Zapisnik 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 13. redovne sjednice - 29.9.2015..pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 29.9.2015.

ZAPISNIK 
 

sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 29.9.2015. s početkom u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Mladen Išek, Marko Sonički, Andrija Kirin, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Željko Majstorić, Dalibor Živković, Jelena Tepšić, Đuro Rajšić, Dragan Čučković, Nikola Abramović, Anita Putrić, Tihomir Toljan

Ostali prisutni: Vlado Muža, Jelena Roknić, Slobodan Miščević, Antonija Boban, Stanko Rajšić i Vladimir Ožanić

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković pozdravlja prisutne, konstatira da je od ukupno 14 vijećnika prisutno 14 vijećnika, otvara 13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, te predlaže glasovanje za ponovno stavljanje na usvajanje točke: Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine sukladno članku 32. stavak 5. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Topusko. Utvrđuje se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika  8  glasovalo „za“ i 6 glasovalo „suzdržan“ te se konstatira da se ova točka uvrštava u dnevni red.
Predsjednik Vijeća predlaže glasovanje za dnevni red, te se utvrđuje da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika  8  glasovalo „za“ i 6 glasovalo „suzdržan“ te se konstatira da je utvrđen slijedeći

D N E V N I     R E D

 1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
 3. Rasprava i usvajanje Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ponikvari   
 4. Rasprava i usvajnje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko iz radnog odnosa
 5. Razno                                                                                                                               

 

AKTUALNI SAT

Dalibor Živković postavalja pitanje eksploatacije kamena u Prikuzmiću, te naglašava da su 18.9.2015. godine oko 13,00 sati na toj lokaciji zatečena 2 kamiona i 1 stroj, dobivaju se dojave da se vozi kamen, a to je protuzakonito jer nema koncesije, te pita načelnika je li on dozvoljava da Komunalno odvozi kamen, te naglašava da postoji i fotodokumentacija.
Dalibor Živković postavlja pitanje i u svezi javne rasvjete u tzv. ciglanskom naselju u Donjoj Čemernici, odnosno naglašava da je prošle godine na sjednici Vijeća načelnik obećao, kad vrijeme dozvoli, riješiti pitanje javne rasvjete. Također ga zanima hoće li stanovnici morati platiti komunalnu naknadu, odnosno hoće li biti obeštećeni.
Općinski načelnik odgovara da je u Prikuzmiću bilo saniranje terena, te da se to bez dozvola može uraditi, te on ne može garantirati za trgovačka društva, a mogu se poduzeti mjere ako inspekcijski nadzor utvrdi nepravilnosti, njemu osobno nije poznato da se sad tamo nešto radi, ali se proljetos sanirao teren.
Što se tiče javne rasvjete u tzv. ciglanskom naselju u Donjoj Čemernici kao i u svim ostalim naseljima na području Općine sanacija će biti kad Fond odobri sredstva za zamjenu rasvjete sa led rasvjetom jer sad u općinskom proračunu nema sredstva za to.
Željko Majstorić postavlja pitanje mogu li se kod „tople veze“ na ulazu u Blatne kupke postaviti parkirna mjesta za invalide jer je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje, te policija naplaćuje kazne.
Željko Majstorić također predlaže da se obilježe mjesta gdje će stajati kontejneri da su uvijek dostupni kamionu koji odvozi smeće, jer se često dogodi da se uopće ne može prići kontejneru jer ga zagrade parkirani automobili.
Općinski načelnik odgovara da se za postavu parkirnog mjesta treba tražiti suglasnost policije, te će nakon provjere dati povratnu informaciju.
Što se tiče obilježavanja mjesta za kontejnere to je dužnosti Komunalnog i oni trebaju uvesti red.
Željko Majstorić pita tko je nadležan za postavljanje znakova, a Vlado Ožanić odgovara da je potrebno pregledati sva mjesta gdje stoje kontejneri i vidjeti kako se to tehnički može riješiti.
Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je završen.

Ad.1.      Rasprava i usvajanje zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“ te je tekst zapisnik 12. redovne sjednice usvojen jednoglasno.

Ad.2.      Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

Općinski načelnik ukratko ponavalja da je proračun uravnotežen, vlastitim sredstvima su sanirane štete od elementarne nepogode, proračun je u plusu i ne vidi razlog zašto se ne prihvaća, također naglašava da se problemi ne zanemaruju, već se nastoje rješavati, sve se obveze nastoje ispoštovati, te predlaže da se Izvješće prihvati.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 8 vijećnika glasovalo „za“ i 6 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine usvojeno.

Ad.3.      Rasprava i usvajanje Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ponikvari

Vladimir Ožanić ukratko pojašnjava ovu točku dnevnog reda.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Andrija Kirin postavlja pitanje u svezi brze ceste, te Vladimir Ožanić pojašnjava da je to cesta koja se nalazi u urbanističkom planu Sisačko-moslavačke županije.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te se utvrđuje da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ponikvari jednoglasno usvojena.

Ad.4.      Rasprava i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko iz radnog odnosa

Antonija Boban ukratko pojašnjava ovu odluku te naglašava da je to usaglašavanje akata prema nalogu Ministarstva uprave.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Utvrđeno je da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko iz radnog odnosa jednoglasno usvojena.
Ad.5.      Razno

  1. Uloga i mjesto lokalne samouprave po pitanju izbjegličke krize

Općinski načelnik izvještava Vijeće da je na inicijativu MUP-a od nas traženo da formiramo kamp za prihvat do 50 osoba ukoliko bude priljeva izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Održana su dva sastanka, te je odlučeno da bi se prihvatni kamp formirao kod doma u Starom Selu, te bi se od tud izbjeglice transportirale prema Kutini i Ježevu.

  1. Stanje nasipa

Općinski načelnik izvještava Vijeće da su poslani dopisi Hrvatskim vodama za sanaciju sa konkretnim prijedlogom, ali su Hrvatske vode sve odbile i stavile su zečji nasip iz razloga nedostatka novca, gđa Dobranić je rekla da ako se samoinicijativno krene u sanaciju da mogu kazneno odgovarati, te načelnik može odgovor dostaviti Vijeću na uvid.

  1. Javna rasvjeta

Jelena Tepšić izvještava da ne rade dvije sijalice u Hebrangovoj ulici, te je ova informacija primljena na znanje i dat će se nalog da se ista zamjeni.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno 18.45 h.

     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                        Dragan Čučković, dipl.ing.,v.r.

 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković,v.r.