JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE TOPUSKO U 2018. GODINI

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku i dostavlja se uz papirnatu prijavu na CD-u, DVD-u ili USB sticku. Rok za prijavu na natječaj je zaključno do 19. veljača 2018. godine.


SVI DOKUMENTI ZA PRIJAVU ¬