JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE TOPUSKO U 2020. GODINI

Jedna udruga može prijaviti najviše dva (2) projekta odnosno najviše jedan (1) programa.
Natječajna dokumentacija dostavlja se posebno za svaki prijavljeni projekt/program u zatvorenoj omotnici.
Rok za podnošenje prijava od 15. siječnja do 21. veljača 2020. godine.


SVI DOKUMENTI ZA PRIJAVU ¬