Zapisnik 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 7. redovne sjednice Opcinskog vijeca - 21.8.2014.pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

O P Ć I N A     T O P U S K O

OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko, 21.8.2014.

ZAPISNIK

 

                sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 21. kolovoza 2014. godine u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

PRISUTNI:
Dragan Čučković, Đuro Rajšić, Jelena Tepšić, Dalibor Živković, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Anita Putrić, Ivana Tonjac Golubović, Željko Majstorić, Nikola Abramović, Mladen Išek, Andrija Kirin, Marko Sonički, Tihomir Toljan.
Ostali prisutni: Vlado Muža, općinski načelnik, Slobodan Miščević, zamjenik općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić i Jana Žugaj.
Predsjednik Vijeća pozdravlja prisutne, konstatira da sjednici prisustvuje 14 od ukupno 14 vijećnika, te otvara 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva, te se konstatira da je Vijeće sa 14 glasova „za“ od 14 prisutnih vijećnika usvojilo sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Izvješće o izvršenju Proračuna siječanj – lipanj 2014. godine (izvjestiteljica Jana Žugaj)
 3. Izvješće o radu općinskog načelnika siječanj – lipanj 2014. godine (izvješće podnosi općinski načelnik)
 4. Rasprava i usvajanje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Topusko (izvjestiteljica Antonija Boban)
 5. Rasprava i usvajanje Odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko (izvjestiteljica Antonija Boban)
 6. Rasprava i usvajanje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko i njihovih zamjenika (izvjestiteljica Antonija Boban)
 7. Rasprava i usvajanje Odluke o socijalnoj skrbi (izvjestitelj Stanko Rajšić)
 8. Rasprava i usvajanje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama o uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Topusko (izvjestitelj Stanko Rajšić)
 9. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja poslova deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine Topusko
 10. Razno

 

AKTUALNI SAT

Dalibor Živković postavlja pitanje općinskom načelniku u svezi kapitalnih ulaganja odnosno koliko je srestava utrošeno za kapitalna ulaganja, kao i pitanje o promjenama u sustavu poreza, odnosno kako se Općina priprema za novi zakon o porezu na dohodak, da li će biti u dobiti ili gubitku.
Općinski načelnik odgovara da je na kapitalna ulaganja utrošeno cca 300.000,00 kn odnosno točno 274.384,76 kn, s tim da će više izložiti pod točkom 3. Izvjeće o radu općinskog načelnika siječanj – lipanj 2014.g.
Što se tiče izmjena zakona o porezu na dohodak, to je tek nedavno aktualizirano, bit će povećanje neoporezivog dijela, u lokalnom proračunu prihodi će biti manji, rečeno je da će biti olakšica za lokalnu samoupravu, samo nije definirano koje će to olakšice biti. Treba pričekati dok zakon ne prođe sve procedure i dok ga Sabor ne usvoji.

Kako daljnjih pitanja nije bilo konstatira se da je aktualni sati zaključen.

Ad.1.     Rasprava i usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Dalibor Živković postavlja pitanje zašto na sjednicu nije dostavljen materijal po pitanju vijećnika Tihomira Toljana u svezi zbrinjavanja komunalnog otpada, a općinski načelnik mu odgovara da to ne ovisi o nama već je sve predano na trgovački sud, te ne može biti podjele dok se ne riješi na sudu, odluke s naše strane su donesene. Stanko Rajšić nadodaje da status predmeta ne dozvolja da bi se donosile odluke na Vijeću.
Nikola Abramović postavlja pitanje zašto nije odgovoreno na njegovo pitanje o statusu komunalne naknade za DVD.
Antonija Boban naglašava da se po ovoj točki dnevnog reda raspravlja o zapisniku a ova pitanja su za točku razno.
Ivana Tonjac Golubović ima primjedbu na točku 7. zapisnika, te naglašava da je Željko Majstorić kod glasovanja za dodjelu priznanja za fratre kapucine bio suzdržan, te bi to trebalo unijeti u zapisnik.
Konstatira se da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo za predloženi tekst zapisnika s dodatkom da se u točki 7. navede da je Željko Majstorić kod glasovanja za dodjelu priznanja za fratre kapucine glasovao „suzdržan“

Ad.2.     Izvješće o izvršenju Proračuna siječanj – lipanj 2014. godine

Predsjednik Vijeća poziva Janu Žugaj izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnog reda koja ukratko obrazlaže dostavljeno izvješće.
Nakon podnesnog izvješća predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izjavljuje da Klub vijećnika pozicije nema primjedbi na ovu točku dnevnog reda.
Dalibor Živković smatra da je zabrinjavajuće da se ne realiziraju kapitalni projekti, da rashodi idu samo na zaposlene, materijalne rashode, kredite i transfere udrugama, te smatra da bi Vijeće trebalo biti upoznato koliko je koja udruga dobila sredstava iz proračuna. Također smatra da je trebalo napraviti i rebalans proračuna jer se išlo u radove na domu u Hrvatskom Selu i potrošeno je više nego što je planirano.
Općinski načelnik odgovara da će u svom izvješću više reći o kapitalnim ulaganjima, a radovi na domu u Hrvatskom Selu su se financirali iz ušteđenih sredstava od prošle godine, mišljenja je da je dobro što se je dom u H. Selu obnovio jer će to koristiti stanovnicima mjesta, te je mišljenja da je velika razlika u trošenju sredstava sada u odnosu na ranije.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju i utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, 12 vijećnika glasovalo „za“, dva vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Izvješće o izvršenju Proračuna siječanj – lipanj 2014. godine usvojeno.

Ad.3.     Izvješće o radu općinskog načelnika siječanj – lipanj 2014. godine

Predsjednik Vijeća poziva općinskog načelnika koji podnosi izvješće za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine. Naglašava da uslijed nepovoljnih vremenskih prilika imamo povećane troškove i to je otežavajuća okolnost. U vodovod Katinovac utrošeno je 372.000,00 kn, te se radi i na pronalasku sredstava za završetak kompletnog vodovoda. Putem Županijske uprave za ceste asfaltirano je dio županijskih prometnica u Crnom Potoku i Vorkapić Selu. U Hrvatskom Selu asfaltiran je dio lokalne ceste uz financijsku pomoć lokalnog stanovništva. Također je izvršeno i uređenje prometnice u stambenom bloku Glinska – Školska. Ukupno je utrošeno preko 2 mil. kuna, te smatra da je to u kratkom vremenu vrlo dobar rezultat. Također izvještava da su se izvorni prihodi smanjili.
Nakon podnesenog izvješća predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković je mišljenja da se dio poslova obavio u mjesecu srpnju, a izvješće se odnosi na razdoblje siječanj – lipanj, a općinski načelnik odgovara da su sve pripreme izvršene u navedenom periodu. Dalibor Živković je također mišljenja da se sanacija županijskih cesta ne može uvrstiti u ovo izvješće jer to nisu naše ceste, a općinski načelnik odgovara da bez općinske inicijative ne bi ništa bilo niti urađeno, a ceste se nalaze na području općine i to je naše.
Kako daljnje rasprave nije bilo prisupilo se glasovanju te se utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika, 12 vijećnika glasovalo „za“, dva vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Izvješće o radu općinskog načelnika siječanj – lipanj 2014. godine usvojeno.

Ad.4.     Rasprava i usvajanje Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Antoniju Boban koja ukratko obrazlaže predloženu Odluku.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković smatra da bi trebali biti jednoobrazni štandovi za OPG, te ga zanima da li se svi koji vrše prodaju iz kamiona moraju javiti u Općinu.
Jelena Gušić je mišljenja da je teško uvjetovati jednoobrazne štandove, jer nemaju svi ljudi iste štandove, a Dalibor Živković je mišljenja da Općina treba imati svoje štandove i da ih onda iznajmljuje. Također ga zanima i tko vrši kontrolu, te mu Antonija Boban odgovara da kontrolu vrši komunalni redar i inspektorat.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te se utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Topusko jednoglasno usvojena.

 

Ad.5.     Rasprava i usvajanje Odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Antoniju Boban koja ukratko obrazlaže predloženu Odluku.
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo pristupilo se glasovanju, te se utvrđuje da je od  ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.6.     Rasprava i usvajnje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko i njihovih zamjenika

Predsjednik Vijeća poziva Antoniju Boban koja ukratko obrazlaže predloženu Odluku.
U dostavljenom prijedlogu Odluke predloženi su Antonija Boban za predsjednicu i Stanko Rajšić za zamjenika predsjednika.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da je Klub vijećnika pozicije predložio ostale članove Povjerenstva i to: Irena Jurković,  Ines Radičanin, Marijan Abramović i Marko Sonički.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te se utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o imenovanju Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko i njihovih zamjenika zajedno s prijedlogom Kluba vijećanika pozicije jednoglasno usvojena.

Ad.7.     Rasprava i usvajanje Odluke o socijalnoj skrbi

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji ukratko obrazlaže predloženu Odluku.
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo pristupilo se glasovanju, te se utvrđuje da je od  ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o socijalnoj skrbi jednoglasno usvojena.

Ad.8.     Rasprava i usvajanje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama o uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji ukratko obrazlaže predloženu Odluku.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković predlaže da se vlasnicima koji ne održavaju svoje parcele, kad traže papire od određenih ustanova, ne udovolji zahtjevima dok ne plate izrečene kazne za neodržavanje svojih parcela.
Stanko Rajšić smatra da je prijedlog dobar, te ako nije suprotno zakonu mogao bi se primjenjivati, ali samo za zahtjeve koji su upućeni prema Općini Topusko, te se za druge ustanove ne može obvezati.
Antonija Boban naglašava da se šalju obavijesti i rješenja, ali je problem sa osobama koje tu ne žive, često nemamo pravu adresu, te se vraćena pismena stavljaju na oglasnu ploču, a što se tiče sudskih postupaka oni su skupi i duga je procedura.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te se utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama o uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.9.     Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja poslova deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji ukratko obrazlaže predloženu Odluku.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković konstatira da bi zaprašivanje komaraca trebalo vršiti i na području Đona i nasipa jer je tamo najveći problem. Također ga zanima i tko vrši kontrolu za provođenje deratizacije, te mu se odgovara da kontrolu vrši Zavod za javno zdravstvo i komunalni redar.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te se utvrđuje da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o povjeravanju poslova deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.10.   Razno

  1. Zakup poslovnog prostora

 

Općinski načelnik upoznaje članove Vijeća s dopisom Lječilišta Topusko kojim se traži potpisivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za prostor Narodne knjižnice i čitaonice Topusko i Općinskog društva Crvenog križa.
Utvrđuje se da je Vijeće od ukupno prisutnih 14 vijećnika 10 vijećnika glasovalo „za“ i 4 vijećnika glasovalo „suzdržan“, te je prihvaćen zaključak kojim se ovlašćuje općinski načelnik da glede cijene zakupa za prostor Narodne knjižnice i čitaonice Topusko i Općinskog društva Crvenog križa zastupa interese Općine Topusko na način da se kao cijena najma uzme 50% od najma utvrđenog odlukom Općine Topusko.

  1. DVD Topusko – komunalna naknada oslobađanje od plaćanja

 

Predsjednik Vijeća poziva vijećnike da se izjasne o prijedlogu DVD Topusko da se oslobodi plaćanja komunalne naknade.
Dalibor Živković je mišljenja da bi se sredstva namjenjena za plaćanja komunalne naknade mogla upotrijebiti za financiranje malih vatrogasaca. Jelena Tepšić je mišljenja da bi se trebalo vidjeti kako rade druge općine.
Predsjednik Vijeća predlaže da se donese odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za obveznika DVD Topusko.
Utvrđuje se da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 vijećnika glasovalo „za“, te je jednoglasno usvojena odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za obveznika DVD Topusko.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno 19,45 h.

 

                                                                                                                                  PREDSJEDNIK
               
                                                                                                                                     Dragan Čučković, v.r.

 

ZAPISNIČARKA

Irena Jurković, v.r.