Zapisnik 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 8. redovne sjednice Opcinskog vijeca - 20.11.2014..pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko, 20.11.2014.

         ZAPISNIK     

sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 20.11.2014. s početkom u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 17,00 sati.

Prisutni:  Nikola Abramović, Mladen Išek, Marko Sonički, Željko Skrbin, Anita Putrić, Ivana Tonjac Golubović, Marijan Abramović, Željko Majstorić, Dalibor Živković, Jelena Tepšić, Đuro Rajšić, Tihomir Toljan i Dragan Čučković
Odsutan: Andrija Kirin
Ostali prisutni: Vlado Muža, Jelena Roknić, Slobodan Miščević, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić, Jana Žugaj

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković pozdravlja prisutne, konstatira da je od ukupno 14 vijećnika prisutno 13 vijećnika, te predlaže dnevni red iz poziva uz dopunu dnevnog reda i to točka 7a. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za reprogramiranje kredita, točka 28a. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o smanjenju temeljnog kapitala Komunalnog Topusko d.o.o., te pod točkom Razno podtočka c. Odluka o primjeni tumačenja objavljenog u Službenom vjesniku 42/12.
Od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo je za predloženi dnevni red sa izmjenama, te se konstatira da je utvrđen slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu
3. Izmjene Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade
4. Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini
5. Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
6. Izmjene Programa o ostvarivanju javnih potreba u društvenim djelatnostima
7. Izmjene Programa kapitalnih ulaganja u 2014. godini
7a. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za reprogramiranje kredita
8. Proračun Općine Topusko za 2015. godinu
9. Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 2015. godini
10. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015. godini
11. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini
12. Program o ostvarivanju javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015. godini
13. Program kapitalnih ulaganja u 2015. godini
14. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2015. godinu
15. Program smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2015. godini
16. Plan razvojnih programa za 2015. , 2016. i 2017. godinu
17. Razmatranje i usvajanje izvješća revizije – gospodarenje otpadom
18. Razmatranje i usvajanje izvješća revizije – osnivanje, ulaganje, opremanje i razvoj poduzetničkih zona
19. Razmatranje i usvajanje izvješća o provođenju Plana zaštite od požara u 2014. godini
20. Razmatranje i usvajanje Izmjena plana zaštite od požara Općine Topusko
21. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2015. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeće Općine Topusko
22. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
23. Razmatranje i usvajanje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko i Popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Topusko
24. Imenovanje Povjerenstva za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko
25. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko
26. Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko
27. Donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko
28. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Topusko
28a. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o smanjenju temeljnog kapitala Komunalnog Topusko d.o.o.
29. Razno
a) poduzete aktivnosti u vezi elementarnih nepogoda
b) informacija o potencijalnim investitorima i njihovim zahvatima
c) donošenje Odluke o primjeni tumačenja objavljenog u SV 42/12

AKTUALNI SAT

Dalibor Živković postavlja pitanje o grobljima, odnosno tko je postavio table na grobljima, tko je formirao upravu, te jesu li koncesionari, kako se naplaćuju grobna mjesta, tko vodi evidenciju. Također postavlja pitanje ucrtavanja grobalja.
Općinski načelnik odgovara da je sve regulirano ranijim odlukama koje su na snazi, Komunalno Topusko je uprava groblja, oni naplaćuju i vode evidenciju, a table se moraju postaviti po zakonu.
Stanko Rajšić napominje da postoji katastar grobalja i nalazi se u upravi groblja odnosno u Komunalnom.
Antonija Boban odgovara da je cijena 60,00 kn + PDV po grobnom mjestu, a tu evidenciju vodi Komunalno. U slučaju da se grobno mjesto ne plaća 15 godina može se raspisati natječaj za to grobno mjesto.
Dalibor Živković također postavlja pitanje u svezi MO Čemernica a tiče se krčenja živica koje je započeto pa prekinuto zbog ekscesa, odnosno pojedinci nisu dali da se krči, te ga stoga zanima koje su ovlasti Općine, odnosno može li komunalni redar izreći kazne.
Općinski načelnik odgovara da je dana suglasnost jednoj tvrtki iz Zagreba da okrči živice koje su smetale uz put, pojedinci se bune i ne žele iskrčiti živice koje smetaju prometu, te odgovara da komunalni redar može pokrenuti postupak.
Dalibor Živković smatra da bi se do proljeća taj problem trebao riješiti, te predlaže da komunalni redar pošalje rješenja.
Nikola Abramović traži suglasnost Općine za kandidaturu za natječaj za uređivanje vatrogasnog doma, te mu se odgovara da podnese zahtjev i Općina će mu dati suglasnost za kandidaturu.
Jelena Roknić naglašava da je za sve projekte koji se kandidiraju potrebna suglasnost Općine i to povećava bodove.

Ad.1.       Rasprava i usvajanje zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Dalibor Živković konstatira da u zapisnik nije stavljeno da će se evidencija komunalne naknade dostaviti vijećnicima, te naglašava da ista nije dostavljena uz poziv za sjednicu.
Kako omaškom navedena primjedba u svezi evidencije komunalne naknade nije uvrštena u tekst zapisnika, te ista nije dostavljena vijećnicima uz poziv za sjednicu konstatira se da će se ova omaška uvrstiti u tekst zapisnika sa 8. sjednice a materijali će se naknadno dostaviti.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od 14 prisutnih vijećnika 14 vijećnika glasovalo „za“ te je tekst zapisnika 7. redovne sjednice jednoglasno usvojen.                   

Ad.2.       Izmjene i dopune Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu

Predsjednik Vijeća poziva Janu Žugaj izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnog reda koja ukratko obrazlaže dostavljene Izmjene i dopune Proračuna Općine Topusko za 2014. godinu.                  
Nakon uvodnog obrazlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Općinski načelnik naglašava da su dvije bitne kategorije rebalansa i to povećanje neplaniranih troškova i smanjene prihoda u pokriću rashoda. Znatna sredstva su se utrošila u sanaciju lokalnih cesta zbog izrazito kišne godine, a na povećanje troškova znatno su utjecale i elementarne nepogode – poplave, pa kao posljedica poplava i kišne godine zaprašivanje komaraca, udar groma u mrtvačnicu, dvije ovrhe. Što se tiče smanjenje prihoda to je znatna stavka jer realni sektor ne posluje dobro. Od nadležnih je tražena naknada štete za elementarne nepogode. Realni sektor je u velikom problemu, naknadu od elementarnih nepogoda vjerojatno nećemo dobiti tako da je najizgledniji reprogram kredita na 2 godine uz plaćanje kamata. Kad bi išli u reprogram kredita mogli bi nastaviti s kapitalnim ulaganjima, nastavio je u svom izlaganju općinski načelnik.
Dalibor Živković ističe da se i firma Krilo d.o.o. seli u Karlovac, te da li se na to moglo utjecati. U rebalansu se vuče izgradnja vodovoda Malička, te smatra da se to ne bi trebalo stavljati ako neće biti sredstava. Mogli bi se smanjiti troškovi ako bi se uložilo u javnu rasvjetu, također je mišljenja da vodovod u Gređanima nije nužan. Također postavlja pitanje što će biti sa benzinskom postajom i poštom a povodom članka koji je osvanu na internetskim portalima.
Općinski načelnik odgovara da se po pitanju privatnih tvrtki ne može ništa učiniti jer kapital ide za interesom i profitom. Što se tiče članka on je dao izjavu što se tiče elementarnih nepogoda. Pošta će i dalje raditi i on nema informacije da bi se trebala zatvoriti. Što se tiče benzinske postaje, direktor iz INA-e naglasio je da je moguće organizirati rad radnim danom i subotom do 13,00 sati, a ako promet bude padao postaja će se ukinuti.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 2 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te su Izmjene i dopune proračuna Općine Topusko za 2014. godinu usvojene.

Ad.3.       Izmjene Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 2 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade usovjena.

Ad.4.       Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini.

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 2 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2014. godini usovjena.

Ad.5.       Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 2 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa usvojena.

Ad.6.       Izmjene Programa o ostvarivanju javnih potreba u društvenim djelatnostima

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 2 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Izmjena Programa o ostvarivanju javnih potreba u društvenim djelatnostima usvojena.

Ad.7.       Izmjene Programa kapitalnih ulaganja u 2014. godini

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 2 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2014. godini usvojena.

Ad.7a.     Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za reprogramiranje kredita

Nakon uvodnog izlaganja općinskog načelnika o potrebi reprograma kredita, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od 14 prisutnih vijećnika 11 vijećnika glasovalo „za“ i 2 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Odluka o davanju suglasnosti za reprogramiranje kredita usvojena.

Ad.8.       Proračun Općine Topusko za 2015. godinu

Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda koji ukratko obrazlažu dostavljen  Proračun Općine Topusko za 2015. godinu.       
Nakon uvodnih izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković postavlja pitanje vodovoda Malička odnosno zašto se namjenska sredstva za vodovod nisu utrošila na vodovod, a Vladimir Ožanić odgovara da sredstva nisu dostatna za cijelu investiciju.
Općinski načelnik naglašava da je proračun drugačiji nego prethodni, za izradu nije dobiven niti jedan naputak od nadležnih institucija, naglašava da treba širiti osnovu za nove investicijske projekte, a transferi su isti. Ističe da bi velik problem mogli biti prihodi. Što se tiče kapitalnih ulaganja drugačije je nego prije, fondovi traže učešće općina i to je planirano, javljat ćemo se na razne projekte za fasade, za led rasvjetu. Projekt za led rasvjetu je gotov, naše bi učešće bilo 20%, ali se čeka natječaj. Što se tiče prihoda čeka se novi zakon, te će se tek onda o tome moći govoriti.
Dalibor Živković postavlja pitanje zašto se na općinske ceste ne stave znakovi 10t tako da tim cestama ne bi išli kamioni i tako bi se ceste manje uništavale. Također postavlja pitanje zašto udruge antifašista i umirovljenika, koje su davno poslale zahtjeve nisu uvrštene u proračun. Smatra da bi trebala biti bolja raspodjela sredstava po mjesnim odborima jer neki nisu dobili ništa. Naglašava da je danas zaprimljen i zahtjev od udruge pčelara Žalac za uvrštenje u proračun, te postavlja pitanje zašto taj zahtjev nije stavljen na dnevni red. Naglašava da je to velika udruga i da idu na sajmove i oni ne bi smjeli izostati iz proračuna. Što se tiče kanalizacije postavlja pitanje da li je u stavki kanalizacije uvrštena i kanalizacija u ulici Antuna Mihanovića, a Vladimir Ožanić odgovara da se taj projekt proširenja odnosi na ulice Glinska, Školska, Antuna Mihanovića. Dalibor Živković je mišljenja da za kanalizaciju u  ulici Antuna Mihanovića  nisu potrebna velika sredstva. Također smatra da je udruzi Hrabro dijete dodjeljeno vrlo malo sredstava, dok se za pozornicu izdvajaju ogromna sredstva, te se pita da li je to potrebno. Pita da li je bio natječaj za stipendija kad su uvrštene u proračun, a općinski načelnik mu odgovara da je natječaj bio prošle godine, te da te stipendije idu i dalje s tim da nema novih stipendista. Također postavlja pitanje etažiranje stambenih zgrada i da li je to završeno, a Jana Žugaj odgovara da financiranje etažiranja ide iz zajedničke pričuve.
Općinski načelnik odgovara da se sve potrebe ne mogu zadovoljiti, što se tiče gore navedenih udruga pogledati će se njihovi projekti i programi, pa će vidjeti da li se može iz drugih sredstava transferirati. Što se tiče pozornice to je zbog kandiature za europske fondove i projekte i naše bi učešće bilo maksimalno 20%. Također i za natječaje za fasade i led rasvjetu učešće bi bilo 20%. To su sve ukupna sredstva, planira se kandidirati pa koji projekt prođe. Što se tiče vodovoda Malička i ta bi se financijska konstrukcija trebala zatvarati preko fondova, bili su razgovori i treba lobirati. Što se tiče udruge Hrabro dijete, ako bude potrebno sredstva se mogu odobriti iz pričuvnih sredstava. Slaže se da bi trebalo ograničiti tonažu na lokalnim cestama te će se podnijeti zahtjevi cestama i MUP-u.
Jelena Roknić naglašava da je udruga Hrabro dijete kasno dobila papire pa nisu išli na natječaje, ali se nada da će ove godine ići na natječaje i da bi se tu mogla iznaći sredstva.
Stanko Rajšić pojašnjava da se kod donošenja proračuna trebaju poštivati rokovi, a zahtjev udruge pčelara Žalac je došao na današnji dan kad su svi rokovi prošli. Prijedlog proračuna donosi općinski načelnik i upućuje ga Općinskom vijeću na usvajanje. Amandmane vijećnici mogu dostavljati do tri dana prije sjednice Vijeća odnosno amandmani trebaju ići i na Odbor za proračun i financije.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 10 vijećnika glasovalo „za“, a 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Proračun Općine Topusko za 2015. godinu usvojen.

Ad.9.       Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u 2015.g.

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.        
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 10 vijećnika glasovalo „za“, a 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade u  2015. g. usvojena.

Ad.10.     Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015.g.

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.        
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 10 vijećnika glasovalo „za“, a 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u  2015. g. usvojen.

Ad.11.     Program gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa u 2015.g.

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.        
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 10 vijećnika glasovalo „za“, a 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Program gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom šumskog doprinosa u  2015. g. usvojen.

Ad.12.     Program o ostvarivanju javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2015.g.

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.        
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 10 vijećnika glasovalo „za“, a 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Program o ostvarivanju javnih potreba u društvenim djelatnostima u  2015. g. usvojen.

Ad.13.     Program kapitalnih ulaganja u 2015.g.

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.        
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 10 vijećnika glasovalo „za“, a 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Program kapitalnih ulaganja u  2015. g. usvojen.

Ad.14.     Odluka o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2015. g.

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.        
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 10 vijećnika glasovalo „za“, a 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Odluka o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2015. g. usvojena.

Ad.15.     Program smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2015.g.

Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.        
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 10 vijećnika glasovalo „za“, a 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Program smjernica i aktivnosti općinskih tijela u  2015. g. usvojen.

Ad.16.     Plan razvojnih programa za 2015., 2016. i 2017.g.
Nakon uvodnog izlaganja izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda, predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.        
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 10 vijećnika glasovalo „za“, a 3 vijećnika su glasovala „suzdržan“, te je Plan razvojnih programa za 2015., 2016. i 2017. g. usvojen.

Ad.17. Razmatranje i usvajanje izvješća revizije – gospodarenje otpadom

Nakon uvodnog izlaganja Vladimira Ožanića predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.        
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je izvješće revizije – gospodarenje otpadom usvojeno.             

Ad.18.     Razmatranje i usvajanje izvješće revizije – osnivanje, ulaganje, opremanje i razvoj poduzetničkih zona

Nakon uvodnog izlaganja Vladimira Ožanića predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.        
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je izvješće revizije –  osnivanje, ulaganje, opremanje i razvoj poduzetničkih zona usvojeno. 

Ad.19.     Razmatranje i usvajanje izvješća o provođenju Plana zaštite od požara u 2014.g.           

Nakon uvodnog izlaganja Stanka Rajšića predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.    
Nikola Abramović konstatira da je Općina Topusko dužna DVD-u za 2013.g. 78.000,00 kn i taj dug je uplaćen u 2014.g. 
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je izvješće o provođenju Plana zaštite od požara u 2014.g. usvojeno. 

Ad.20.     Razmatranje i usvajanje Izmjena plana zaštite od požara Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja Stanka Rajšića predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.    
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te su Izmjene plana  zaštite od požara usvojene.

Ad.21.     Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2015.g. za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja Antonije Boban predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.    
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2015. g. za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko usvojena.

Ad.22.     Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Nakon uvodnog izlaganja Antonije Boban predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da Klub vijećnika pozicije nema primjedbu na ovu točku dnevnog reda.    
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi usvojena.

Ad.23.     Razmatranje i usvajanje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko i Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja Antonije Boban predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidati za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko i Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Topusko  usvojeno.

Ad.24.     Imenovanje Povjerenstva za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Ivanu Tonjac Golubović koja ispred Kluba vijećnika pozicije daje prijedlog za sastav Povjerenstva kako slijedi:

  1. Stanko Rajšić – predsjednik
  2. Slobodan Miščević – član
  3. Vladimir Ožanić – član

Kako drugih prijedloga nije bilo, prijedlog Kluba vijećanika pozicije daje se na glasovanje.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te imenovao Povjerenstvo za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko u sastavu:

  1. Stanko Rajšić – predsjednik
  2. Slobodan Miščević – član
  3. Vladimir Ožanić – član

Ad.25.     Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja Antonije Boban utvrđena je pauza kako bi vijećnici glasovali.
Sjednica Vijeća prekinuta je u 18,50 sati radi glasovanja.
Sjednica Vijeća je nastavljena u 19,20 minuta.
Predsjednik Povjerenstva za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko, Stanko Rajšić podnosi izvješće o tijeku glasovanja i rezultatima.
Povjerenstvo je preuzelo ukupno 25. glasačkih listića.
Na biračkom mjestu ostalo je ukupno neupotrebljenih 12 glasačkih listića.
U popis birača upisano je 14 birača.
Utvrđeno je da je prema popisu birača glasovalo ukupno 13 birača.
Otvorena je glasačka kutija i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno 13 glasačkih listića.
Važećim je utvrđeno 13 glasačkih listića.
Nevažećim je proglašeno 0 glasačkih listića.
Prebrojavanje važećih glasačkih listića utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanja:
1. Kandidatkinja Milka Bućan, zamjenica kandidatkinje Milka Relić Bućan – udruga Most Perna dobila je 6 glasova
2. Kandidat Boris Burkanović, zamjenik kandidata Robert Cestarić – neformalna skupina mladih – dobio je 8 glasova
3. Kandidat Mladen Cerjak, zamjenik kandidata Ivan Ivanko – neformalna skupina mladih – dobio je 6 glasova
4. Kandidat Tomislav Kuzmić, zamjenik kandidata Ivan Rakarić – HSS – općinska organizacija Topusko – dobio je 8 glasova
5. Kandidat Dinko Omerćehajić, zamjenik kandidata Jasmin Omerćehajić – neformalna skupina mladih – dobio je 5 glasova
6. Kandidatkinja Marija Toljan, zamjenik kandidatkinje Mario Dimač – neformalna skupina mladih – dobio je 5 glasova
7. Kandidat Andreas Živković, zamjenik kandidata Haris Bašić – neformalna skupina mladih – dobio je 11 glasova.

Slijedom navedenog utvrđeno je da su za članove i zamjenike Savjeta mladih Općine Topusko izabrani:
1. Andreas Živković, Topusko, Antuna Mihanovića 6, član
Haris Bašić, Topusko, Crni Potok 58B, zamjenik člana
2. Boris Burkanović, Topusko, Velika Vranovina 3, član
Robert Cestarić, Topusko, Ponikvari 22C, zamjenik člana
3. Tomislav Kuzmić, Topusko, Hrvatsko Selo 18A, član
Ivan Rakarić, Topusko, Ponikvari 58, član
4. Milka Bućan, Topusko, Crni Potok 30, članica
Milka Relić Bućan, Topusko, Nova cesta 7, zamjenica članice
5. Mladen Cerjak, Topusko, Glinska 26, član
Ivan Ivanko, Topusko, Gređani 6I, zamjenik člana.

Ad.26.     Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja Stanka Rajšića predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko usvojen.

Ad.27.     Donošenje Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Ivanu Tonjac Golubović da izvjesti o ovoj točki dnevnog reda.
Ivana Tonjac Golubović izvještava da je je sjednica Upravnog odbora Dječjeg vrtića Topusko održana 23.10.2014. i ravnateljica Snježana Radičanin predala je zahtjev za razrješenje dužnosti ravnateljice iz osobnih razloga.
Dalibor Živković postavlja pitanje zdravstvenih razloga, te naglašava da je ravnateljica i odgojiteljica i da radi s djecom, te bi se trebali utvrditi koji zdravstveni razlozi su u pitanju. Također navodi da ima informacije da roditelji imaju primjedbe na rad Snježane Radičanin, te predlaže da predsjednica Upravnog odbora Dječjeg vrtića Topusko, Ivana Tonjac Golubović sazove sastanak s roditeljima da se utvrdi da li se navedene informacije točne.
Ivana Tonjac Golubović ističe da je član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Topusko i predstavnik roditelja, te naglašava da nikad nije bilo primjedbi na rad imenovane, te da roditelji trebaju njemu predočiti probleme, ako postoje, a on o istom izvijestiti Upravno vijeće Dječjeg vrtića. Što se tiče zdravstvenih razloga mišljenja je da za to postoje nadležne zdravstene institucije, te da Upravno vijeće nije nadležno za to, s tim da se ravnateljica izjasnila da zbog smrtnog slučaja u obitelji nije u mogućnosti dalje obavljati dužnost ravnateljice.
Općinski načelnik naglašava da se ide redovnim putem razrješenja ravnateljice.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko usvojena.

Ad.28.     Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Ivanu Tonjac Golubović da izvjesti o ovoj točki dnevnog reda.
Ivana Tonjac Golubović izvještava Vijeće da je na Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Topusko predložena gđa Slavka Butina za v.d. ravnatelja.
Pristupilo se glasovanju za ovu točku dnevnog reda.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o imenovanju v.d.ravnateljice Dječjeg vrtića Topusko usvojena.

Ad.28a. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o smanjenju temeljnog kapitala Komunalnog Topusko d.o.o.

Stanko Rajšić ukratko pojašnjava ovu točku dnevnog reda.
Općinski načelnik naglašava da je ovo jedan od koraka u nizu za odrađivanja podjele društva, ovo je rutinska odluka.
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o smanjenju temeljnog kapitala Komunalnog Topusko d.o.o. usvojena.

Ad.29. Razno

  1. poduzete aktivnosti u vezi elementarnih nepogoda

Općinski načelnik izvještava o poduzetim aktivnonostima u vezi elementarnih nepogoda, konstatira da je udovoljeno svim zakonskim odredbama u slučaju elementarnih nepogoda, pokrenuti su postupci oko naknade šteta te se čekaju odgovori i zaključci. Naglašava da je proračun osakaćen zbog nepogoda, te se nada da ćemo biti obeštećeni.
Elaborat Hrvatskih voda može se dobiti na uvid, s tim da on osobno nije zadovoljan, osim djelomičnim rješenjem, po tom elaboratu dio bi ostao nezaštićen i smatra da je to parcijalno rješenje. Tražit će se cjelovito rješenje kao što je npr. novi nasip da se zaštiti Kaurić jarak i Velika Vranovina.
Predsjednik Vijeća postavlja pitanje Daliboru Živkoviću u svezi neisključenja struje kod zadnje poplave, a Dalibor Živković odgovara da je trebalo nazvati dispečera u Sisak. Slobodan Miščević također konstatira da je najbolje da se zove 112 i onda se službeno pokreće postupak.
Konstatira se da je Vijeće ove informacije primilo na znanje.

  1. informacija o potencijalnim investitorima i njihovim zahvatima

Općinski načelnik izvještava Vijeće o potencijalnim investitorima, odnosno konkretno o planiranom projektu u naselju Gređani, gdje investitor Zdravko Šunk planira graditi dom za starije i nemoćne osobe s rehabilitacijskim postupkom tj. naziv projekta je Senior Village Topusko.
Konstatira se kako je dana načelna suglasnost za ovaj projekt.

  1. donošenje Odluke o primjeni tumačenja objavljenog u Službenom vjesniku 42/12

Vladimir Ožanić ukratko pojašnjava ovu podtočku dnevnog reda.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Utvrđeno je da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika 13 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o primjeni autentičnog objavljenog u Službenom vjesniku 42/12 usvojena.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 20,00 sati.

PREDSJEDNIK

                                                                                                                                           Dragan Čučković, dipl.ing., v.r.

 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković, v.r.