KONTAKTI OPĆINSKIH SLUŽBI

Centrala – urudžbeni, 044/ 528-499


Ured načelnika – tajništvo,044/ 527-498; Fax: 527-491;
e-mail: opcina-topusko@topusko.hr


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: Vladimir Ožanić, tel: 044/527-494; e-mail: vlado.ozanic@topusko.hr"


Savjetnik za opće poslove: Milena Sužnjević 044/527-492; e-mail: milena.suznjevic@topusko.hr


Viši stručni suradnik za kulturu, turizam, informacije i obrazovanje: Ivana Abramović Krmpotić 044/527-492; e-mail: abramovic.krmpotic@topusko.hr


Savjetnik za poljoprivredu i komunalnu djelatnost: Dragana Jakšić Topalović 044/527-498; e-mail:  dragana.jaksic.topalovic@topusko.hr


Viši referent za financije i proračun: Jana Žugaj, tel: 044/527-482; e-mail: jana.zugaj@topusko.hr


Viši referent za Općinsko vijeće i općinskog načelnika: Marko Butina tel: 044/527-481; e-mail: marko.butina@topusko.hr


Referent za uredsko poslovanje: Mihaela Zgurić, tel: 044/527-499; e-mail: mihaela.zguric@topusko.hr


Komunalni redar: Dragomir Trdina, tel: 044/527-499; e-mail; dragomir.trdina@topusko.hr