)
8. Donošenje Odluke o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Topusko
9. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu Urbanističkog plana gospodarske zone K1 – Ponikvari, Topusko
10. Donošenje Odluke o postavljanju znakova ograničenja opterećenja na nerazvrstanim cestama u naseljima Katinovac, Crni Potok, Staro Selo Topusko, Gređani i Donja Čemernica, zaseok Bakići (izvješćuju Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić)
11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu Plana ukupnog razvoja Općine Topusko
12. Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko
13. Razno.

AKTUALNI SAT

Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi lokalnog puta u Vorkapić Selu prema Bogdanovićima, put nije nasut, šanci nisu iskopani, a dvije cijevi su zdrobljene pa se voda prelijeva. Također postavlja pitanje u svezi grobalja u Vorkapić Selu, odnosno predlaže da se na ukupno dva groblja postave kontejneri za  smeće.
Vlado Muža se slaže da je kad je postavljan asfalt na županijskoj cesti ostavljen jedan propust i već je intervenirano i obećano je da će se sanirati, ali će ponovno intervenirati, a dio puta prema Bogdanovićima će se nasuti čim vrijeme dozvoli. Dalibor Živković naglašava da se ne radi o tom prvom mostiću, već kod skretanja za Bogdanoviće tj. na spoju asfalta i njihovog puta.
Što se tiče grobalja, Vlado Muža naglašava da je to problem na nizu grobalja i ti problemi bi se trebali rješavati jedan po jedan, te ga upućuje na direktora Komunalnog da s njim dogovori kad će se postaviti kontejneri.
Andrija Kirin postavlja pitanje u svezi prometnih znakova na prometnici za Veliku Kladušu, te predlaže da se putokazi postave kod benzinske postaje i na križanju kod Glinske, jer dosta ljudi pita za put prema V. Kladuši.
Također postavlja pitanje u svezi Udruge žena Izvor odnosno o transferu u iznosu od 5.000,00 kn a Udruga više ne postoji. Dragan Čučković odgovara da je ovo pitanje na dnevnom redu pod točkom 2.
Vlado Muža se slaže sa činjenicom da postoji nedostatak znakova i trebalo bi ih postaviti na više mjesta, ali se ta situacija mora razmotriti sa ŽUC-om.
Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je zaključen.

Ad.1.      Rasprava i usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“ te je tekst zapisnik 9. redovne sjednice usvojen jednoglasno.

Ad.2.      Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnog reda. Jana Žugaj ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda, te naglašava da se troškovi za Udrugu žena Izvor odnose na troškove iz 2013. godine.
Nakon obrazloženje predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibora Živkovića zanima na što se točno odnosi iznos kapitalnih ulaganja od 25.312,00 kn, a Jana Žugaj odgovara da je to nabava rashladne vitrine za mrtvačnicu.
Općinski načelnik naglašava da je došlo do promjene u strukturi prihoda, svud su prisutni manjkovi, te smatra da je proračunska 2014. godina dobra jer su prihodi smanjeni. Također je loše punjenje proračuna iz realnog sektora u 2015. godini. Smatra da nije bilo elementarnih nepogoda, proračunska 2014. godina bi se mogla smatrati uspješnom.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“ te je Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko usvojeno jednoglasno.

Ad.3.      Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Topusko za 2014. godinu

Općinski načelnik podnosi izvješće o svom radu, te naglašava da bi 2014. godina bila uspješna da nije bilo niza elementarnih nepogoda i zbog toga će neki programi u 2015. godini biti uskraćeni. Naglašava da su  neplanirani troškovi kao posljedice elementarnih nepogoda imali veliki utjecaj.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Dalibor Živković smatra da bi se troškovnik udara groma u mrtvačnici trebao dostaviti vijećnicima na uvid na idućoj sjednici Općinskog vijeća, te da je Općina trebala poduzeti druge korake da se šteta sanira.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“ te je Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Topusko za 2014. godinu usvojeno jednoglasno, sa zaključkom da se na idućoj sjednici vijećnicima dostavi troškovnik udara groma u mrtvačnici.

