Zapisnik 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 12. redovne sjednice - 20.8.2015..pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 20.8.2015.

ZAPISNIK 
 

sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 20.8.2015. s početkom u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Mladen Išek, Marko Sonički, Andrija Kirin, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Željko Majstorić, Dalibor Živković, Jelena Tepšić, Đuro Rajšić, Dragan Čučković, Nikola Abramović
Odsutni: Anita Putrić, Tihomir Toljan
Ostali prisutni: Vlado Muža, Slobodan Miščević, Slavko Žugaj, Antonija Boban, Stanko Rajšić i Jana Žugaj

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković pozdravlja prisutne, konstatira da je od ukupno 14 vijećnika prisutno 12 vijećnika, otvara 12. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, te predlaže dnevni red iz poziva.
Od ukupno prisutnih 12 vijećnika svih 12 glasovalo je za predloženi dnevni red, te se konstatira da je utvrđen slijedeći
D N E V N I     R E D

 1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine (izvješće podnosi Jana Žugaj)
 3. Polugodišnje izvješće općinskog načelnika Općine Topusko (izvješće podnosi općinski načelnik Vlado Muža)
 4. Donošenje Odluke o reviziji procjene ugroženosti i tehnoloških eksplozija za Općinu Topusko (izvještava Stanko Rajšić)
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Topusko (izvještava Stanko Rajšić)
 6. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Topusko (izvještava Stanko Rajšić)
 7. Informacija o davanju jamstva za dug Komunalnog d.o.o. Topusko prema Aquatermu d.o.o. Karlovac (direktor Komunalnog Topusko d.o.o. Slavko Žugaj i općinski načelnik Vlado Muža)
 8. Razno

Postavljanje znakova ograničenja i zabrane na nerazvrstanim cestama i u ulici Andrije Hebranga (izvješće Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić)

AKTUALNI SAT

Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi rasvjete na bazenima i u parku, te konstatira da se troškovi te rasvjete financiraju iz općinskog proračuna, te ga zanima do kada će se to napajati s javne rasvjete Općine Topusko.
Općinski načelnik odgovara da javna rasvjeta nije riješena, on je bio mišljenja da je ta rasvjeta odvojena, ali ako je ta konstatacija točna reagirat će se.
Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi tabli dobrodošlice u Općinu Topusko, te ga zanima jesu li te table postavljene na granici Općine, odnosno gdje bi se one točno trebale nalaziti. Općinski načelnik odgovara da on zna gdje su granice Općine, ali te table su postavljene od prije i nema saznanja zašto su postavljene tako.
Marko Sonički postavlja pitanje mogu li se po selima postaviti oglasne ploče, a općinski načelnik se slaže s postavljanjem ploča, te predlaže da se to uvrsi u proračun za iduću godinu, mišljenja je da bi trebale biti unificirane i kvalitetno urađene jer smo mi turistička destinacija.
Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je zaključen.

Ad.1.      Rasprava i usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 12 vijećnika svih 12 glasovalo „za“ te je tekst zapisnik 11. redovne sjednice usvojen jednoglasno.

Ad.2.      Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

Predsjednik Vijeća poziva izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnog reda Janu Žugaj koja ukratko obrazlaže Izvješće.
Nakon uvodnog izlaganja, općinski načelnik naglašava da je kod usvajanja proračuna bio manjak prihoda, te je zaključeno da će se ove godine pokušati uravnotežiti proračun i rezultati su uspješni tj. uravnotežen je za 558.000,00 kn, te se i dalje nastavlja u duhu tog zaključka.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Željko Majstorić predlaže da se Udruga antifašista izuzme iz proračuna zbog nedavnih nemilih događaja koji su se desili, a općinski načelnik odgovara da se mora prepustiti pravosuđu da odradi svoje, te kad se bude imalo pravomoćnu odluku onda o tome Vijeće može davati konotaciju, odnosno onda se o tome može raspravljati.
Nikola Abramović naglašava da DVD nije dobio sredstva za 2014. godinu tj. plaćeno je u srpnju 2015. godine, a za 2015. godinu nije dobio ništa. Općinski načelnik odgovara da je u pitanju nedostatak financijskih sredstava, a zna da je to zakonska obveza i ispoštovati će se.
Dalibor Živković naglašava da se ništa ne izdvaja za gospodarstvo.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 12 vijećnika 7 glasovalo „za“, a 5 glasovalo „suzdržan“, te Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine nije usvojeno.

Ad.3.      Polugodišnje izvješće općinskog načelnika Općine Topusko

Općinski načelnik ukratko izvještava o radnjama poduzetim tijekom prvih 6 mjeseci ove godine i naglašava da je popis investicija dostavljen na sjednici u tabelarnom prikazu. Konstatira da je zbog elementarnih nepogoda bilo puno sanacija nerazvrstanih cesta i to u Crnom potoku, Starom Selu, Hrvatskom Selu, Maličkoj, Batinovoj Kosi, Gređanima (s tim da naglašava da je u Gređanima najviše napravljeno dobrovoljnim radnim akcijama samih mještana), Vorkapić Selo.
Konstatira se da je na sjednicu u 18:25 stigla Anita Putrić.
Predsjednik Vijeća konstatira da je od točke 3. dnevnog reda prisutno 13 vijećnika od ukupno 14.
Općinski načelnik nastava svoje izvještavanje te naglašava da ima sela i mjesnih odbora gdje još ništa nije urađeno te se to planira odraditi u drugom dijelu godine, posebno u zaseoku Bjeljavina i Donjoj Čemernici.
Što se tiče  projekta za led rasvjetu on nije prošao zbog nedostatka novca. Dio vodovoda Katinovac – Crni Potok koji je izrađen ne smije iću u funkciju dok se ne izvedu svi radovi odnosno dok se ne završi kompletan vododov. Planirana je i zamjena toplovoda, ali Županija i SIMORA nisu odradile svoje te se čeka na njih.
Općinski načelnik predlaže da Vijeće prihvati ovo izvješće.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Dalibor Živković postavlja pitanje tržnice u krugu bivše zadruge, te ga zanima što će biti s tim projektom, odnosno koji je rok da započne gradnja, te hoće li do sada uloženi novac propasti. Općinski načelnik odgovara da će se taj projekt kandidirati ako bude otvoren javni poziv, a ako ne bude onda se neće raditi.
Kako drugih pitanja nije bilo pristupilo se glasovanju. Utvrđuje se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika 9 glasovalo „za“, a 4 „suzdržan“, te je Polugodišnje izvješće općinskog načelnika Općine Topusko usvojeno.

Ad.4.      Donošenje Odluke o reviziji procjene ugroženosti i tehnoloških eksplozija za Općinu Topusko

Stanko Rajšić ukratko pojašnjava ovu točku dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković konstatira da tu ima dosta nelogičnosti i netočnih informacija, konkretno smatra da ima više od 2 km županijske ceste Topusko – Perna, Mala Vranovina nema 50 stanovnika, odnosno nema niti jednog stanovnika, a niskonaponska mreža u Maloj Vranovini ne postoji iako je u procjeni navedeno da postoji, također ne štimaju niti trafostanice. Smatra da se to treba ispraviti jer to nisu točni podaci.
Općinski načelnik odgovara da možda ima pojedinih grešaka, a što se tiče dužine županijske ceste Topusko – Perna mišljenja je da se to odnosi na ugroženost od požara.
Stanko Rajšić naglašava da u Maloj Vranovini postoji trafostanica ali nije u funkciji, te konstatira da se i kod godišnje revizije mogu izvršiti promjene.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ , te je Odluka o reviziji procjene ugroženosti i tehnoloških eksplozija za Općinu Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.5.      Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Topusko

Stanko Rajšić ukratko pojašnjava ovu točku dnevnog reda i naglašava da su to provredbene odluke i tehnički podaci.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te poziva Nikolu Abramovića kao člana DVD Topusko koji smatra da je odluka obuhvatila sve što je potrebno.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ , te je Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.6.      Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna
                Općine Topusko

Stanko Rajšić ukratko pojašnjava ovu točku dnevnog reda, te konstatira da je donesen novi zakon te je potrebno donijeti i novu odluku. Prije su bile koncesije ali su one sada ukinute, slobodno je tržište.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković postavlja pitanje hoće li se Komunalno Topusko d.o.o. javiti na natječaj, a Stanko Rajšić i Slavko Žugaj (direktor Komunalnog Topusko d.o.o.) odgovaraju da Komunalno ne zadovoljava uvjete odnosno oni ne mogu obavljati tu djelatnost jer nisu registrirani za to.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ , te je Odluka o određivanju poslova prijevoznika pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.7.      Informacija o davanju jamstva za dug Komunalnog d.o.o. Topusko prema Aquatermu d.o.o. Karlovac

Slavko Žugaj, direktor Komunalnog Topusko d.o.o. ukratko pojašnjava da su za izgradnju kanalizacije u Gvozdu svi radovi morali ići preko Komunalnog Topusko d.o.o., te da je ostao nepodmiren dug u iznosu od 294.000,00 kn, te je taj dug preuzela Općina Gvozd i nije ga platila, te je Aquaterm d.o.o. blokirao račun Komunalnog Topusko d.o.o. Plaćeno je 176.000,00 kn duga, a dio duga je išao na nagodbu (4 obroka), s tim da Aquaterm d.o.o. nije htio pregovarati s Općinom Gvozd, te je Općina Topusko u sklopu nagodbe dala bianco mjenicu. Naglašava da će taj dug na kraju platiti Općina Gvozd, ali sad nemaju sredstava.
Općinski načelnik naglašava da je tu bilo još troškova, konkretno troškovi deblokade u iznosu od 10.000,00 kn, te smatra da bi i za te troškove Komunalno Topusko d.o.o. trebalo teretiti Općinu Gvozd.
Željko Majstorić postavlja pitanje zašto nije Općina Gvozd bila jamac, odnosno zašto oni nisu dali bianco zadužnicu, a Slavko Žugaj odgovara da Aquaterm d.o.o. nije htio pregovarati s Općinom Gvozd. Također naglašava da oni uvijek mogu za taj dug blokirati Općinu Gvozd, ako se ne bude poštivao dogovor.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je Informacija o davanju jamstva za dug Komunalog Topusko d.o.o. prema Aquaterm d.o.o. Karlovac jednoglasno usvojena.

Ad.8.      Razno

  1. Postavljanje znaka ograničenja

Stanko Rajšić ukratko pojašnjava ovu točku i izvještava Vijeće o korespodenciji koja je vodila sa MUP-om. Potrebno je revidirati odluku i ići sa zahtjevom za ograničenje od 6t po osovini.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ prijedlog da se izmjeni ranije donijeta Odluka na Općinskom vijeću, ali da se sa nadležnim tijelima i stručnim osobama provjeri što to konkretno znači ograničenje opterećenja 6t po osovini, te da se sukladno datim mišljenjima postupi kod izvršenja donijete odluke.

  1. Parkiranje prema pravoslavnom groblju

Stanko Rajšić izvještava Vijeće o podnesku građanina kojim predlaže postavljanje znaka zabrane parkiranja u ulici Andrije Hebranga. Također naglašava da se po ovom pitanju treba tražiti suglasnost MUP-a.
Dalibor Živković je mišljenja da se zahtjevu ne treba udovoljiti jer bi se to onda moglo tražiti za svaku ulicu, također ga zanima traži li se znak zabrane parkiranja ili i parkiranja i zaustavljanja.
Nikola Abramović je mišljenja da se tu radi o narušenim susjedskim odnosima.
Željko Skrbin je mišljenja da bi se i ostalo stanovništvo trebalo pitati za mišljenje o postavljanju znaka.
Jelena Tepšić naglašava da se u toj ulici nalazi starački dom, te se ne bi trebalo zabraniti parkiranje.
Željko Majstorić smatra da se privatni odnosi ne trebaju rješavati na sjednicama Vijeća.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „protiv“ te prijedlog građanina za postavljanje znaka zabrane parkiranje nije usvojen.

  1. Taxi stajalište

Stanko Rajšić odgovara na pitanje vijećnika sa prošle sjednice u svezi taxi stajališta, te naglašava da taxi stajalište nije označeno na malom peronu autobusne stanice iz razloga neriješenih vlasničkih odnosa.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19,55 h.

     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                        Dragan Čučković, dipl.ing., v.r.

 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković,v.r.