Javnost rada općinskog vijeća Općine Topusko

JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE TOPUSKO

 

Javnost rada Općinskog vijeća Općine Topusko propisana je člancima 87, 88, 89 i 90 Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj: 43/09, 10/13, 16/14 i 11/17).

Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Građani, predstavnici udruga građana i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.
Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, Općinskog vijeća objavljuju se na službenim web stranicama Općine.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.