Ad.4.      Izvješće o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini s raspodjelom sredstava šumskog doprinosa

Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda koji ukratko obrazlaže.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“ te je Izvješće o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini s rasporedom sredstava šumskog doprinosa usvojeno jednoglasno.

Ad.5.      Izvješće o Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini

Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda koji ukratko obrazlaže.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Dalibor Živković traži da se za iduću sjednicu dostavi troškovnik održavanja javne rasvjete
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“ te je Izvješće o Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini    usvojeno jednoglasno.

Ad.6.      Izvješće o stanju okoliša – izvršenje plana gospodarenja otpadom

Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda koji ukratko obrazlaže.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Dalibor Živković postavlja pitanje mogu li se PVC posude za odlaganje otpada dobiti putem donacija, pošto dio stanovništva nema PVC posude, a Vladimir Ožanić odgovara da to može sufinancirati Fond za zaštitu okoliša, a Općina mora sudjelovati s najmanje 20% sredstava. Predsjednik Vijeća poziva direktora Komunalnog Topusko d.o.o. da kaže kolika je potreba za PVC posudama za odlaganja otpada. Slavko Žugaj, direktor Komunalnog Topusko d.o.o. odgovara da je Komunalno imalo kante koje je prodavalo, te je većina stanovništva kupila kante, s tim da se otpad može odlagati i u vreće jer se i kod obračuna volumena mjere vreće. Naglašava da je također potrebna i nabava kamiona za odvoz razvrstanog otpada. Dalibor Živković se slaže da je kamion problem, ali ga zanima je li moguće da se na stroji JCB moglo napraviti da on prazni u kamion, a Slavko Žugaj odgovara da može, ali onda trošak rada stroja i kamiona bitno utječe na cijenu odvoza, odnosno povećava ju.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“ te je Izvješće o stanju okoliša – izvršenje plana gospodarenja otpadom usvojeno jednoglasno.

Ad.7.      Razmatranje i usvajanje Pravilnika o zaštiti od požara

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda koji ukratko obrazlaže.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“ te je Pravilnik o zaštiti od požara usvojen jednoglasno.

Ad.8.      Donošenje Odluke o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda koji ukratko obrazlaže, te naglašava da je potrebno predložiti članove i donijeti odluku o izboru.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Ivana Tonjac Golubović ispred Kluba vijećnika pozicije daje prijedlog za članove savjeta i to:

  1. Dalibor Živković – predsjednik
  2. Željko Putrić – član
  3. Tomislav Perčinlić – član
  4. Kristijan Kuzmić – član

Stanko Rajšić naglašava da petog člana treba imenovati Udruga za zaštitu potrošača.
Kako daljnje rasprave i prijedloga nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Odluka o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Topusko i prijedlog članova savjeta Kluba vijećnika jednoglasno usvojeno.
Ad.9.      Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu Urbanističkog plana gospodarske zone K1 – Ponikvari, Topusko

Konstatira se da je sjednicu u 18:55 sati napustio vijećnik Dalibor Živković uslijed hitno poziva, te je na sjednici ostalo prisutno 13 vijećnika.
Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda koji ukratko obrazlaže.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ te je Odluka o pokretanju postupka za izradu Urbanističkog plana gospodarske zone K1 – Ponikvari, Topusko  usvojena jednoglasno.

Ad.10.   Donošenje Odluke o postavljanju znakova ograničenja opterećenja na nerazvrstanim cestama u naseljima Katinovac, Crni Potok, Staro Selo, Gređani i Donja Čemernica

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda koji ukratko obrazlaže.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Željko Skrbin naglašava da po odredbama ove odluke niti Komunalno neće moći dovesti kamen na puteve, niti išta drugo, smatra da trebaju biti postavljeni i dodatni znakovi.
Slavko Žugaj, direktor Komunalnog naglašava da su štete na putevima jako velike, ali smatra da bi i predstavnici mjesnih odbora morali reagirati, Hrvatske šume saniraju puteve, ali su problem ostali koji izvlače drvnu masu.
Stanko Rajšić naglašava da odluka dozvoljava da se dobije dozvola za korištenje veće tonaže, te se može postaviti i dodatna tabla „osim vozila s posebnim dozvolama“
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ te je Odluka o postavljanju znakova ograničenja opterećenja na nerazvrstanim cestama u naseljima Katinovac, Crni Potok, Staro Selo, Gređani i Donja Čemernica s gore navedenim prijedlogom za dodatnom tablom „osim vozila s posebnim dozvolama“ usvojena jednoglasno.

Ad.11.   Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izradu Plana ukupnog razvoja Općine Topusko

Općinski načelnik ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda, te naglašava da bi Plan radila razvojna agencija SIMORA.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ te je Odluka o pokretanju postupka za izradu Plana ukupnog razvoja Općine Topusko usvojena jednoglasno.

Ad.12.   Imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko

Ivana Tonjac Golubović izvještava da je prijedlog dostavljen na sjednici. Također naglašava da su na jučerašnjoj sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Topusko otvarane ponude pristigle na natječaj. Na natječaj su pristigle tri ponude od čega su dvije bile pravovaljane. Upravno vijeće za ravnateljicu predlaže Zdravku Repac, dugogodišnju zaposlenicu Dječjeg vrtića Topusko.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ te je za ravnateljicu Dječjeg vrtića Topusko jednoglasno imenovana Zdravka Repac.

Ad.13.   Razno
13.1. Pomoć socijalno ugroženim osobama

Stanko Rajšić, u svezi prijedloga sa prošle sjednice o izdvajanju dijela osobnih primitaka za pomoć socijalno ugroženim osobama, naglašava da o raspolaganju osobnim primicima ne može odlučivati Općinsko vijeće, već samo korisnik primitka koji može dati nalog računovodstvu za obustavu dijela primanja za pomoć socijalno ugroženim osobama. Predlaže da svatko ponaosob ispuni dostavljeni formular i preda ga u računovodstvo Općine Topusko.
Tihomir Toljan zamoljava prisutne da popune formulare za donaciju.

13.2. Društveno koristan rad

Željko Majstorić predlaže da CZSS dostavi popis svih radno sposobnih osoba korisnika socijalne pomoći, pa da korisnici kroz društveno koristan rad odrade dio socijalnih primanja kao što je praksa u nekim gradovima i općinama.
Stanko Rajšić odgovara da postoje određene odredbe zakona koje dozvoljavaju takav rad. Slavko Žugaj naglašava da su jako veliki troškovi jer treba osigurati prijevoz, zaštitu na radu, osiguranje i opremu. Nikola Abramović naglašava da će to biti i obveza koja će biti zakonski regulirana.
Vlado Muža odgovara da će se po tome postupati kad se dobije spisak od CZSS.

13.3. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade za dobrovoljne davatelje krvi

Željko Majstorić predlaže da se dobrovoljni davatelji krvi koji imaju preko 40 darivanja krvi oslobode plaćanja komunalne naknade u 50%-tnom iznosu, a oni koji imaju preko 70 darivanja krvi da se oslobode u cijelosti.
Vlado Muža odgovara da najprije treba provjeriti kako su drugi gradovi i općine to regulirali, a Antonija Boban naglašava da ako se donese odluka onda treba odlukom utvrditi iz kojih sredstava će se namiri to oslobođenje plaćanja dijela komunalne naknade.

13.4. Dužnici za vodu

Željko Majstorić postavlja pitanje sankcija prema dužnicima za vodu. Dragan Čučković postavlja pitanje Slavku Žugaju o ažurnosti naplate potraživanja za vodu. Slavko Žugaj odgovara da je postotak prema izvještajima Hrvatskih voda 95%. Većina ovrha za naplatu potraživanja se nalazi u Fini u njihovom očevidniku, te se čeka redoslijed. Također naglašava da se išlo i u prekid opskrbe neplatišama, ali to je jako nepopularna mjera.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19,30 sati.

PREDSJEDNIK

                                                                                                                        Dragan Čučković, dipl.ing.

 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković