Zapisnik 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 3. redovne sjednice Opcinskog vijeca - 15.10.2013..pdf

zapisnik

Z A P I S N I K

sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 15. listopada 2013. godine u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

PRISUTNI:

Dragan Čučković, Đuro Rajšić, Jelena Tepšić, Dalibor Živković, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Anita Putrić, Ivana Tonjac Golubović, Željko Majstorić, Nikola Abramović, Mladen Išek.

ODSUTNI:

Marko Sonički, Andrija Kirin, Dražen Putrić

Ostali prisutni: Vlado Muža, općinski načelnik, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Slobodan Miščević, zamjenik općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Jana Žugaj i Vladimir Ožanić.

Predsjednik Vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum te otvara 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Predlaže dnevni red iz poziva, te naglašava da se točka razno sastoji od 3 podtočke i to informacija o podnesku Hrvatskog domobrana, imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Topusko i nadopuna prometnog znaka u Ulici Lipa.

Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje, te se konstatira da je Vijeće jednoglasno usvojilo sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
2. Izvješće o izvršenju Proračuna od 1.1.2013. do 30.9.2013. (izvješće podnosi Jana Žugaj)
3. Rasprava o Prijedlogu odluke i donošenje Odluke o poništenju postupka za davanje koncesije za
distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko (izvješće – Povjerenstvo za provedbu
postupka za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko)    
4. Rasparava o prijedlogu odluke i donošenje Odluke o distribuciji toplinske energije na području
Općine Topusko do zaključenja ugovora o koncesiji, odnosno do 6.7.2014. godine (izvješće –
Povjerenstvo za provedbu postupka za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na
području Općine Topusko)    
5. Rasprava i usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
na području Općine Topusko (izvješće - Antonija Boban)
6. Rasprava i usvajanje Prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na
području Općine Topusko (izvješće - Antonija Boban)
7. Donošenje Rješenja o stalnom sastavu Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća
mjesnih odbora (izvješće - Antonija Boban)
8. Rasprava i usvajanje Prijedloga o izmjenama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i
drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, članova vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko (izvješće - Antonija Boban)
9. Rasprava i usvajanje Prijedloga Odluke o koeficijentima za obračuna plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko (izvješće - Antonija Boban)
10. Rasprava i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko iz radnog odnosa (izvješće - Antonija Boban)
11. Rasprava i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine na području Općine Topusko (izvješće - Antonija Boban)
12. Izvješće o izradi Monografije Općine Topusko (izvješće – općinski načelnik Vlado Muža)
13. Raspolaganje slobodnim proračunskim sredstvima, donošenje Zaključka da se slobodna sredstva
oroče kod Privredne banke Zagreb i preporuka Komunalnom d.o.o. da oroči sredstva pričuve.
14. Razno
- informacija o podnesku Hrvatskog domobrana (općinski načelnik Vlado Muža)
- imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Topusko
- nadopuna prometnog znaka u Ulici Lipa – prijedlog

AKTUALNI SAT

Dalibor Živković, u svezi pitanja sa prošle sjednice na koja je dobio pismeni odgovor, i dalje je mišljenja da se knjigovodstvena evidencija Komunalnog Topusko d.o.o. ne bi trebala voditi u Sisku, već smatra da bi se to moglo pripojiti Općini, kao i pravna služba. Što se tiče poslovanja dječjeg vrtića za vrijeme godišnjih odmora mišljenja je da bi se djelatnici mogli preraspodjeliti te ne bi trebalo zapošljavati, a ljetni rad da se svede u manje grupa.
Dalibor Živković postavlja pitanje da li odlagalište otpada Blatuša ima sve potrebne dozvole, te problem javne rasvjete kod ciglane. Na oba pitanje moli pisani odgovor.
Općinski načelnik pojašnjava da novi zakoni traže da u određenom roku komunalna poduzeća ishode dozvole, te će se udovoljiti zakonskim odredbama. Što se tiče javne rasvjete smatra da bi u Elektri mogli bolje znati, a gospodin Živković, kao vjećnik i zaposlenik iste bi mogao bolje upoznati vijeće s tom problematikom.
Dalibor Živković odgovara da je pala mreža, te da je šteta cca 30.000,00 kn, da su pokupljeni kablovi.
Kako drugih pitanja nije bilo konstatira se da je aktualni sat zaključen.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Mladen Išek se izjašnjava da će biti suzdržan po ovoj točki dnevnog reda jer nije bio na prethodnoj sjednici. Također usmeno podnosi ostavku na člana Povjerenstva za toplifikaciju, te se konstatira da je ostavka prihvaćena.
Kako daljnje rasprave nije bilo konstatira se da je Vijeće sa 10 glasova „za“ i jednim glasom „suzdržan usvojilo zapisnik.

Ad.2. Izvješće o izvršenju Proračuna od 1.1.2013. do 30.9.2013. (izvješće podnosi Jana Žugaj)

Predsjednik Vijeća poziva Janu Žugaj koja ukratko iznosi izvješće o izvršenju Proračun za prethodnih devet mjeseci. Ovo Izvješće ne mora ići na usvajanje već je samo informativnog karaktera.
Općinski načelnik naglašava da dolazi do smanjenja izvornih prihoda cca 16%, te da će idući proračun morati biti u skladu s prihodima. Do prihoda dolazi zbog predstečajne nagodbe TOP-TERMI zbog otpisa kamata, kao i smanjene djelatnosti TIM-a.

Ad.3. Rasprava o Prijedlogu odluke i donošenje Odluke o poništenju postupka za davanje koncesije za
            distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko (izvješće – Povjerenstvo za provedbu
            postupka za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko)  

Vladimir Ožanić ukratko izvješćuje Vijeće da u postupku za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko nije pristigla niti jedna ponuda, te stoga predlaže poništenje postupka.
Dalibor Živković pita kada je rok za drugi natječaj, te mu Vladimir Ožanić odgovara da nema roka, to sve ovisi o Vijeću kada će raspisati natječaj. Stanko Rajšić ističe da je odluka posljedica zakona, nismo ograničeni za raspisivanje natječaja, Vijeće može kad ocijeni da su se stekli uvjeti za ponovno raspisivanje natječaja, raspisati natječaj, objaviti obavijest o davanju koncesije i očekivati da pristignu ponude od koncesionara, ovo je povezano sa 4. točkom dnevnog reda, ali Odluka koja bi se trebala donijeti pod točkom 4. dnevnog reda ne isključuje da Općinsko vijeće objavi obavijest o davanju koncesije i prije roka od 6.7.2014. godine.
Konstatira se da je Vijeće sa 10 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ usvojilo Odluku o poništenju postupka za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na području Općine Topusko.

Ad.4. Rasprava o prijedlogu odluke i donošenje Odluke o distribuciji toplinske energije na području
            Općine Topusko do zaključenja ugovora o koncesiji, odnosno do 6.7.2014. godine (izvješće –
             Povjerenstvo za provedbu postupka za davanje koncesije za distribuciju toplinske energije na
             području Općine Topusko)

Stanko Rajšić konstatira da nema koncesionara, te da bi se ova sezona grijanje prevazišla potrebno je donijeti odluku koja se donosi temeljem članka 51. stavak 1. Zakona o tržištu toplinske energije. Ističe da su upućena dva pisma (jedno prema Ministarstvu financija i jedno prema HERI) gdje se traže pojašnjenja da li se koncesija mogla direktno prenijeti s jednog subjekta na drugi. HERA je odgovorila da nije nadležna za davanje pravnih tumačenja, već isključivo što za tehničke stvari. Ministarstvo financija još nije poslalo svoje mišljenje. 
Općinski načelnik Vlado Muža dodaje da TOP-TERME d.o.o. prolaze kroz predstečajnu nagodbu te je to razlog zašto se nisu javili na natječaj iako zadovoljavaju uvjete HERE. Nada se da će kroz razdoblje od godine dana TOP – TERME d.o.o. izaći iz ovog predstečajnog postupka, te da će biti pravovaljani partner za obavljanje ove djelatnosti.
Predsjednik Vijeća otvara rasparavu.
Dalibor Živković konstatira da je on govorio da TOP – TERME d.o.o. ne mogu proći na natječaju, te da ga se uvjeravalo da može, a Zakon o javnoj nabavi je propisao jasne uvjete. Što se tiče ove odluke smatra da tarifni sustavi nisu riješeni do kraja, te da je HERA dostavila dopis da se tarifni sustavi nisu riješili u potpunosti, odnosno TOP – TERME d.o.o. su trebale poslati dopunu za tarifne sustave. Donijeti će se odluka na godinu dana, a Općina gubi iz godine u godinu, ali možda TOP – TERME d.o.o. ipak stanu na noge, pa će moći ići u koncesiju. Osobno je protiv ove odluke, te postavlja pitanje da li će Općina konačno naći koncesionara ili će nam to netko drugi morati tražiti.
Općinski načelnik odgovara da on nije iluzionist, ne može garantirati za druge pravne osobe, on niti obećava niti uvjerava već samo informira. TOP – TERME d.o.o. ako udovolje uvjetima dobit će koncesiju, a ako ne udovolje uvjetima neće ju dobiti. Teško je naći koncesionara na našem području koji ima dozvole. Opskrba toplinskom energijom će funkcionirati jer smo to po zakonu dužni, zanimaju ga pravni poslovi odnosno da se ugovorom vežem da stanovništvo ima grijanje. Ne želi polemizirati niti raspravljati.
Dalibor Živković traži repliku. U Zakonu piše da će se moći i drugi distributeri javiti zato što centralna toplinska stanica koja je starija od 20 godina ili toplovodi koji su stariji od 30 godina ići će u vlasništvo kupca, te se nada da će se o tome voditi računa.
Kako daljnje rasprave nije bilo konstatira se da je Vijeće sa 10 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ usvojilo predloženu odluku.

Predsjednik Vijeća informira da su točke 5. do 11. dnevnog reda jednoglasno usvojene od strane Komisije za  statut, poslovnik i normativnu djelatnost.

Ad.5. Rasprava i usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
            na području Općine Topusko (izvješće – Antonija Boban)

Antonija Boban ukratko izvješćuje da je donošenje ovih izmjena i dopuna usaglašavanje sa Zakonom o lokalnim izborima i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kako rasprave nije bilo konstatira se da je Vijeće jednoglasno donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko.

Ad.6. Rasprava i usvajanje Prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
            području Općine Topusko (izvješće Antonija Boban)

Antonija Boban ukratko izvješćuje po ovoj točki dnevnog reda, te konstatira da je prijedlog da se izbori održe 24.11.2013. godine.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Željko Skrbin predlaže da se granica mjesnih odbora Donjih i Gornjih Gređana promijeni, odnosno da bi Gornji Gređani trebali biti do kbr. 173 jer nije moguće naći zajednički jezik sa mjesnim odborom Donji Gređani. Stanko Rajšić i Antonija Boban odgovaraju da je po tom pitanju potrebno donijeti statutarnu odluku, te tek onda ići u izbore.
Dalibor Živković pita da li su i prije bili svi ovi mjesni odbori, te ako jesu zašto je mjesni odbor Pecka bio pod mjesnim odborom Perna. Stanko Rajšić odgovara da nisu imali prijedloga, te se onda pripajaju najbližem mjesnom odboru, te da se takva situacija može i ponoviti. Dalibor Živković smatra da ljudi nisu dobro informirani, u selima nema oglasnih ploča, mišljenja je da je to veliki problem jer ljudi uopće ne znaju da mogu birati članove u vijeće mjesnih odbora.
Kako daljnje rasprave nije bilo konstatira se da je Vijeće sa 10 glasova „za“ i 1 glasom „suzdržan“ donijelo Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko.

Ad.7. Donošenje Rješenja o stalnom sastavu Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća
            mjesnih odbora (izvješće - Antonija Boban)

Antonija Boban izvješćuje da stalni sastav Povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i 4 člana.
Dalibor Živković postavlja pitanje kako se došlo do izbora Ostoje Busića, a Antonija Boban odgovara da Vijeće može dati i svoj prijedlog.
Nikola Abramović smatra da ima još pravnika na našem području, te ga zanima da li su oni konzultirani, a Antonija Boban odgovara da nisu konzultirani jer ti pravnici su zaposleni na drugim mjestima, te se od njih neće imati nikakve koristi jer oni neće dolaziti odrađivati poslove vezane za izbore.
Dalibor Živković predlaže da se ova točka skine s dnevnog reda, a općinski načelnik odgovara da je zakonska odredba da se izbori za vijeća mjesnih odbora moraju provesti, rok je kratak, te da su svake godine nekakvi izbori, te neka se usaglase i daju svoje prijedloge.

Kako daljnje rasprave nije bilo konstatira se da je Vijeće sa 8 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“ usvojilo ovu točku dnevnog reda.

Ad.8. Rasprava i usvajanje Prijedloga o izmjenama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i
            drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, članova vijeća i
            predstavnika nacionalnih manjina i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko
            (izvješće – Antonija Boban)

Antonija Boban izvješćuje o prijedlogu odluke.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković konstatira da se dižu naknade, a kriza je, te smatra da je to suludo i sramotno.
Općinski načelnik odgovara da je on inicijator, a ne gospodin Čučković, te smatra da se ovim privremeno rješavaju razlike. Mišljenja je da su ovo minorna sredstva, smatra da je diskreditacija da  VSS  ima koeficijent SSS. Također naglašava da je spreman osobno dati intervju bilo kojem mediju po ovom pitanju.
Dalibor Živković postavlja pitanje zašto nije određena mjesečna naknada za potpredsjednika Vijeća, te koliku je naknadu potpredsjednik Vijeća imao prije. Stanko Rajšić i Antonija Boban odgovaraju da potpredsjednik Vijeća nije ima stalnu mjesečnu naknadu.
Kako daljnje rasprave nije bilo konstatira se da je Vijeće sa 7 glasova „za“ i 4  glasa „protiv“ donijelo Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko.

Ad.9. Rasprava i usvajanje Prijedloga Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
            namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko (izvješće – Antonija Boban)

Antonija Boban izvješćuje da je ovaj prijedlog odluke usaglašavanje sa zakonskim odredbama.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, za riječ se javio Mladen Išek i zatražio stanku. Pošto ista nije odobrena u 19:06 sati sjednicu napuštaju vijećnici Dalibor Živković, Nikola Abramović i  Mladen Išek.
Kako rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo konstatira se da je Vijeće sa 7 glasova „za“ i 1 glasom „protiv“ usvojilo prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko.

Ad.10. Rasprava i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima općinskom načelnika i
               zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko iz radnog odnosa (izvješće – Antonija Boban)

Antonija Boban ukratko izvješćuje po ovoj točki dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika izvješćuje Vijeće da je ona i u prošlom sazivu pokušala da se ovi koeficijenti isprave, išla je pravnim putem ali nitko nije odreagirao, te je stoga i otišla raditi u knjižnicu, dobila je i opomenu za sukob interesa, smatra da se koeficijenti trebaju rangirati, te bi ovo po njoj trebalo biti samo privremeno rješenje.
Antonija Boban smatra da ne treba miješati dužnosnike i službenike i namještenike. Dužnosnici su izabrani na izborima, a službenici i namještenici se temeljem određenih zakonskim propisa primaju na rad, te su im tako i određeni koeficijenti.
Općinski načelnik Vlado Muža konstatira da je vrlo trezveno pristupio korekcijama, smatra da je ovo samo ublažavanje razlika, ne želi komparirati dužnosnike i službenike i namještenike.
Jelena Tepšic postavlja pitanje da li je ovo konačna odluka, a općinski načelnik odgovara da je ovo odluke za sada te ne može točno reći do kada.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju, te se konstatira da je Vijeće sa 6 glasova „za“ i 2 glasa „suzdržana“ usvojilo predloženu Odluku.

Ad.11. Rasprava i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne
               građevine na području Općine Topusko (izvješće - Antonija Boban)

Antonija Boban ukratko izvješćuje o prijedlogu odluke, te kako rasprave nije bilo konstatira se daje Vijeće jednoglasno usvojilo Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Topusko.

Ad.12. Izvješće o izradi Monografije Općine Topusko (općinski načelnik Vlado Muža)

Općinski načelnik smatra da nije potrebno štampati novu monografiju, jer imamo dosta zaliha i od prošlog tiska monografije. Mišljenja je da se ovo što je plaćeno do sada tiska u manjem broju i mekih stranica, s tim da je potrebno da ga Vijeće ovlasti da potpiše takav aneks ugovora.
Konstatira se da je Vijeće jednoglasno donijelo zaključak kojim se ovlašćuje općinski načelnik za potpisivanje aneksa ugovora.

Ad.13. Raspolaganje slobodnim proračunskim sredstvima, donošenje zaključka da se slobodna sredstva
               oroče kod PBZ i preporuka Komunalnom Topusko d.o.o. da oroči sredstva pričuve.

Općinski načelnik smatra da bi se slobodna proračunska sredstva, iz razloga eventualnih problema sa poslovanjem Karlovačke banke d.d. trebala oročiti kod druge poslovne banke odnosno PBZ.
Konstatira se da je Vijeće jednoglasno prihvatilo ovaj prijedlog uz konstataciju da se Komunalnom Topusko d.o.o. preporučuje oročenje slobodnih sredstava pričuve.

Ad.14. Razno

14.1. Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Topusko

Ivana Tonjac Golubović izvješćuje da je održana sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Topusko, da je stigla jedna prijava za ravnateljicu i to prijava Snježane Radičanin. Prijedlog Upravnog vijeća je da se Snježana Radičanin imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića Topusko.

Kosntatira se da je Vijeće jednoglasno usvojilo ovaj prijedlog.

14.2. Informacija o podnesku Hrvatskog domobrana

Općinski načelnik izvješćuje članove Vijeća da je od Udruge Hrvatski domobran stigao podnesak sa inicijativom da se zakonski obilježi grobište iz 2. svjetskog rata u Čemernici. U skladu sa zakonskim propisima uputit će se dopis Ministarstvu branitelja da oni odrede gdje bi bilo mjesto obilježja tj. pijeteta.

14.3. Promjena prometne ploče u Ulici lipa

Vladimir Ožanić izvješćuje Vijeće da je tvrtka Gavranović d.o.o. uputila zahtjev za obilježavanjem mjesta za dostavu i invalide, te se predlaže da se na postojeći znak u Ulici lipa stavi i dopunska ploča kojom će se dopustiti parkiranje za invalide i dostavna vozila.

Konstatira se da je ovaj prijedlog jednoglasno usvojen.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno 19:40 h.

PREDSJEDNIK

                                                                                                                                           Dragan Čučković, dipl.ing., v.r.

 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković, v.r.