Zapisnik 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 5. redovne sjednice Opcinskog vijeca - 4.3.2014..pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A     T O P U S K O

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Topusko, 4.3.2013.

ZAPISNIK

 

                sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 4. ožujka 2013. godine u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 17,00 sati.

PRISUTNI:

Dragan Čučković, Đuro Rajšić, Jelena Tepšić, Dalibor Živković, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Anita Putrić, Ivana Tonjac Golubović, Željko Majstorić, Nikola Abramović, Mladen Išek, Andrija Kirin, Marko Sonički.

ODSUTNI:

Dražen Putrić

Ostali prisutni: Vlado Muža, općinski načelnik, Slobodan Miščević, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Jana Žugaj i Vladimir Ožanić.

Predsjednik Vijeća pozdravlja prisutne, konstatira da sjednici prisustvuje 13 od ukupno 14 vijećnika, te otvara 5. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Predlaže dnevni red iz poziva s konstatacijom da je Klub vijećnika HDRS/SDSS/HNS/SDP/Nezavisna lista Jelene Roknić na svojoj sjednici predloženi dnevni red jednoglasno usvojio.

Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje, te se konstatira da je Vijeće sa 13 glasova „za“ od 13 prisutnih vijećnika usvojilo sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine (izvješće podnosi Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – gđa Jana Žugaj) i Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Topusko (općinski načelnik)
 3. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Topusko (Vladimir Ožanić)
 4. Razmatranje Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Topusko za 2014. godinu (Stanko Rajšić)
 5. Donošenje Odluke o obustavi financiranja političkih aktivnosti HDRS-a (Antonija Boban)
 6. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Odbora za proračun i financije i Komisije za izbor i imenovanje (Komisija za izbor i imenovanje i Stanko Rajšić)
 7. Izbor člana Odbora za proračun i financije i Komisije za izbor i imenovanje (Komisija za izbor i imenovanje i Stanko Rajšić)
 8. Razno

 

AKTUALNI SAT

Predsjednik Vijeća otvara aktualni sat, te naglašava da se pitanja o elementarnoj nepogodi i štetama ne postavljaju, jer je za to predviđena točka Razno.

Marko Sonički postavlja pitanje biračkog mjesta Hrvatsko Selo, odnosno zašto biračko mjesto ne bi bilo u samom mjestu Hrvatsko Selo jer bi izlaznost bila veća, izborno mjesto se može i dan prije urediti, te pitanje troškova rada mjesnog odbora, odnosno kancelarijskog materijala i naknade za predsjednika mjesnog odbora.
Antonija Boban odgovara da su prije bila 3 biračka mjesta, a sada je 8 biračkih mjesta. Hrvatsko Selo ima biračko mjesto u prostorijama Srednje škole Topusko. U Hrvatskom Selu u domu je velika prostorija, bilo bi ju jako teško zagrijati, uvjeti su loši te je odlučeno da biračko mjesto bude u Srednjoj školi. Što se tiče naknade za predsjednika vijeća mjesnih odbora, Odlukom i Statutom je regulirano da se dužnost obavlja volonterski. Članove biračkih odbora predlažu političke stranke izuzev predsjednika i potpredsjednika jer oni ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke. Za izbore za Europski parlament, referendum i parlamentarne izbore, odluku o visini naknade donosi Vlada RH, a za izbore za vijeća MO odluku o visini naknade donosi općinski načelnik i to prema financijskim sredstvima Općine. Marko Sonički nije zadovoljan odgovorom jer nije on tražio da se izbori održavaju u selu već narod, i zanima ga naknada za vijeća mjesnih odbora, te postavlja pitanje može li mjesni odbor u Općini odrađivati papirnati dio poslova. Općinski načelnik odgovara da je poželjno da se to odrađuje u Općini.
Željko Skrbin predlaže da se, u određenom iznosu, za svaki mjesni odbor odredi iznos za kancelarijski materijal, jer mnogi ne mogu za vrijeme radnog vremena doći u Općinu, ali općinski načelnik se ne slaže s tim prijedlogom i smatra da se sve može odraditi u Općini, odnosno može se dati kancelarijski materijal u određenim količinama.

Nikola Abramović postavlja pitanje zašto nije primljena delegacija DVD-a od mjeseca studenog do danas, iako je uredno najavljena, a općinski načelnik odgovara da za to nema razloga, te iskreno on je to zaboravio.

Dalibor Živković postavlja pitanje zašto općinski načelnik ili zamjenik nisu bili na misi za pravoslavni Badnjak, te zašto se skida nakit prije pravoslavne Nove godine. Također postavlja pitanje u svezi javne rasvjete na bazenu, odnosno zašto je tijekom zimskih mjeseci i kad ne rade bazeni javna rasvjeta uključena.
Odgovore želi u pisanom obliku.

Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je zaključen.

Ad.1.     Rasprava i usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.

Ivana Tonjac Golubović ima primjedbu na dio zapisnika koji se odnosi na točku 3. zapisnika, te smatra da bi u zapisnik trebalo napisati da Udruga maloljetnih branitelja sredstva dobiva preko UDVDRH.         
Nikola Abramović je na prethodnoj sjednici postavio pitanje zašto MO Hrvatsko Selo i Ponikvari nisu dobili sredstva, a načelnik je odgovorio da će na to pitanje odgovoriti pod točkom rebalansa, ali tu nije bilo odgovora. Općinski načelnik odgovara da rebalans nije usvojen te da se nije moglo niti odgovoriti, te naglašava da je predsjednik MO Ponikvari bio na razgovoru, podnesen je zahtjev i ići će se i u realizaciju.
Dalibor Živković je postavio pitanje kamena sa pruge koja se skida, a načelnik je odgovorio da nema odgovora od Županije i HŽ , te misli da je rekao da je županica dogovorila sa HŽ da se kamen koji se skida sa pruge od Petrinje do Siska deponira za nasip puteva. Mišljenja je da bi Općina trebala uputiti zahtjev Županiji za deponiranje kamena. Predlaže da se ovom konstatacijom dopuni zapisnik.
Kako daljnjih pitanje nije bilo pristupilo se glasovanju. Utvrđeno je da od prisutnih 13 vijećnika 12 vijećnika glasovalo „za“ i 1 vijećnik je glasovao „suzdržan“, te je zapisnik usvojen sa predloženim dopunama.

Ad.2.     Rasprava i usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje
                siječanje – prosinac 2013. godine i Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Topusko

Predsjednik Općinskog vijeća najavljuje drugu točku dnevnog reda i poziva gospođu Janu Žugaj da podnese kratko izvješće. Gospođa Jana Žugaj u kratkim crtama podnosi izvješće Općinskom vijeću napominjući da je proačun uravnotežen i da je ostvaren višak prihoda u odnosu na rashode u2013. godini. Nakon izvješća gospođe Žugaj riječ je dobio gospodin Vladimir Ožanić koji je u kratkim crtama izvjestio Općinsko vijeće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture i Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture, te Programu kapitalnih ulaganja.
Po izvješću gospodina Ožanića za riječ se javio općinski načelnik Vlado Muža te se u kratkim crtama osvrnuo na proračun i njegovo izvršenje, a zatim podnio izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine.
Nakon izlaganja izvjestitelja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Utvrđeno je da od prisutnih 13 vijećnika 12 vijećnika glasovalo „za“ i 1 vijećnik je glasovao „suzdržan“, te je Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine s izvršenjem programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, s izvršenje programa održavanja objekata komunalne infrastrukture i Izvješće općinskog načelnika usvojeno. 

          
Ad.3.     Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na
                području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića koji ukratko izvješćuje po ovoj točki dnevnog reda.
Nakon izlaganja Vladimira Ožanića predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković smatra da baza podataka ima nedostataka, da nisu sve ceste evidentirane, te je mišljenja da su neke ceste izostavljene primjerice u Vorkapić Selu i Peckoj. Također ga zanima i status tzv. obilaznice odnosno ceste koja vodi od autobusnog kolodvora do hotela, jer ta cesta nije uvedena a Općina ju održava, te ga zanima tko je vlasnik te ceste i da li tu ima privatnih vlasnika. Zanima ga i status ceste koja vodi od ulice Opatovina prema hotelu jer policija vrši akcije i kažnjavanje za parkiranje na toj ulici, te se upućuju pritužbe PU Sisačko moslavačkoj, a ulica nije u vlasništvu Općine, te ga zanima jesu li te dvije ulice privatne jer se te akcije na privatnim posjedima ne bi smjele vršiti.
Općinski načelnik odgovara da su parcele ceste od autobusnog kolodvora do centralne toplinske stanice u vlasništvu TOP-TERMI, Lječilišta a dio je i privatan tj. iza livadskih izvora, cesta je napravljena na divlje, nije planirana niti se planski održava, vlasnici bi trebali gospodariti svojim prostorom i ta cesta ne spada u nerazvrstane ceste, sad je intervenirano jer je bila poplava te je naveženo nešto materijala.
Dalibor Živković želi da se konstatira čija je to cesta te da li spada u općinske nerazvrstane ceste, a općinski načelnik odgovara da cesta ne spada u općinske nerazvrstane ceste.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbe na ovu točku dnevnog reda.
Vladimir Ožanić se slaže da se baza podataka može napoduniti i da se mogu ponovno pregledati karte nerazvrstanih cesta koje su rađene na katastarskoj podlozi i utvrditi da li je što izostavljeno s tim da nije donesen Pravilnik od strane Ministarstva.
Marko Sonički ukazuje na štamparsku pogrešku jer se u tablici za Hrvasko Selo spominje cesta Molinaryevo vrelo – Lovački dom, te smatra da treba stajati Benkovo vrelo – Lovački dom.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Utvrđuje se da je od prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ te je Izvješće jednoglasno usvojeno.

Ad.4.     Razmatranje Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine
                Topusko za 2014. godinu

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji ukratko pojašnjava ovu točku dnevnog reda. Ovaj Progam se ne usvaja već se dostavlja na znanje Općinskom vijeću da bi se Vijeće upoznalo s mjerama koje se provode, to su sve stručne i medicinske analize. Na našem području poslove deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcija provodi ŠKARDA d.o.o., te se naglašava da je ovogodišnji ugovor s navedenim društvom financijski smanjen za 1/3 odnosno prošlogodišnji ugovor je iznosio cca 60.000,00 kn a ovogodišnji cca 40.000,00 kn.
Utvrđuje se da je Vijeće primilo na znanje da je načelnik temeljem Zakona o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti 29.1.2014. godine donio Odluku o Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti a po prijedlogu Zavoda za javno zdravstvo SMŽ.

Ad.5.     Donošenje Odluke o obustavi financiranja političkih aktivnosti HDRS-a

Predsjednik Vijeća poziva Antoniju Boban koja ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda. Političke stranke, zastupnici, članovi predstavničkih tijela koji su izabrani s liste grupe birača dužni su temeljem Zakona podnositi financijska izvješća. Financijska izvješća se podnose za kalendarska razdoblja od 1.1. od 31.12. i rok za podnošenje je 60 dana od isteka kalendarskog razdoblja. Izvješća se podnose Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu. Zakonom je propisano ako navedeni subjekti ne podnesu u roku izvješće da im se mora obustaviti isplata sredstava za redovito financiranje stranaka iz proračuna jedinica lokalne samouprave i iz državnog proračuna.
27.1.2014. godine Općini Topusko je stigao dopis od Državnog ureda za reviziju kojim obavještavaju da HDRS nije podnijela financijsko izvješće za 2012. godinu, te predlažu da se stranci obustavi isplata sredstava iz proračuna. Obustava traje do dana predaje financijskog izvješća nadležnom tijelu. Financijsko izvješće je podneseno 26.2.2014. godine te je Državni ured za reviziju predložio da Općinsko vijeće Općine Topusko donese Odluku o obustavi financiranja političkih aktivnosti HDRS-a za razdoblje od 13.6.2013. do 26.2.2014. godine.
Općinski načelnik pojašnjava da stranka u 2012. godini nije imala nikakvih računa te da nije bilo prometa niti jednu lipu, te da nisu mogli podnijeti financijsko izvješće, ali je zakonodavac naložio da se moraju predati prazni potpisani obrasci. Naglašava da će biti postupljeno po zakonu, te da je pravna osoba na razini Županije.
Dalibor Živković konstatira da načelnik nije rekao da županijska skupština nije usvojila to izvješće, a načelnik odgovara da ga nije niti mogla usvojiti jer je predano 26.2.2014. godine. Također ga zanima da li se to odnosi samo na lokalni ogranak stranke ili se to odnosi na stranku na županijskom nivou, te mu se odgovara da se odnosi na stranku na županijskom nivou.
Utvrđuje se da je od prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“ te je Odluka jednoglasno usvojena.
Ad.6.     Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Odbora za proračun i financije i Komisije za izbor i
                imenovanje

Stanko Rajšić ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda odnosno da je vijećnik Dražen Putrić podnio ostavku na člana Vijeća, ali ju nije podnio onako kako zakonodavac nalaže, te njegov status vijećnika nije sporan. Međutim nastaje problem za njegovo članstvo u Odboru za proračun i financije i Komisiji za izbor i imenovanje. Naime, kako Dražen Putrić ne prisustvuje sjednicama, a Topusko je napustila i druga članica Odbora za proračun, Odbor je ostao na jednom članu te mu je tako onemogućeno djelovanje. Iz tog razloga se predlaže donošenje ovih odluka.
Dalibor Živković postavlja pitanje zašto se smjenjuje Dražen Putrić ako njegova ostavka nije pravovaljana odnosno ako je neosporno da je on još uvijek vijećnik, a općinski načelnik odgovara da ga nikad nema na sjednicama, te predlaže da se postupi po predloženim odlukama. Dalibor Živković se ne slaže s tim jer je Dražen Putrić još uvijek vijećnik i nitko ne može znati da li će prisustvovati sljedećoj sjednici Vijeća.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđuje se da je od prisutnih 13 vijećnika za Odluku o opozivu predsjednika Komisije za izbor i imenovanje „za“ glasovalo 8 vijećnika, a 5 vijećnika je bilo „suzdržano“, te je odluka usvojena.
Utvrđuje se da je od prisutnih 13 vijećnika za Odluku o opozivu predsjednika i člana Odbora za proračun i financije „za“ glasovalo 8 vijećnika, a 5 vijećnika je bilo „suzdržano“, te je odluka usvojena.

Ad.7.     Izbor članova Odbora za proračun i financije i Komisije za izbor i imenovanje

Stanko Rajšić ukratko pojašnjava ovu točku dnevnog reda.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika predlaže za članove Odbora za proračun i financije Jelenu Tepšić i Marijana Abramovića, a za člana Komisije za izbor i imenovanje predlaže Jelenu Tepšić.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđuje se da je od prisutnih 13 vijećnika za izbor Jelene Tepšić za predsjednicu Komisije za izbor i imenovanje  „za“ glasovalo 7 vijećnika, a 6 vijećnika je bilo „suzdržano“, te je odluka usvojena.
Utvrđuje se da je od prisutnih 13 vijećnika za izbor Jelene Tepšić za predsjednicu Odbora za proračun i financije, i Marijana Abramovića za člana Odbora za proračun i financije  „za“ glasovalo 7 vijećnika, a 6 vijećnika je bilo „suzdržano“, te je odluka usvojena.

Ad.8.     Razno

  1. Izvješće o radu Stožera zaštite i spašavanja tijekom poplave

 

Slobodan Miščević, zamjenik općinskog načelnika ukratko podnosi izvješće o radu Stožera zaštite i spašavanja tijekom poplave koja je pogodila Općinu Topusko.
Nakon kratkog izvješća, općinski načelnik konstatira da je poplava svoje učinila, te iako su poduzete mjere nije se moglo spasiti da ne dođe do materijalne štete. Svi su bili aktivirani i ljudi su se maksimalno angažirali i na to nema primjedbe. Primjedbe ima na režim obrane od poplave, nasipi i sustavi su građeni 80-tih godina prošlog stoljeća, sada su novi klimatski uvjeti, što je i znanstveno dokazano, te je mišljenja da će poplava biti sve više, te da bi se režim obrane od poplava trebao bitno mijenjati. Potrebno je pristupiti regulaciji toka rijeke Gline, te predlaže Vijeću da donese zaključak da se uputi primjedba Hrvatskim vodama da ispita postojeći režim obrane od poplava na području Općine Topusko i da se pristupi novim, suvremenim metodama obrane od poplava. Također naglašava da je dokumentacija oko elementarne nepogode poplave odrađena, ali treba pronaći način kako da se obeštete ljudi koji su nastradali tijekom poplave, te da se poboljša sustav obrane od poplava.
Predsjednik Vijeća daje prijedlog načelnika da se uputi dopis s primjedbama Hrvatskim vodama da ispitaju postojeći režim obrane od poplava na području Topuskog, te da se pristupe novim suvremenim metodama obrane od poplava na glasovanje.
Utvrđuje se da je Vijeće sa 13 glasova „za“ od 13 prisutnih vijećnika usvojilo navedeni zaključak.
Predsjednik Vijeća naglašava da su ispusti tj. klapne u nadležnosti Hrvatskih voda.
Nikola Abramović konstatira da je papirnato sve složeno, ali je potrebno da se izvede i par vježbi da se zna što točno tko radi, tko vodi, smatra da trebaju jedinstveno nastupati, nabaviti opremu. Slobodan Miščević naglašava da ljudi nemaju iskustva, te ga zanima da li postoje nekakve konkretne akcije, slabo se poznaje procedura, te ga zanima i koliko postoji Stožer, a Nikola Abramović smatra da je potrebno zajedno vježbati.

Stanko Rajšić naglašava da su telefonskim putem obavješteni svi vijećnici i 12 vijećnika je potvrdilo sastav Povjerenstva za procjenu štete od poplave u sastavu: Vladimir Ožanić, Stanko Rajšić i Tomislav Perčinlić. Povjerenstvo je obišlo teren, izvršeno je snimanje objekata, slikanje, ljudi prijavljuju štete, a čeka se i proglašenje elementarne nepogode koja još nije proglašena, ali se ne može govoriti o obeštećenju već će biti samo pomoć.

  1.  

Jelena Tepšić daje komentar na pitanje vijećnika Dalibora Živkovića iz aktualnog sata, te naglašava da je svećenik trebao pozvati na misno slavlje, a Dalibor Živković replicira da on nije prozvao nju za to,  već je njemu bilo postavljeno pitanje a to pitanje je trebala postaviti on. Jelena Tepšić odgovara da je ona to pitanje postavila na pravu adresu.

  1.    

 

Dalibor Živković  smatra da bi se pod hitno trebalo sastati Povjerenstvo za toplifikaciju jer će problemi grijanja vrlo brzo ponovno biti akutalni a odluka važi do mjeseca srpnja 2014. godine, a Stanko Rajšić se slaže da bi se Povjerenstvo trebalo sastati, te se utvrđuje da je donesen zaključak da se na sjednicu Vijeća stavi i točka u svezi toplifikacije.

  1.   

 

Dalibor Živković izvještava Vijeće, kao član Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor, da je za učenicu Mirelu Relić koja pohađa 4b razred, a boluje od epilepsije, dodjeljena asistentica u nastavi i da Županija finanicira prijevoz učenice 1.525.,00 kn za školsku godinu. Ovim putem, u ime obitelji Relić, zamoljava da Općina iznađe sredstva da se pomogne obitelji. Stanko Rajšić odgovara da je obitelj Relić već dva puta dobivala sredstva od Općine, ali je potrebno da podnesu zahtjev sa potrebnom dokumentacijom da bi se sredstva mogla odobriti.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno 18:55 h.

PREDSJEDNIK

                                                                                                                                           Dragan Čučković, dipl.ing.     

 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković