Zapisnik 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik-2.-redovne-sjednice-Opcinskog-vijeca-25.7.2013..pdf

zapisnik

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 25. srpnja 2013. godine u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 19,05 sati.

PRISUTNI:

Dragan Čučković, Đuro Rajšić, Jelena Tepšić, Dalibor Živković, Andrija Kirin, Marko Sonički, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Anita Putrić, Ivana Tonjac Golubović, Dražen Putrić, Željko Majstorić.

ODSUTNI:

Nikola Abramović i Mladen Išek

Ostali prisutni: Vlado Muža, općinski načelnik, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Slobodan Miščević, zamjenik općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić i Jana Žugaj.

Predsjednik Vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum te otvara 2. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Izvješćuje Vijeće da je formiran i drugi klub vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić i predsjednica kluba je Ivana Tonjac Golubović.

Predsjednik Vijeća, na prijedlog općinskog načelnika i kluba vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić, predlaže izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, odnosno predlaže da se sa dnevnog reda briše podtočka za imenovanje Povjerenstva za popis birača dok ne dođu potrebne upute i informacije, te da 7. točka dnevnog reda bude donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i održavanju zgrada na području Općine Topusko. Točka Razno bi po izmjenama dnevnog reda bila točka 8.

Izmjenjeni i dopunjeni dnevni red daje se na glasovanje, te se konstatira da je Vijeće sa 11 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ utvrdilo sljedeći

D N E V N I    R E D

 • Usvajanje zapisnika s 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 • Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječan – lipanj 2013. godine – izvjestiteljica Jana Žugaj
 • Donošenje Odluke o pokretanju postupka za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko
 • imenovanje stručnog povjerenstva
 • usvajanje Studije opravdanosti davanja koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko i procjene koncesije
 • usvajanje dokumentacije za nadmetanje
 • ovlaštenje općinskom načelniku da sukladno dokumentaciji za nadmetanje objavi obavijest o pokretanju postupka za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko
 • Imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća Općine Topusko
 • Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
 • Odbor za proračun i financije
 • Povjerenstvo za javna priznanja i nagrade
 • Povjerenstvo za toplifikaciju
 • Socijalno vijeće
 • imenovanje članova u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Topusko
 • imenovanje člana Povjerenstva za davanje u dugoročni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
 • Donošenje Odluke o imenovanju i aktiviranju Stožera zaštite i spašavanja – izvjestitelj Stanko Rajšić i predsjednici klubova
 • Imenovanje predstavnika Općine Topusko u LAG (općine Topusko, Gvozd, Krnjak, Vojnić i Barilović) – izvjestiteljica Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika)
 • Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i održavanju zgrada na području Općine Topusko
 • Razno.

 

AKTUALNI SAT

Dražen Putrić predlaže da općinski načelnik ukratko izvjesti o zatečenom financijskom stanju Općine i tvrtki u vlasništvu.
Općinski načelnik Vlado Muža odgovara da je izvršena primopredaja u skladu sa normativnim aktima i na nju nema posebnih primjedbi, obavljena je korektno. Pregledao je dio podataka do sada koje se odnose na tvrtke u vlasništvu i udruge te nije naišao na nešto što odstupa od realnosti. Odnosi sa osobljem je vrlo korektno i nije naišao na nepravilnosti. Naglašava da je došlo do pada prihoda, te da će se tu morati odraditi određene stvari.

Dalibor Živković postavlja pitanje općinskom načelniku, te želi odgovore u pisanom obliku, u vezi stanja u Komunalnom i kada će biti tematska sjednica, konkretno ga zanimaju knjigovodstvene usluge i pravne usluge koje se plaćaju. Također postavlja pitanje u svezi izbora za mjesne odbore odnosno kada će se održati, a općinski načelnik i Stanko Rajšić odgovaraju da će se izbori održati prema normativnim aktima i to najkasnije u rujnu.

Andrija Kirin postavlja pitanje zdravstva na području Općine odnosno zašto nema dežurstva, nema liječnika, kao i pitanje u svezi Dječjeg vrtića odnosno zatvaranje vrtića za vrijeme godišnjih odmora. Također ga zanima stanje autobusnih linija odnosno loši vozni redovi.

Općinski načelnik se slaže da pitanje hitne službe nije adekvatno riješeno na cijeloj županiji, u Sisku je sada otvorena nova hitna služba te će možda sada neke stvari biti bolje riješene odnosno da će organizacija posla biti bolja. Kod nas je narušena hitna usluga, ali mi nemamo ingerencija nad tim pitanjima, ali možemo kao građani davati primjedbe i to ćemo učiniti i pismeno. Što se tiče pitanja u svezi liječnika sada se koriste godišnji odmori, pa ima malo problema, ali smatra da će se to riješiti čim završe godišnji odmori.

Što se tiče pitanja u svezi Dječjeg vrtića naglašava da nije još sagledao njihove normativne akte i poslovanje, te predlaže da na ovo pitanje odgovori na drugoj sjednici kad se upozna sa problematikom.

Autobusni prijevoz je profitabilan, te ako nema dovoljno putnika linije se ne uvode jer prijevozničke tvrtke tako stvaraju gubitke, odnosno nisu obvezni obavljati tu gospodarsku djelatnost.

Drugih pitanja nije bilo te se konstatira da je aktualni sati zaključen.

 

Ad.1      Usvajanje zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća izvještava da će se tekst zapisnika po verifikaciji objaviti na web stranici Općine Topusko, te otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Anita Putrić ima primjedbu da joj je greškom upisano prezime Longer, a ona se preziva Putrić.

Dalibor Živković konstatira da se je zapisnik sa konstituirajuće sjednice županijske skupštine usvajao, te naglašava da je aktualni sat na kraju sjednice povreda poslovnika.

Kako daljnje rasprave nije bilo konstatira se da je zapisnik 1. redovne sjednice sa navedenim primjedbama jednoglasno usvojen.

Ad.2.     Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj –
                lipanj 2013. godine

Predsjednik Vijeća poziva izvjestiteljicu Janu Žugaj koja ukratko pojašnjava Izvješće uz napomenu da je na stranici 11 Izvješća došlo do štamparske pogreške, te da na poziciji sredstva za rad načelnika i zamjenika treba stajati iznos u drugom stupcu 28.666,74 i u trećem stupcu 27.533,19 a ne iznos od 651.629,60 kn.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.

Općinski načelnik postavlja pitanje u vezi prihoda za 1. polugodište u odnosu na prenesene prihode iz ranijih godina, a Jana Žugaj odgovara da kad se iskompenzira dobije se iznos od 68.000,00 kn.

Dalibor Živković postavlja pitanje što se dešava sa polumaratonom, te da li će se on održati, te da li će 15.000,00 kn biti dovoljno za to, zašto je utrošeno 75,00 kn, također ga zanima što se dešava sa Udrugom žena Izvor i da li ta udruga još postoji, zatim smatra da je 5.000,00 kn jako malo za poticanje gospodarstva, te traži pojašnjenje u svezi dječjeg vrtića i njihovih godišnjih odmora, odnosno tko plaća godišnji odmor i koliko imaju godišnjeg odmora.

Općinski načelnik izvještava da je održan sastanak 29.6.2013. godine o sudjelovanju u organizaciji polumaratona, ali Turistička zajednica Općine Topusko i TOP-TERME d.o.o., koje su sudjelovale u organizaciji, nemaju sredstava, te je odlučeno da se ove godine polumaraton neće održati.

Jana Žugaj odgovara da se 75,00 kn odnosi na prošlu godinu, a ne na ovu, te da ove godine još ništa nije utrošeno, a što se tiče Udruge žena Izvor, udruga postoji, predsjednica je Slava Gregurić, te je preko te udruge zaposleno 6 djelatnika na javnim radovima.

Općinski načelnik odgovara na pitanje o poticaju u gospodarstvu te naglašava da je to kompleksno pitanje u recesiji, erozija je proizvodnje, finalnog proizvoda i usluga i poticaji bi trebali ići samo za nove proizvode, tj. tamo gdje se stvara nova vrijednost, nije sve poticaj, on treba ići u proizvodnju a ne u potrošnju, te tome treba oprezno pristupati i to je složen proces.
Dalibor Živković smatra da bi se trebalo poticati npr. izgradnju mini sirane u Perni koja je u izgradnji, a općinski načelnik se slaže s tim te naglašava da treba pregledati projekte i elaborate za taj proizvod.

Na pitanje o dječjem vrtiću odgovori će biti pripremljeni za sljedeću sjednicu.

Dražen Putrić postavlja pitanje u vezi ritma naplate komunalne naknade odnosno da li ima većih dužnika osim TOP-TERMI d.o.o., te Jana Žugaj odgovara da su TOP-TERME d.o.o. najveći dužnik po pitanju komunalne naknade. Također ga zanima utrošak sredstava za kulturne manifestacije koji je povećan, te mu Jana Žugaj odgovara da se to odnosi na proslavu Dana Općine.
Željko Skrbin daje primjedbu u vezi izgradnje pumpne stanice Gređani koja je u planu i smatra da vodovod kroz Kose ne bi bio rentabilan, već je mišljenja da se taj vodovod ne bi trebao raditi nego da bi bilo bolje da se spoje Gornji i Donji Gređani.

Općinski načelnik odgovara da je to pitanje struke, te da struka treba procijeniti rentabilnost, ali za sada je prioritet završetak vodovoda Katinovac i Crni Potok, a vodovod u Gređanima bi se mogao financirati iz sredstava fondova, županije, države jer Općina nema sredstava. Naglašava da će se kandidirati više projekata te da ne treba odustajati od projekata.

Kako daljnje rasprave nije bilo konstatira se da je Vijeće sa 11 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ usvojilo Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine.

Ad.3      Donošenje Odluke o pokretanju postupka za davanje koncesije za distribuciju toplinske
 energije na području Općine Topusko

 • imenovanje stručnog povjerenstva
 • usvajanje Studije opravdanosti davanja koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko i procjene koncesije
 • usvajanje dokumentacije za nadmetanje
 • ovlaštenje općinskom načelniku da sukladno dokumentaciji za nadmetanje objavi obavijest o pokretanju postupka za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. Naglašava da je  5.7.o.g. stupio na snagu novi Zakon o tržištu toplinske energije te ima izmjena u vezi distribucije i davanja koncesija. Općinsko vijeće donosi sve predložene odluke, ovlaštenje načelniku postoji u statutu ali nije naodmet da se posebno ovlasti načelnik da objavi obavijest o pokretanju postupka za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko. Predloženo povjerenstvo je također u skladu sa zakonom jer je propisano da budu zastupljenje ekonomska, pravna i tehnička struka, te povjerenstvo mora imati neparan broj članova 3,5 ili 7. U pripremi dokumentacije upućen je dopis Ministarstvu financija koje se očitovalo da ne želi imenovati člana stručnog povjerenstva. Također je upućen dopis DORH-u kojim su obaviješteni da idemo u postupak davanja koncesije i to je zakonska obveza, te im je dostavljen i dodatni materijal na njihovo traženje. To su prethodne radnje koje se moraju odraditi prije objave obavijesti o davanju koncesije. Studija se razlikuje od prethodne, dati su opći elementi, više se inzistira da ponuditelj mora dokazati da raspolaže sa sustavom za distribuciju, izvršena je procjena koncesije i zatraženo je povećano osiguranje tj. bianco zadužnica od 1.000.000,00 kn. Kada se izvrši analiza dospjelih ponuda, Općinsko vijeće je dužno tu analizu i svoj prijedlog  dostaviti HERA-i a HERA je dužna u roku 15 dana očitovati se vezano za čl.20. st.1. točka 6. Zakona o tržištu toplinske energije, te nakon toga Općinsko vijeće donosi odluku o dodjeli koncesije. Kod zaključivanja ugovora osniva se povjerenstvo za praćenje ugovora od 5 članova. Zakon dopušta i prijelazno vrijeme koje iznosi godinu dana ukoliko se ne riješi koncesija.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Dalibor Živković smatra da bi se stručno povjerenstvo ipak trebalo sastojati od 5 članova jer jer to praksa i drugdje, a postavlja se i pitanje sufinanciranja ispitivanja kapaciteta što je obveza Općine, a Općina nema sredstava, te ga zanima što će se desiti po tom pitanju. Također ga zanima što se desilo i da li je aktivirana prethodna bianco zadužnica, a ako nije zašto nije. Konstatira da dolazi do nelogičnosti jer se zabranjuje e-nadmetanje, a prilozi se mogu biti elektronski. Smatra da se treba tražiti sposobnost ponuditelja, što se ovdje ne traži, odnosno BON 1 i  BON 2, te da u svim natječajima ne bi smjeli biti subjekti koji duguju lokalnoj upravi, po njemu studija ima puno propusta i treba na doradu, ne traži se stanje duga u Poreznoj upravi odnosno financijsko stanje ponuditelja.

Stanko Rajšić odgovara da je zakonska obveza lokalne samouprave da radi planove razvoja distribucijske mreže, a to se može raditi samo ako se ispitaju kapaciteti. Što se tiče pitanja za sposobnost ponuditelja tj. BON1 i BON2 Vladimir Ožanić je verificiran i osposobljen za provođenje javne nabave, te smatra da u tom postupku nema greške. Smatra da se ne može nikome pogodovati kroz dokumentaciju. Svaka dokumentacija se može dotjerivati, osobno misli da je ova dokumentacija dobro pripremljena za davanje obavijesti o davanju koncesije. Prošla bianco nije aktivirana i nije iznosila 1.000.000,00 kn već 100.000,00 kn.

Dalibor Živković smatra da bonitet treba dokazati odnosno BON1 i BON2 trebaju biti u dokumentaciji, a ne izjave poslovnog subjekta.

Stanko Rajšić odgovara da je u dokumentaciji sadržano ono što zakon traži, a BON1 i BON2 nisu obvezni dijelovi obavijesti o pokretanju postupka davanja koncesije za distribuciju toplinske energije i iz tih razloga je bonitet izostavljen.

Općinski načelnik naglašava da se, temeljem pozitivnih zakonskih propisa, mora osigurati stanovništvu grijanje, pravnici i ekonomisti trebaju riješavati stručna pitanja, a HERA će se pismeno očitovati ako smo pogriješili i neće dati dozvolu ako nisu udovoljenji svi uvjeti. Mišljenja je da se ovaj materijal treba usvojiti i da se krene u proceduru i natječaj, a problema će biti i oni će se morati rješavati kad se do njih dođe, a HERA će sve to pratiti.

Dalibor Živković smatra da to nisu sporedne stvari i da problemi grijanja traju već godinama, te ponovno naglašava da je bonitet za nadmetanje potreban.

Predsjednik Vijeća zaključuje raspravu i daje prijedlog Odluke na glasovanje. Konstatira se da je Vijeće sa 10 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 1 glasom „suzdržan“ usvojilo predloženu odluku sa svom pratećom dokumentacijom.

Ad.4      Imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća Općine Topusko

 • Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
 • Odbor za proračun i financije
 • Povjerenstvo za javna priznanja i nagrade
 • Povjerenstvo za toplifikaciju
 • Socijalno vijeće
 • imenovanje članova u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Topusko
 • imenovanje člana Povjerenstva za davanje u dugoročni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

 

Predsjednik Vijeća konstatira da su dostavljeni usaglašeni prijedlozi kluba vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić i Komisije za izbor i imenovanja, te poziva Dražena Putrića, predsjednika Komisije za izbor i imenovanje, koji izvještava Vijeće da je održan sastanak Komisije, te da su sa 2 glasa „za“ i 1 glasom „suzdržan“ usvojili prijedloge radnih tijela Općinskog vijeća Općine Topusko i dostavili su prijedloge na početku ove sjednice.

Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju za svaku podtočku.

Općinsko vijeće je jednoglasno imenovalo Komisiju za statut, poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu:

 • Ivana Tonjac Golubović – predsjednica
 • Božidar Andreani – član
 • Marko Sonički – član

 

Općinsko vijeće je jednoglasno imenovalo Odbor za proračun i financije u sastavu:

 • Dražen Putrić – predsjednik
 • Ana Gujić – članica
 • Željko Skrbin – član

 

Općinsko vijeće je sa 10 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“ imenovalo Povjerenstvo za javna priznanja i nagrade u sastavu:

 • Dragan Čučković – predsjednik
 • Vlado Muža – član
 • Jelena Tepšić – članica
 • Edita Likarević – članica
 • Andrija Kirin – član

 

Općinsko vijeće je sa 10 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ imenovalo Povjerenstvo za toplifikaciju u sastavu:

 • Dalibor Živković – predsjednik
 • Željko Putrić – član
 • Velibor Rakarić – član
 • Đuro Rajšić – član
 • Stanko Rajšić – član
 • Milan Maslak – član
 • Mladen Išek – član

 

 Općinsko vijeće je jednoglasno imenovalo Socijalno vijeće u sastavu:

 • Anita Putrić – predsjednica
 • Lidija Orlovac – članica
 • Marijana Kapac – članica

 

Općinsko vijeće je jednoglasno imenovalo članove u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Topusko u sastavu:

 • Ivana Tonjac Golubović – predsjednica
 • Željka Abramović – članica
 • Nikola (Valentin) Abramović – član

 

Općinsko vijeće je jednoglasno imenovalo Stanka Rajšića za člana Povjerenstva za davanje u dugoročni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Ad.5.     Donošenje Odluke o imenovanju i aktiviranju Stožera zaštite i spašavanja

Stanko Rajšić izvještava Vijeće da je upućen dopis policiji da predlože svog člana za Stožer zaštite i spašavanja, te se očekuje njihov prijedlog.

Konstatira se da je Vijeće jednoglasno imenovalo članove Stožera zaštite i spašavanja i to:

 • Slobodan Miščević
 • Danijel Dragičević
 • Miro Abramović
 • Tihomir Kovačević
 • Dr. Vinko Ćurčija Perez
 • Željko Rukavina
 • Venko Vukša
 • Janko Sukalić

 

Ad.6      Imenovanje predstavnika Općine Topusko u LAG (općine Topusko, Gvozd, Krnjak, Vojnić i
                Barilović)

Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, ukratko obrazlaže da je LAG Petrova gora osnovan 2009. godine, te da u RH ima 52 LAG-a. Sastavi su određeni pravilnikom Ministarstva poljoprivrede, te nama nedostaje određena struktura. Potrebno je da Vijeće donese odluku da će Općinu Topusko zastupati općinski načelnik odnosno u njegovu odsustvu zamjenici.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.

Andrija Kirin je mišljenja da bi se u to trebali uključiti i mjesni odbori.

Kako daljnje rasprave nije bilo konstatira se da je Vijeće jednoglasno donijelo Odluku o imenovanju predstavnika u LAG.

Ad.7      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i održavanju zgrada
                na području Općine Topusko

Stanko Rajšić ukratko pojašnjava da je Komunalno Topusko d.o.o. kako upravitelj zgrada poslalo dopis o potrebi povećanja iznosa pričuve s prijedlogom da se pričuva poveća na 2,70 kn/m2 iz razloga povećanja etalonske vrijednosti. Ovo je operativna odluka u smislu da se ne ide stalno na izmjene, te bi se dalo ovlaštenje načelniku.

Kako rasprave nije bilo konstatira se da je Vijeće sa 10 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ usvojilo predloženu odluku.

Ad.8.     Razno

   Željko Skrbin konstatira da za točku 4. dnevnog reda nije dobio popis, a vidi da ga neki vijećnici imaju, a Ivana Tonjac Golubović, predsjednica kluba vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić odgovara da je popis dostavljen samo članovima kluba.

                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                                                                           Dragan Čučković, dipl.ing.

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković