Zapisnik 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Topusko

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik 9. redovne sjednice Opcinskog vijeca - 22.12.2014..pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko, 22.12.2014.

ZAPISNIK     

sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 22.12.2014. s početkom u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 13,00 sati.

Prisutni:  Mladen Išek, Marko Sonički, Andrija Kirin, Željko Skrbin, Ivana Tonjac Golubović, Marijan Abramović, Željko Majstorić, Dalibor Živković, Jelena Tepšić, Đuro Rajšić, Tihomir Toljan i Dragan Čučković
Odsutni: Nikola Abramović i Anita Putrić
Ostali prisutni: Vlado Muža, Jelena Roknić, Slobodan Miščević, Antonija Boban, Vladimir Ožanić

Predsjednik Vijeća Dragan Čučković pozdravlja prisutne, konstatira da je od ukupno 14 vijećnika prisutno 12 vijećnika, te predlaže dnevni red iz poziva.
Od ukupno 12 vijećnika svih 12 glasovalo je za predloženi dnevni red, te se konstatira da je utvrđen slijedeći

D N E V N I     R E D

1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Topusko
3. Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području Općine Topusko za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o postavljanju dva parkirna znaka na invalide na Trgu bana Josipa Jelačića 1
5. Razno

AKTUALNI SAT

Dalibor Živković ukazuje na problem u osnovnoj školi u svezi učenice Zorane Relić kojoj je zbog bolesti potreban asistent u nastavi tijekom cijele školske godine, smatra da je to vrlo ozbiljna situacija, te da lokalna zajednica odnosno općina treba iznaći sredstva da se taj problem riješi. Naglašava da se prijevoz učenice sufinancira iz sredstava županijskog proračuna, te predlaže da i vijećnici pomognu na način da se odreknu naknade sa jedne sjednice u korist učenice Zorane Relić.
Dalibor Živković također postavlja pitanje u svezi prioriteta asfaltiranja zaselka Skubete u Vorkapić selu koji ima naseljenu jednu kuću, a drugo su vikendaši, te naglašava da pitanje postavljaju stanovnici Ponikvara koji nemaju asfalt, a zaselci Ponikvara su više naseljeni stalnim stanovništvom.
Općinski načelnik odgovara u svezi pitanja asistenta u nastavi za učenicu, te naglašava da se kod donošenja državnog proračuna puno raspravljalo o takvim pitanjima odnosno o pitanjima asistenata u nastavi, postavljana su pitanja o ukidanju tih prava, te nakon mnogo rasprave i polemike i iznašle su se mogućnosti oko asistenata i to je u nadležnosti Ministarstva obrazovanja, s tim da mi možemo također sudjelovati oko ublažavanja posljedica, te što se njega tiče on to podržava, ali je potrebno da osnovna škola uputi dopis općini, te će se pravnim i upravnim aktima u suradnji sa centrom za socijalnu skrb to rješavati.
Što se tiče asfalta u zaselku Skubete u Vorkapić selu naglašava da su stanovnici skupili novce i obratili se općinskom načelniku sa zahtjevom za asfaltiranje, te je asfaltiranje izvršeno pod istim uvjetima kao što se asfatirao zaselak Bilo u Hrvatskom Selu. Predsjednik MO Ponikvari i grupa građana Ponikvari su također u nekoliko navrata bili na razgovoru s općinskim načelnikom, te im je ukazano na činjenicu da će se asfaltiranje vršiti pod istim kriterijima kao i sa drugim dijelovima neasfaltiranih zaselaka, odnosno potrebno je da i sami stanovnici učestvuju u financiranju asfalta. Dakle, uvjet je učešće građana po jedinstvenom kriteriju.
Dragan Čučković predlaže da Jedinstveni upravni odjel za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog temeljem kojeg će se donirati dnevnice za učenicu Zoranu Relić uključujući i sa djelatnicima Općine. Antonija Boban naglašava da je vijećnik Dalibor Živković govorio o dnevnicama vijećnika, a ne i o donaciji djelatnika Općine. Dalilbor Živković smatra da i djelatnici mogu 1% plaće odvojiti za donaciju.
Andrija Kirin ukazuje na problem lošeg asfalta u ulici Ponikvarski put i naglašava da su stanovnici ulice jednom već samodoprinosom sufinancirali asfaltiranje iste, te to više ne žele, kao što su financirali i izgradnju kanalizacije. Postavlja pitanje općinskom načelniku kako i na koji način se može doneke urediti navedena ulica.
Općinski načelnik odgovara da je na dosta mjesta asfalt loš, a građani su sudjelovali u sufinanciranju. Ova godina je bila izuzetno loša zbog elementarnih nepogoda, te je znatno sredstava izdvojeno za sanaciju puteva, u proračunu je određena kvota i unutar nje se mora uklapati. Nastojat će se vršiti popravke u okviru planiranih sredstava.
Dragan Čučković također ukazuje na isti problem i u Livadskom putu.
Jelena Tepšić postavlja pitanje javne rasvjete u ulici Julija Kempfa, odnosno naglašava da dolazi do pada napona ne 3 svjetiljke javne rasvjete ne svijetle.
Općinski načelnik odgovara da je primjedba opravdana, i to nije jedino mjesto gdje se to dešava. Općina je pripramila projekt za kandidaturu Fondu za zamjenu javne rasvjete novom led rasvjetom i to 160 rasvjetnih tijela, te bi se tim riješili problemi. Naglašava da do problema dolazi zbog prepajanja javne rasvjete, te bi taj problem trebalo rješavati u suradnji s Elektrom.
Dalibor Živković naglašava da je problem nastao zbog trafostanice u Livadskom putu i poplave, jer je sva javna rasvjeta prepojena na trafostanicu na Novu cestu i tu vodi samo jedna faza i kabel je slab i zato izbacuje, ali to se rješava da se ugradi podzemni kabel od kandelabara do kandelabera, jer sad ide zračnom linijom jednim kabelom. Željko Skrbin smatra da je to problem Elektre jer su oni ukinuli svoju trafostanicu koja je napajala javnu rasvjetu i logično je da bi to oni trebali rješavati.
Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je zaključen.

Ad.1. Rasprava i usvajanje zapisnika sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za sjednicu, te otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda.
Marko Sonički konstatira da je došlo to štamparske greške tj. da nije bilo 14 vijećnika već 13 vijećnika.
Konstatira se da je to štamparska greška te da će se ispraviti  u izvorniku zapisnika.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te se konstatira da je od ukupno 12 vijećnika 12 glasovalo „za“ te je tekst zapisnik 8. redovne sjednice usvojen jednoglasno.

Ad.2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića koji ukratko obrazlaže po ovoj točki dnevnog reda.
Nakon uvodnog izlaganja općinski načelnik dodatno pojašnjava sustav zaštite i spašavanja, radi se i na boljoj organizaciju pojedinih službi, te smatra da će sustav biti učinkovitiji iako je i do sada sve dobro odrađivano, te srećom nije bilo žrtava i nitko nije ostao nezbrinut.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te se konstatira da je od ukupno 12 vijećnika 12 glasovalo „za“ te je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Topusko usvojena jednoglasno.

 

Ad.3. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Topusko za 2015. godinu

Predsjednik Vijeća poziva Vladimira Ožanića koji ukratko obrazlaže po ovoj točki dnevnog reda.
Općinski načelnik naglašava da su jedinice organizirane ali potrebna je nabava opreme i na tome će se raditi kao i na sustavu obavješćivanja.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te se konstatira da je od ukupno 12 vijećnika 12 glasovalo „za“ te su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Topusko za 2015. godinu  usvojene jednoglasno.

Ad.4. Donošenje Odluke o postavljanju dva parkirna znaka za invalide na Trgu bana Josipa Jelačića 1

Vladimir Ožanić ukratko upoznaje prisutne sa zahtjevom i suglasnosti PP Gvozd za postavu dva parkirna znaka za invalide na Trgu bana Josipa Jelačića 1.
Kako rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju te se konstatira da je od ukupno 12 vijećnika 12 glasovalo „za“ te je Odluka o postavljanju dva parkirna znaka na invalide na Trgu bana Josipa Jelačića 1 usvojena jednoglasno.

Ad.5. Razno

5.1. Dalibor Živković se osvrće na dostavljeni materijal odnosno popise obveznika komunalne naknade, te je mišljenja da ima dosta kuća koje nisu na popisu. Antonija Boban zamoljava da vijećnik Dalibor Živković dostavi podatke. Dalibor Živković također naglašava da nema objekata koji su putem stambenog zbrinjavanja izgrađeni, a platili su komunalni doprinos.

5.2. Andrija Kirin postavlja pitanje poslovnih prostora gdje je prije bila Općina. Antonija Boban odgovara da su ti prostori u vlasništvu Lječilišta Topusko.

5.3. Željko Majstorić postavlja pitanje obračuna komunalne naknade za objekte u kojim se ne živi. Antonija Boban odgovara da po Zakonu o komunalnom gospodarstvu komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici prostora bez obzira da li se u objektu stanuje ili ne, bitno je da prostor ima vanjsku stolariju i betonski pod, s tim da nije uvjet je li struja i voda priključena ili nije.

Drugih pitanja nije bilo  - dovršeno 13,40h.

PREDSJEDNIK

                                                                                                                        Dragan Čučković, dipl.ing.

 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković