Zapisnik sa sjednice Općinskog vijeća - 1. izvanredna

Dokument je dostupan i za čitanje i download u PDF-u.

Zapisnik sa sjednice Opcinskog vijeca - 1. izvanredna.pdf

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko, 11. rujna 2014.

 

Z A P I S N I K

 

sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko, održane 11. rujna 2014. godine u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10, s početkom u 14,00 sati.

Prisutni:
Đuro Rajšić, Jelena Tepšić, Dalibor Živković, Željko Skrbin, Marijan Abramović, Anita Putrić, Ivana Tonjac Golubović, Željko Majstorić, Nikola Abramović, Mladen Išek, Andrija Kirin, Marko Sonički, Tihomir Toljan.
Ostali prisutni: Vlado Muža, općinski načelnik i Antonija Boban.

Potpredsjednik Vijeća pozdravlja prisutne, konstatira da sjednici prisustvuje 13 od ukupno 14 vijećnika, te otvara 1. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća.

Potpredsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva, te konstatira da je Vijeće sa 13 glasova „za“ od 13 prisutnih vijećnika  usvojilo sljedeći

 

D N E V N I   R E D

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Topusko.
  2. Razno

 

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Topusko.

Potpredsjednik Općinskog vijeća poziva Antoniju Boban, koja u obrazloženju navodi razloge za izmjenu Odluke.
Nakon uvodnog izlaganja potpredsjednik otvara raspravu.
Kako rasprave po ovoj točki nije bilo, pristupilo se glasovanju, te se utvrđuje da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 vijećnika glasovalo „za“, te je Odluka o izmjeni Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad. 2. Razno

Potpredsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Nije bilo pitanja ni prijedloga.

Dovršeno u 14,17 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                      Potpredsjednik Općinskog vijeća

Antonija Boban                                                                     Marijan Abramović