Zapisnik 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 6. redovne sjednice Opcinskog vijeca - 27.5.2014..pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A     T O P U S K O

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Topusko, 27.5.2014.

ZAPISNIK

 

                sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 27. svibnja 2014. godine u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

PRISUTNI:

Dragan Čučković, Đuro Rajšić, Jelena Tepšić, Dalibor Živković, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Anita Putrić, Ivana Tonjac Golubović, Željko Majstorić, Nikola Abramović, Mladen Išek, Andrija Kirin, Marko Sonički, Tihomir Toljan.

Ostali prisutni: Vlado Muža, općinski načelnik, Slobodan Miščević, zamjenik općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić i Monika Pruša.

Predsjednik Vijeća pozdravlja prisutne, konstatira da sjednici prisustvuje 14 od ukupno 14 vijećnika, te otvara 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.

Predsjednik Vijeća konstatira da je odlukom OO SDP Topusko imenovan novi član Općinskog vijeća Općine Topusko gospodin Tihomir Toljan. Slijedi čitanje i potpisivanje prisege.

Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva za ovu sjednicu uz  tehničku promjenu odnosno predlaže da se nakon 1. točke dnevnog reda pređe na 7. točku dnevnog reda iz razloga što je izvjestiteljica po toj točki gđa Monika Pruša iz IRI Sisak d.o.o., te da se nakon toga nastavi redom po predloženim točkama dnevnog reda.

Prijedlog dnevnog reda s navedenom tehničkom izmjenom daje se na glasovanje, te se konstatira da je Vijeće sa 14 glasova „za“ od 14 prisutnih vijećnika usvojilo sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Razmatranje i usvajanje Plana gospodarenja otpadom na području Općine Topusko (izvješće Vladimir Ožanić)
 3. Rasprava i usvajanje Statutarne odluke o dopunama Statuta Općine Topusko (izvješće Antonija Boban)
 4. Rasprava i usvajanje Poslovničke odluke o dopunama Poslovnika Općine Topusko (izvješće Stanko Rajšić)
 5. Rasprava i usvajanje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Topusko (izvješće Antonija Boban)
 6. Rasprava i usvajanje Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (izvješće Vladimir Ožanić)
 7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Topusko (izvješće predsjednik Povjerenstva)
 8. Izvješće o distribuciji toplinske energije na području Općine Topusko, pokretanje postupka izrade planskih dokumenata toplifikacije i poništenje Odluke o opskrbi toplinskom energijom u prijelaznom razdoblju: Klasa: 363-01/10-01/03, Urbroj: 2176/18-02-13-88 od 15.listopada 2013. godine (izvješće Stanko Rajšić)
 9. Imovinsko pravna problematika (pitanje pokretanja postupka za poništenje Ugovora o prodaji zemljišta i povratka bivšim vlasnicima) – izvješće Stanko Rajšić
 10. Izvješće Povjerenstva o procjeni šteta o elementarnoj nepogodi na području Općine Topusko (izvješće Vladimir Ožanić)
 11. Razno

 

AKTUALNI SAT

Nikola Abramović govori ispred DVD-a Topusko te konstatira da je DVD Topusko dobio rješenje o komunalnoj naknadi, te predlaže da se DVD oslobodi plaćanja komunalne naknade jer koliko zna nije praksa da dobrovoljna vatrogasna društva plaćaju komunalnu nakadu, a negdje su čak i članovi oslobođeni plaćanja komunalne naknade kao i participacije u vrtiću. Općinski načelnik odgovara da je komunalna naknada zakonska obveza pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju određene prostore, a DVD je pravna osoba, te su dužni postupiti po zakonu, s tim da će ove navode provjeriti i dati informaciju na sljedećoj sjednici.

Dalibor Živković postavlja pitanje zašto predstavnici Općine nisu pristustvovali polaganju vijenaca za 70. obljetnicu osnivanja ZAVNOH-a, te kada će početi ucrtavanje i sanacija pedesetak pravoslavnih grobalja na području Općine. Općinski načelnik odgovara da je svatko na svoj način mogao obilježiti, Saborski odbor za obilježavanja je dužan to organizirati i to se službeno obilježilo u Zagrebu s tim da predstavnici Općine nisu obaviješteni. Što se tiče grobalja, ona su zapuštena, a bila su i dosad zapuštena, čekaju se javni radovi da se intenzivnije krene u poslove, morat će se raditi i katastri grobalja, ove godine u proračunu nema dovoljno sredstava, u idućem proračunu će se pokušati osigurati znatnija sredstava.

Tihomir Toljan postavlja pitanje je li tko iz Općine Topusko prisustvovao sastanku o prekograničnoj suradnji s temom povezanosti cesta, te da li je izvršeno razdvajanje komunalnog poduzeća jer su zakonski rokovi prošli. Općinski načelnik odgovara da nije pozvan na taj sastanak, ali se prekogranična suradnja održava i intenzivno se održavaju ceste i povezivanje sa susjednim općinama i susjednom državom. Što se tiče komunalnog poduzeća u izradi je odluka, razdvajanje imovine i opreme, te će to biti i na idućoj sjednici, intenzivno se pregovara oko vlasničkih odnosa, angažirani su stručnjaci, smatra da će biti poteškoća, posebno u zbrinjavanju komunalnog otpada, pitanje vodoopskrbe, rješenja se traže i riješit će se u skladu sa zakonom.

Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je zaključen.

Ad.1.     Rasprava i usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Nakon pojašnjenja oko broja biračkih mjesta pristupilo se glasovanju, te se konstatira da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je zapisnik jednoglasno usvojen.

Ad.2.     Razmatranje i usvajanje Plana gospodarenja otpadom na području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića koji ukratko izlaže o predloženom Planu, te izvješćuje da je za izradu Plana angažirana tvrtka IRI Sisak, provedena je javna rasprava na kojoj nije bilo primjedbi, dobivena je sulgasnost Županije.
Nakon uvodnog izlaganja gđa Monika Pruša, predstavnica tvrtke IRI Sisak  ukratko obrazlaže Plan gospodarenja otpadom na području Općine Topusko.
Dalibor Živković postavlja pitanje financiranja posuda za odlaganja otpada, te kako će se na odlagalištu otpada raditi razdvajanje otpada , a Vladimir Ožanić odgovara da će se posude nastojati dobiti od Fonda, a na odlagalištu će se predvidjeti lokacija gdje će se odlagati biorazgradivi otpad.
Andrija Kirin postavlja pitanje da li će otpadom gospodariti Komunalno, a Monika Pruša odgovara da reciklažno dvorište podrazumijeva da građani sami dovoze otpad.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju i utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Plan gospodarenja otpadom na području Općine Topusko jednoglasno usvojen.

Ad.3.     Rasprava i usvajanje Statutarne odluke o dopunama Statuta Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Antoniju Boban koja ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda, te naglašava da je sukladno Zakonu o savjetima mladih potrebno usaglašavanje Statuta i akata.
Ivana Tonjac Golubović izvještava Vijeće da je telefonskim putem održana sjednica Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost, te da je ova statutarna odluka prihvaćena. Također izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbi na ovu točku dnevnog reda.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju i utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Statutarna odluka o dopunama Statuta Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.4.     Rasprava i usvajanje Poslovničke odluke o dopunama Poslovnika Općine Topusko       

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.
Ivana Tonjac Golubović izvještava Vijeće da je telefonskim putem održana sjednica Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost, te da je ova poslovnička odluka prihvaćena. Također izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbi na ovu točku dnevnog reda.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju i utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Poslovnička odluka o dopunama Poslovnika Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.5.     Rasprava i usvajanje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Antoniju Boban koja ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo pristupilo se glasovanju i utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.6.     Rasprava i usvajanje Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića koji ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo pristupilo se glasovanju i utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti jednoglasno usvojena.

Ad.7.     Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Izvještava Vijeće da je natječaj raspisan 22.4.2014. godine i objavljen je na oglasnoj ploči i dostavljen na adrese političkih stranaka, udruga, Srednje škole, Osnovne škole, Top-termi, Crvenog križa, Dalekovoda, predsjednicima mjesnih odbora, knjižnici, turističkoj zajednici i drugima. Stigla su dva prijedloga i to od strane HSS da se fratrima kapucinima u župi Pohoda BDM dodjeli Povelja Općine Topusko i udruge TOP-NET Topusko da se Mirku Ševiću dodjeli Povelja Općine Topusko. Također naglašava da je Vijeće uvijek nagrađivalo najboljeg učenika OŠ svečanom zahvalnicom, s tim da je prijedlog OŠ za najbolju učenicu Lornu Trdina. Održan je sastanak Povjerenstva koje je  razmatralo prijedloge i utvrdilo sljedeće:

 1. Fratrima kapucinima u župi Pohoda BDM Topusko dodjeljuje se Svečana zahvalnica Općine Topusko uz novčanu nagradu od 2.000,00 kn.
 2. Mirku Ševiću dodjeljuje se Povelja Općine Topusko uz novčanu nagradu od 3.000,00 kn.
 3. Lorni Trdina kao najboljoj učenici OŠ Vladimir Nazor Topusko dodjeljuje se Svečana zahvalnica Općine Topusko uz novčanu nagradu od 2.000,00 kn.

Kako rasprave po ovoj točki nije bilo pristupilo se glasovanju i utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, svih 13 vijećnika glasovalo „za“, i 1 vijećnik je glasovao „suzdržan“ te je Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Topusko usvojena.

Ad.8.     Izvješće o distribuciji toplinske energije na području Općine Topusko, pokretanje postupka izrade planskih dokumenata toplifikacije i poništenje Odluke o opskrbi toplinskom energijom u prijelaznom razdoblju: Klasa: 363-01/10-01/03, Urbroj: 2176/18-02-13-88 od 15.listopada 2013. godine

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji obrazlaže ovu točku dnevnog reda. Dalibor Živković kao predsjednik Povjerenstva za toplifikaciju također ukratko izvještava o sastanku Povjerenstva.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Konstatira se da je ovo Izvješće Vijeće primilo na znanje.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju za poništenje odluke, te je utvrđeno da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je poništenje Odluke o opskrbi toplinskom energijom u prijelaznom razdoblju Klasa: 363-01/10-01/03, Urbroj: 2176/18-02-13-88 od 15. listopada 2013. godine jednoglasno usvojeno.

Ad.9.  Imovinsko pravna problematika (pitanje pokretanja postupka za poništenje Ugovora o prodaji zemljišta i povratka bivšim vlasnicima)

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji obrazlaže ovu točku dnevnog reda, te predlaže donošenje odluke kojom će se ovlastiti općinski načelnik da pred nadležnim sudom pokrene postupak za poništenje ugovora o prodaji zemljišta koji je sklopljen između bivše Općine Vrginmosti i sadašnjih vlasnika zemljišta, a temeljem Zakona o građevinskom zemljištu.
Nakon kratkog izlaganja općinskog načelnika o ovoj problematici pristupilo se glasovanju i utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te se konstatira da je odluka o ovlaštenju općinskog načelnika da pred nadležnim sudom pokrene postupak za poništenje ugovora o prodaji zemljišta koji je sklopljen između bivše Općine Vrginmosti i sadašnjih vlasnika zemljišta, a temeljem Zakona o građevinskom zemljištu, jednoglasno usvojena.

Ad. 10. Izvješće Povjerenstva o procjeni šteta o elementarnoj nepogodi na području Općine Topusko

Konstatira se da se ovo Izvješće ne usvaja već je samo u obliku informacije.
Vladimir Ožanić ukratko izvještava o šteti nastaloj uslijed poplave na području Općine Topusko.
Općina Topusko nije dobila nikakvu pomoć za elementarnu nepogodu. Općinski načelnik izvještava da je poslan dopis u Hrvatske vode i u Županiju gdje se traži sastanak s temom izmjena režima toka rijeke Gline, sastanak je bio neugodan, traženo je preprojektiranje nasipa i održavanje protočnosti toka rijeke Gline, ali odgovoreno je da su oni stručnjaci. Nezadovoljan sastankom tražio je sastanak kod direktora Hrvatskih voda u Zagrebu, te je odobreno 500.000,00 kn za preprojektiranje nasipa.
Vlado Ožanić izvještava da će se obveznici plaćanja naknade za uređenje voda koji su stradali u poplavi osloboditi plaćanja iste za 2014. godinu.
Također se konstatira da su traženi i javni radovi za sanaciju štete.
Konstatira se da je Vijeće ovo izvješće primilo na znanje.

Ad.11.   Razno

  1.       Donacija za poplavljena područja Slavonije

Dalibor Živković predlaže da se vijećnici Općinskog vijeća Općine Topusko odreknu jedne dnevnice u korist poplavljenih područja Slavonije.
Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te se konstatira da je odluka o donaciji jedne dnevnice u korist poplavljenih područja Slavonije jednoglasno usvojena.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno 19:32 h.

PREDSJEDNIK

                                                                                                                                           Dragan Čučković, dipl.ing., v.r.

 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković,v.r.