Zapisnik 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 11. redovne sjednice Opcinskog vijeca - 21.5.2015..pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 21.5.2015.

ZAPISNIK   
 
sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 21.5.2015. s početkom u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 19,00 sati.

Prisutni:  Mladen Išek, Marko Sonički, Andrija Kirin, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Željko Majstorić, Dalibor Živković, Jelena Tepšić, Đuro Rajšić, Tihomir Toljan i Dragan Čučković, Anita Putrić, Nikola Abramović
Odsutni: Ivana Tonjac Golubović
Ostali prisutni: Vlado Muža, Slobodan Miščević, Jelena Roknić, Antonija Boban, Stanko Rajšić, i Boris Burkanović

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković pozdravlja prisutne, konstatira da je od ukupno 14 vijećnika prisutno 13 vijećnika, te predlaže dnevni red iz poziva.
Od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo je za predloženi dnevni red, te se konstatira da je utvrđen slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Rasprava i usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
2. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Topusko
3. Donošenje Odluke o rokovima čuvanja gradiva nastalog u postupku provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko.
4. Razno

AKTUALNI SAT
Andrija Kirin zahvaljuje na naputku u svezi obnove asfalta u Ponikvarskom putu, te naglašava da od ukupno 12 domaćinstava samo jedno ne želi učestvovati u sufinanciranju. Predlaže da se dođe premjeriti i da se izračuna s koliko bi svako domaćinstvo trebalo učestvovati. Također ukazuje na problem propusta u Vranovinskoj ulici, te načelnik predlaže da komunalni redar obiđe to područje te da se vidi koliko to financijski iznosi. Općinski načelnik također naglašava da je problem s redovitim održavanjem cesta, ulice u Topuskom imaju prednost pri uređivanju i to se financira najvećim dijelom iz komunalne naknade.
Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi koncesija, odnosno posjeduje li tko koncesiju u kamenolomima u Katinovcu kod Kamenog mosta, Hrvatskom Selu, Dubokom jarku, Prikuzmiću, a općinski načelnik odgovara da nitko nema koncesiju, za dobivanje koncesije potrebno je udovoljiti zahtjevnim uvjetima, pravila su stroga, može se raspisati natječaj ali naša trgovačka društva ne mogu udovoljiti uvjetima. Stanko Rajšić naglašava da je bila koncesija za kamenolom u Hrvatskom Selu ali je to isteklo.
Dalibor Živković postavlja pitanje drvenih kućica na autobusnom, odnosno je li su utvrđeni vlasnici i naplaćuje li se komunalna naknada.
Antonija Boban odgovara da se komunalna naknada zadužuje ovisno o djelatnosti koja se obavlja, za neke objekte se vodi sudski spor i nisu točno definirani vlasnici, korištenje je otkazano, nema sudskog rješenja, pa se nema niti tko dužiti. Dalibor Živković postavlja pitanje može li se ići u posjed tih objekata, a Antonija Boban odgovara da ovrhe idu na račune, to su poslovni prostori koji nisu u funkciji, male su kvadrature i tu su iznosi komunalne naknade jako mali, a troškovi sporova i uknjižbe izuzetno veliki odnosno puno veći od vrijednosti. Općinski načelnik naglašava da Općina Topusko tu ima ograničenu ingerenciju, vlasnik zemljišta su TOP-TERME, oni imaju ugovore s pojedinim korisnicima o najmu zemljišta za kioske, može se ići na imovinu, računi su blokirani, mijenjaju se korisnici, većina ne radi preko žiro računa, a za to su nadležne inspekcije.
Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi taxi stajališta, konstatira da je prošli saziv Općinskog vijeća donio odluku ali taxi stajalište nije označeno.
Stanko Rajšić odgovara da su bili pokrenuti pregovori o zamjeni zemljišta s TOP-TERMAMA i taj postupak je zaustavljen, a odlukom je bilo predviđeno da se taxi stajalište označi na autobusnom stajalištu. Sada se može ići s prijedlogom da se taxi stajalište označi na Trgu bana Josipa Jelačića i to dva parkirna mjesta, ukoliko se usaglasi s policijom.
Andrija Kirin postavlja pitanje buke koja dolazi od mini hidrocentrale u Velikoj Vranovini, a općinski načelnik odgovara da su Hrvatske vode glavne oko odobravanja i izdavanja atesta.
Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je zaključen.

Ad.1.      Rasprava i usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ te je tekst zapisnik 10. redovne sjednice usvojen jednoglasno.

Ad.2.      Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Topusko

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković ukratko izvještava o pristiglim prijedlozima za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Topusko.
Stanko Rajšić izvještava tko je do sada dobio javno priznanje i nagrade, te ukratko obrazlaže prijedloge odluka.
Predsjednik Vijeća otvara rasprava, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju za svaku odluku posebno.

Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Općine Topusko“ i novčana nagrada od 3.000,00 kn HAKUD-u Topusko jednoglasno usvojena.

Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Općine Topusko“ i novčana nagrada od 3.000,00 kn Dragici Bajić jednoglasno usvojena.

Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je Odluka o dodjeli javnog priznanja „Svečana zahvalnica Općine Topusko“ i novčana nagrada od 2.000,00 kn Zvonku Muža jednoglasno usvojena.

Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je Odluka o dodjeli javnog priznanja „Svečana zahvalnica Općine Topusko“ i novčana nagrada od 2.000,00 kn Željku Rukavini jednoglasno usvojena.

Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je Odluka o dodjeli javnog priznanja „Svečana zahvalnica Općine Topusko“ i novčana nagrada od 2.000,00 kn Steli Banović, učenici 8. razreda OŠ V. Nazor Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.3.      Donošenje Odluke o rokovima čuvanja gradiva nastalog u postupku provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko

Antonija Boban ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo prisupilo se glasovanju. Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je Odluka o rokovima čuvanja gradiva nastalog u postupku provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.4.      Razno

4.1.

Općinski načelnik iznosi podatke za vijećničko pitanje sa prošle sjednice u svezi mrtvačnice. Konstatira da je dostavljen troškovnik – račun, te naglašava da nije pravilno izveden gromobran i da mrtvačnica nema uporabnu dozvolu. Smatra da se trebaju poduzeti radnje oko dobivanja uporabne dozvole. Također naglašava da nema zapisnika o tehničkom pregledu.

4.2.

Antonija Boban odgovara na vijećničko pitanje sa prošle sjednice u svezi oslobađanja plaćanja komunalne naknade za dobrovoljne darivatelje krvi. Naglašava da je provjereno u gradovima i općinama na području naše županije, te je utvrđeno da nema odluka o oslobađanju. Nijednim zakonom nije propisano oslobađanje, a Zakon o komunalnom gospodarstvu nalaže, da ako se netko oslobodi plaćanja,  jedinica lokalne samouprave mora drugom odlukom propisati od kud će se ta sredstva namiriti.

U 19,42 h Marijan Abramović napušta sjednicu iz razloga što mora ići na posao.

4.3.

Dalibor Živković konstatira da atest za mrtvačnicu mora biti, jer izvođać mora dati atest jer se ne bi mogla priključiti struja, a na računu za sanaciju stoji da je ponovno davan atest na elektroinstalacije. Atest se daje na objekt koji se prvi put priključuje na struju. Smatra da u računu ima nesrazmjera u nabavi materijala (razvodni ormar, izrada glavnog voda 5x10, a taj vod se nije mogao napraviti ako se nije isključila mrtvačnica, te zamoljava da se provjeri je li mrtvačnica bila isključena sa struje.
Željko Majstorić odgovara da mrtvačnica nije bila isključena sa struje i da se radilo pod tzv. živim vodom.
Općinski načelnik naglašava da je ovo bila sanacija a ne investicija, cijela mrtvačnica je bila crna i puna pepela.
Dalibor Živković konstatira da je uzrok bio grom, ali nije utvrđen krivac, te je mišljenja da se treba utvrditi krivac. Općinski načelnik odgovara a objekt nije smio biti u funkciji jer nema uporabnu dozvolu, a nadzorni odgovara za izvedene radove. Također naglašava da će se pokrenuti postupak dobivanja uporabne dozvole.
Dalibor Živković predlaže da se osnuje Povjerenstvo te da se za sljedeću sjednicu provjeri može li se ono osnovati.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19,55 h.

 

     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                        Dragan Čučković, dipl.ing.

 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković