Zapisnik 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 14. redovne sjednice Opcinskog vijeca - 1.12.2015..pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 1.12.2015.
ZAPISNIK 
 
sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 1.12.2015. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Mladen Išek, Marko Sonički, Andrija Kirin, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Željko Majstorić, Dalibor Živković, Jelena Tepšić, Đuro Rajšić, Dragan Čučković, Nikola Abramović, Anita Putrić, Tihomir Toljan, Ivana Tonjac Golubović                                           
Ostali prisutni: Vlado Muža, Slobodan Miščević, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Jana Žugaj i Vladimir Ožanić
Predsjednik Vijeća Dragan Čučković pozdravlja prisutne, konstatira da je od ukupno 14 vijećnika prisutno 14 vijećnika, otvara 14. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, te predlaže glasovanje za dnevni red. Utvrđuje se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2015. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade
4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015.g.
5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015.g.
7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2015.g.
8. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2016. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2016., 2017. i 2018. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 2016.g.
11. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016.g.
12. Razmatranje i usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
13. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2016.g.
14. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja u 2016.g.
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna u 2016. g.
16. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2016.g.
17. Razmatranje i usvajanje Izvješća (analize) o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2015.g.
18. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2015.g.
19. Razmatranje i usvajanje Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje
20. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja
21. Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko
22. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko
23. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2016.g. za redovno financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
24. Razno

AKTUALNI SAT

Dalibor Živković postavlja pitanje je li Općina Topusko napravila plan za stambeno zbrinjavanje građana, te zašto tog plana nije bilo prošlih godina, odnosno zanima ga je li plan i program stambenog zbrinjavanja za 2016. dostavljen nadležnom Uredu
Općinski načelnik odgovara da je plan za 2014. godinu dostavljen, ali Općina nije konzultirana po tom pitanju, od strane Ureda za stambeno zbrinjavanje ne postoji volji niti za razgovor, ali postoje pismeni dokazi da je plan i program dostavljen nadležnom Uredu, te naglašava da je plan i program stambenog zbrinjavanja i za ovu godinu isti jer ništa nije realizirano.
Dalibor Živković postavlja pitanje mogu li vijećnici i građani vidjeti projekte koji su napravljeni, primjerice jezero, staklenici, tržnica…, te postoji li i foto dokumentacija.
Općinski načelnik odgovara da su to stari projekti i to je trajan proces, kompletna dokumentacija postoji, te ju je moguće dobiti na uvid.
Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je završen.

Ad.1.      Rasprava i usvajanje zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“ te je tekst zapisnik 13. redovne sjednice usvojen jednoglasno.

Ad.2.      Razmatranje i usvajanje Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2015. godinu

Predsjednik Vijeća poziva Janu Žugaj, Vladimira Ožanića i općinskog načelnika Vladu Mužu da ukratko obrazlože ovu točku dnevnog reda.
Jana Žugaj ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda, te naglašava da je proračun smanjen za 11%. Vladimir Ožanić ukratko obrazlaže kapitalna ulaganja.
Općinski načelnik naglašava da neki projekti idu a neki ne, znatno je povećano održavanje cesta zbog asfaltiranja i održavanje javnih površina u samom Topuskom kao i u ostalim naseljima Općine, tako da je 10 naselja na području Općine u potpunosti sanirano, te su stoga i troškovi povećani. Konstatira da su prihodi smanjeni, a trgovačko društvo TOP-TERME su u velikim problemima, samo Općini su dužni preko 1 mil. kuna, slane su opomene, ali oni imaju male prihode, te ne mogu podmirivati svoje obveze.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Nikola Abramović naglašava da je DVD-u prebačeno 105.000,00 kn, s tim da se iznos od 78.000,00 kn odnosi na dug iz 2014. godine, a za 2015. godinu prebačeno je samo 27.000,00 kn.
Dalibor Živković konstatira da su udruge jako probile proračun, te ga zanima jesu li udruge dostavile planove rada i izvješća za tekuću godinu, a općinski načelnik odgovara da postoje planovi, te obrazlaže da je npr. Udruga Most Perna probila proračun iz razloga što oni financiraju potrebe za LAG, kao i potrebe za socijalne programe i oni imaju opravdane programe koji se mogu i pogledati.
Dalibor Živković također naglašava da su i nogometni klub i vjerske zajednice probile proračun, te pita je li to potrebno, odnosno zašto se planom ne utvrde stvarni troškovi pa onda ne bi bilo probijanja proračuna.
Općinski načelnik odgovara da je nogometni klub tražio 150.000,00 kn za svoje financiranje jer imaju 4 momčadi i to se podržava, zato je i odobreno više sredstava jer djeca treniraju, te je mišljenja da im treba i dati podršku.
Dalibor Živković također naglašava da i udruga dragovoljaca i HVIDR-a nisu u istom položaju, te da bi se trebalo cijeniti ako neka udruga dovede puno gostiju i da bi i to trebalo financijskih podržati.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da su Izmjene Proračuna Općine Topusko za 2015. godinu usvojene.

Ad.3.      Razmatranje i usvajanje Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade usvojena.

Ad.4.      Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015.g.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015.g. usvojena.

Ad.5.      Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa usvojena.

Ad.6.      Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015.g.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015.g. usvojena.

Ad.7.      Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2015.g.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 3 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2015.g. usvojena.

Ad.8.      Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2016.g.

Predsjednik Vijeća poziva Janu Žugaj, Vladimira Ožanića i općinskog načelnika Vladu Mužu da ukratko obrazlože ovu točku dnevnog reda.
Jana Žugaj ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda, a Vladimir Ožanić obrazlaže stavke kapitalnih ulaganja.
Općinski načelnik naglašava da će 2016. godina biti drugačija po kapitalnim ulaganjima, projekti se pripremaju, ali to ne znači da će svi proći, kandidirati će se pa koji prođe, praksa je da je 20% financiranje iz vlastitih sredstava, a 80% iz fondova. Također naglašava i stavku otplate kredita, te predlaže da se proračun prihvati.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Jelena Tepšić izvještava da se sastao Odbor za proračun i financije i na isti nemaju primjedbe.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Andrija Kirin postavlja pitanje koliko se djece stipendira, a Jana Žugaj odgovarada je do mjeseca rujna bilo 10 studenata stipendista, a od rujna do prosinca ih ima 5. Općinski načelnik naglašava da je plan da se u 2016. godini raspiše novi natječaj za stipendije.
Što se tiče izvještavanja korisnika proračuna naglašava da će svi biti pozvani da dostave izvješća za cijelu godinu, iako su neki dostavili izvješća za devetomjesečno odnosno desetomjesečno razdoblje.
Dalibor Živković traži da se pojasni kakve su to strategije i studije, odnosno za što su ta sredstva namijenjena, a Vladimir Ožanić pojašnjava da su to dokumenti koji se moraju po zakonu donijeti.
Dalibor Živković ponovno postavlja pitanje zašto se i u ovom proračunu smanjuje iznos za transfer nogometnom klubu kad se zna da to nije dovoljno, te da će se proračun opet probiti, također je mišljenja i da Udruga dragovoljaca i HVIDR-a trebaju dobiti jednaka sredstva, udruga Nada je također po njegovom mišljenju dobila malo i to bi se sve trebalo bolje razmotriti.
Općinski načelnik odgovara da je nogometni klub tražio više, ali su vijećnici tražili da se smanji iznos, ovaj iznos nogometnom klubu neće biti dovoljan, ali će oni probati sredstva naći i iz drugih izvora.
Andrija Kirin predlaže da se sredstva sa pozicije gradnje mosta Hrvatsko Selo – Mala Vranovina raspodjele na udruge i nogometni klub. Primjedba nije prihvaćena.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Proračun Općine Topusko usvojen.

Ad.9.      Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2016., 2017. i 2018. godinu

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Plan razvojnih programa za 2016., 2017. i 2018. godinu usvojen.

Ad.10.   Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 2016.g.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 2016. g. usvojena.

Ad.11.   Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016.g.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2016.g. usvojen.

Ad.12.   Razmatranje i usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Program gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa usvojen.

Ad.13.   Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2016.g.                            

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Program javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2016.g. usvojen.

Ad.14.   Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja u 2016.g.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Program kapitalnih ulaganja u 2016.g.  usvojen.

Ad.15.   Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna u 2016.g.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Odluka o izvršenju Proračuna u 2016.g. usvojena.

Ad.16.   Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2016.g.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 9 vijećnika glasovalo „za“ i 5 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je utvrđeno da je Program smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2016.g. usvojen.

Ad.17.   Razmatranje i usvajanje Izvješća (analize) o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2015.g.

Stanko Rajšić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješče (analiza) o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2015.g. usvojeno.

 

 

Ad.18.   Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2015.g.

Stanko Rajšić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda, a općinski načelnik naglašava kako se pojavljuju pitanja vezana uz granicu, te se uskoro očekuje i sjednica komunalnog kriminaliteta, te civilna zaštita poprima preventivniji oblik.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Analiza sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2015.g. usvojena.

Ad.19.   Razmatranje i usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje

Stanko Rajšić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Smjernice za organizaciju i razvoje sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje usvojene.                     

Ad. 20.  Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja

Stanko Rajšić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja usvojen.    

Ad.21.   Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko

Stanko Rajšić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. Naglašava da se tu radi o sredstvima od spomeničke rente, te se ona koriste za obnovu zgrade žandarmerije i podruma grofova Drašković.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Dalibor Živković postavlja pitanje zašto se sredstva usmeravaju na te projekte kad ih već financira Ministarstvo kulture, a Stanko Rajšić odgovara da u svim tim projektima koje financira netko drugi, Općina mora financirati određen postotak.
Kako daljnje rasprave nije bilo  pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko usvojen.     

Ad.22.   Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko

Antonija Boban ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda, te naglašava da je ovu odluku potrebno donijeti radi usaglašavanja sa novim zakonskim propisima.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Dalibor Živković predlaže da se vijećnicima dostavi popis poslovnih prostora koji su u zakupu.                             
Kako daljnje rasprave nije bilo  pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko usvojena.

Ad.23.   Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2016. g. za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko

Antonija Boban ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2016.g. za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko, usvojena.

24. Razno

Pod ovom točkom nije bilo podtočaka.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno 19,15.

     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                        Dragan Čučković, dipl.ing.

 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković