Zapisnik 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 4. redovne sjednice Opcinskog vijeca - 5.12.2013..pdf

Z A P I S N I K

                sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 5. prosinca 2013. godine u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 17,00 sati.

PRISUTNI:
Dragan Čučković, Đuro Rajšić, Jelena Tepšić, Dalibor Živković, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Anita Putrić, Ivana Tonjac Golubović, Željko Majstorić, Nikola Abramović, Mladen Išek, Andrija Kirin.

ODSUTNI:
Marko Sonički, Dražen Putrić

Ostali prisutni: Vlado Muža, općinski načelnik, Slobodan Miščević, zamjenik općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Jana Žugaj i Vladimir Ožanić.

Predsjednik Vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum te otvara 4. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Predlaže dnevni red iz poziva.
Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje, te se konstatira da je Vijeće sa 12 glasova „za“ od 12 prisutnih vijećnika usvojilo sljedeći

D N E V N I    R E D

 • Rasprava i usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Topusko za 2013. godine s izmjenama i dopunama:
 • Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade,
 • Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini
 • Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
 • Programa o ostvarivanju javnih potreba u društvenim djelatnostima
 • Programa kapitalnih ulaganja u 2013. godini
 • Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu s
 • Odlukom o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 2014. godini,
 • Programom održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini,
 • Programom gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini,
 • Programom o ostvarivanju javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2014. godini
 • Programom kapitalnih ulaganja u 2014. godini,
 • Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu,
 • Programom smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2014. godini,
 • Planom razvojnih programa za 2014., 2015. i 2016. godinu

 

 • Razmatranje i usvajanje Odluke o spomeničkoj renti,
 • Razmatranje i usvajanje Izvješća o provođenju Plana zaštite od požara u 2013. godini
 • Razmatranje i usvajanje Izmjena Plana zaštite od požara Općine Topusko
 • Razmatranje i usvajanje Analize zaštite i spašavanja i Smjernica zaštite i spašavanja
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
 • Izvješće o provedenim izborima za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko
 • Pokretanje postupka o podjeli trgovačkog društva Komunalno Topusko d.o.o.

AKTUALNI SAT
Predsjednik Vijeća otvara aktualni sat.

Nikola Abramović postavlja pitanje zašto MO Hrvatsko Selo i MO Ponikvari nisu dobili odgovore na podnešene zahtjeve za transfere sredstava iz proračuna iako su dostavili i dokumentaciju.
Općinski načelnik potvrđuje da su zahtjevi stigli, a proračun je rađen u skladu s izvornim prihodima, i to će obrazložiti kad bude rebalans proračuna.

Dalibor Živković postavlja pitanje što će se desiti s kamenom koji ostaje nakon podizanje pruge na relaciji Vrginmost – Glina. Zanima ga da li je moguće taj kamen deponirati za nasip puteva po mjesnim odborima. Također postavlja pitanje puta u Batinovoj Kosi zaselak Nosići dužine cca 2 km, s tim da put vodi i do groblja.
Općinski načelnik po pitanju kamena od nasipa pruge odgovara da od Županije niti od Hrvatskih željeznica nema službenih dopisa koja govori o demontaži pruge, ali ako što stigne svi će biti pravovremeno obaviješteni. Što se tiče puta u Batinovoj Kosi tijekom prošle godine na njemu su rađeni određeni zahvati koje je mjesni odbor tražio, sada se radi o problemu raslinja koje zatvara put, uvršteno je u proračun, rupe će se nasuti, ali taj dio je nenaseljen. Dalibor Živković naglašava da na kraju zaselka živi jedna žena.

Kako drugih pitanja nije bilo konstatira se da je aktualni sati zaključen.

Ad.1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Mladen Išek ima primjedbu na zapisnik na točku 9. dnevnog reda, te naglašava da bi u zapisniku trebalo stajati da je zatražena stanka, a kako ista nije odobrena tek onda su napustili sjednicu.
Konstatira se da je primjedba usvojena te se pristupilo glasovanju za usvajanje zapisnika s navednom ispravkom. Vijeće je sa 12 glasova „za“ od 12 prisutnih vijećnika usvojilo tekst zapisnika s navedenom ispravkom.

Ad.2.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Topusko za 2013. godine s izmjenama i dopunama:

 • Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade,
 • Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2013. godini
 • Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
 • Programa o ostvarivanju javnih potreba u društvenim djelatnostima
 • Programa kapitalnih ulaganja u 2013. godini

Nakon kratkog izvještaja koji su podnijeli Jana Žugaj, Vlado Muža – općinski načelnik i Vladimir Ožanić, predsjednik Vijeća otvara raspravu.

Nikola Abramović postavlja pitanje zašto je MO Hrvatsko Selo i MO Ponikvari smanjena potpora, dok je nekim MO premašen iznos potpore i preko nekoliko puta. Mišljenja je da su ti MO puno napravili svojim radom, dobivali su samo materijal, ali su i puno materijala sami nabavljali, dok je u nekim MO radove izvodilo komunalno poduzeće. Mišljenja je da su dobili sredstva da bi puno više napravili.
Općinski načelnik poziva da se i dalje radi, te poziva predsjednike MO da dođu na razgovore, iako je već pozivao predsjednike na razgovor.
Ivana Tonjac Golubović izjavljuje da Klub vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Dalibor Živković postavlja pitanje je li se sastao Odbor za proračun i financije, a Stanko Rajšić odgovara da su članovi pozvani te da se odazvao samo jedan član odnosno članovi Odbora nisu bili u mogućnosti sastati se. Dalibora Živkovića zanima da li je to u skladu sa Statutom i Poslovnikom, a Stanko Rajšić odgovara da je predlagatelj isključivo općinski načelnik, a Općinsko vijeće usvaja ili ne usvaja prijedlog, te da se mogu dati amandmani 3 dana prije sjednice.

Kako daljnjih pitanja nije bilo prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2013. g. sa pratećim odluka daje se na glasovanje.

Utvrđuje se da je od prisutnih 12 vijećnika 7 vijećnika glasovalo „za“, 5 vijećnika je glasovalo „suzdržan“, Općinsko vijeće broji 14 vjećnika, te se konstatira da prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2013. godinu sa pratećim odlukama nije dobio potreban broj glasova za usvajanje.
Ad.3. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu s

 • Odlukom o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 2014. godini,
 • Programom održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini,
 • Programom gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini,
 • Programom o ostvarivanju javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2014. godini
 • Programom kapitalnih ulaganja u 2014. godini,
 • Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu,
 • Programom smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2014. godini,
 • Planom razvojnih programa za 2014., 2015. i 2016. godinu

Predsjednik Vijeća konstatira da je pisani amandman dostavio općinski načelnik i to u svezi obnove podruma grofova Drašković.
Jana Žugaj, Vlado Muža – općinski načelnik i Vladimir Ožanić ukratko izvještavaju po ovoj točki dnevnog reda.
Nakon izvještaja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izjavljuje da Klub vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Željko Skrbin postavlja pitanje zašto nisu predviđena sredstva za tržnicu, te da li će isteći vrijeme odnosno da li će Fond oduzeti prostor, a Vladimir Ožanić odgovara da dozvola neće propasti jer je traženo produženje.
Željko Skrbin također postavlja pitanje zašto je KUD Seljačka sloga dobila tako malu potporu.
Općinski načelnik odgovara na pitanje u svezi tržnice, te naglašava da je to kompleksno i složeno pitanje, dosta građana traži da se tržnica vrati na staro mjesto jer je dosta dislocirana, te je mišljenja da bi pitanje tržnice trebala biti posebna točka koju će Vijeće razmatrati. Što se tiče sredstava za KUD Seljačka sloga naglašava da se je predsjednica složila s ovim iznosom iz razloga ulaganja u društveni dom, s tim ako bude veće aktivnosti KUD-a rebalansom se mogu utvrditi veća sredstva.
Nikola Abramović pita zašto MO Ponikvari, Bjeljavina, Staro Selo i Katinovac, te Dvorska lepeza nisu dobili nikakva sredstva.
Dalibor Živković se izjašnjava da je protiv ovog prijedloga. Smatra da se trebaju povlačiti sredstva i od Države i od Županije, rashodi će preći prihode, ured načelnika ima povećane rashode, održavanje cesta, grobalja, javne rasvjete je smanjena. Mišljenja je da će puno projekata otpasti, te postavlja pitanje kako će se riješiti pitanje kanalizacije i vode u ulici Antuna Mihanovića, zanima ga da li se razmišljalo o nabavi opreme za komunalno poduzeće odnosno zašto se ne kupi kamion za pražnjenje kontejnera za zelene otoke jer kontejneri stoje neiskorišteni u krugu, zašto se ne dostavi popis korisnika socijalnih  potpora Općine Topusko, školstvo ne dobiva puno sredstava iz proračuna, pitanje polumaraton, lovačko društvo se sama financira i uvijek pomaže a sada dobiva tako malo sredstava, zašto Udruzi malololjetnih branitelja nisu odobrena sredstva te da li se oni financiraju sa drugom UDVDRH, pitanje zdravstva i hitne službe.
Željko Majstorić kao predsjednik Udruge maloljetnih branitelja odgovara da oni sredstva nisu nikad dobivali ali da oni surađuju sa UDVDRH.

Općinski načelnik odgovara da su prihodi smanjeni te da nema dovoljno sredstava, te konstatira da je uglavnom 2/3 proračuna isto kao i u prethodnom proračunu.

Daljnje rasprave nije bilo te se pristupilo glasovanju.

Utvrđeno je da je od ukupno 12 vijećnika 8 glasovalo „za“, 1 „protiv“ i 3 „suzdržana“, te je prijedlog Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu s pratećim dokumentima usvojen.

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Odluke o spomeničkoj renti

Stanko Rajšić ukratko obrazlaže ovaj prijedlog, nakon čega predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izjavljuje da Klub vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić, kao i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost nemaju primjedbe na ovu točku dnevnog reda.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno 12 vijećnika „za“ glasovalo 12 vijećnika, te je prijedlog Odluke usvojen.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provođenju Plana zaštite od požara u 2013. godini

Stanko Rajšić ukratko obrazlaže ovaj prijedlog, nakon čega predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izjavljuje da Klub vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić, kao i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost nemaju primjedbe na ovu točku dnevnog reda.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno 12 vijećnika „za“ glasovalo 12 vijećnika, te je prijedlog Odluke usvojen.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Plana zaštite od požara Općine Topusko

Stanko Rajšić ukratko obrazlaže ovaj prijedlog, nakon čega predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izjavljuje da Klub vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić, kao i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost nemaju primjedbe na ovu točku dnevnog reda.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno 12 vijećnika „za“ glasovalo 12 vijećnika, te je prijedlog Odluke usvojen.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Analize zaštite i spašavanja i Smjernica zaštite i spašavanja

Stanko Rajšić ukratko obrazlaže ovaj prijedlog, nakon čega predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Nikola Abramović smatra da ima stvari koje se trebaju ispraviti. Predlaže da se sastanu s načelnikom i da se dogovore da se ne kupuju duple stvari koje ima DVD.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno 12 vijećnika „za“ glasovalo 12 vijećnika, te je prijedlog Odluke usvojen.

Ad.8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko

Antonija Boban ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda, nakon čega predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izjavljuje da Klub vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić, kao i Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost nemaju primjedbe na ovu točku dnevnog reda.
Utvrđeno je da je od ukupno 12 vijećnika „za“ glasovalo 12 vijećnika, te je prijedlog Odluke usvojen.

Ad.9. Izvješće o provedenim izborima za Vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko

Antonija Boban podnosi izvješće o provedenim izborima. Konstatira da je izabrano 13 vijeća, ali da je odaziv bio slab 12,76%. Rezultati su konačni i u roku 30 dana sazvat će se konstituirajuće sjednice.
Dalibor Živković je mišljenja da bi u MO Donji Gređani moglo biti problema jer je jedan od članova na listi djelatna vojna osoba.
Antonija Boban odgovara da kandidat na listi ne mora biti član stranke.
Dalibor Živković smatra da su članovi biračkih odbora bili uskraćeni jer nisu znali kolike su dnevnice odnosno da su dnevnice bile 150,00 kn.
Antonija Boban odgovara da ove izbore financira Općina i načelnik odlučuje o iznosu dnevnica, a za državne izbore odluku donosi premijer.
Utvrđuje se da je Vijeće ovo izvješće primilo na znanje.

Ad.10. Pokretanje postupka o podjeli trgovačkog društva Komunalno Topusko d.o.o.

Općinski načelnik izvjšćuje da je potrebna podjela trgovačkog društva Komunalno Topusko d.o.o. sukladno Zakonu o vodama. Sa suvlasnicima je dogovoren način podjele.
Ivana Tonjac Golubović izjavljuje da Klub vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknićnema primjedbe na ovu točku dnevnog reda.
Dalibor Živković postavlja pitanje tko preuzima gubitak kod podjele firme, a općinski načelnik odgovara da će sve biti u elaboratu koji će raditi stručne osobe.
Dalibor Živković pita da li će se i s kim novo poduzeće udružiti, da li će se udružiti s Hrvatskim vodama ili s nekim drugim, a općinski načelnik odgovara da to za sada nitko ne zna, već će to zakonodavac odlučiti.

Utvrđeno je da je od ukupno 12 vijećnika „za“ glasovalo 12 vijećnika, te je prijedlog Odluke usvojen.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno 18:30 h.

PREDSJEDNIK

                                                                                                                                           Dragan Čučković, dipl.ing.

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković