Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - Novo naselje 6c

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora («Narodne novine» broj 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 6. Odluke o zakupu poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Topusko («Službeni vjesnik“ broj 54/12. i 53/15.), općinski načelnik Općine Topusko, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnoga prostora

 1. Predmet javnog natječaja: davanje u zakup poslovnoga prostora koji se nalazi u stambenoj zgradi u Topuskom, Novo naselje 6C, na k.č. broj 90, k.o. Topusko, z.k. uložak broj 875, prizemlje, ukupne površine  30,04 m², za koji je određeno obavljanje tihe djelatnosti.
 2. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.
 3. Početni iznos zakupnine  po m² mjesečno iznosi za:

a) uredsko-kancelarijske djelatnosti 11,40 kn, odnosno visina početne mjesečne zakupnine iznosi ukupno 342,45 kn,
b) ostale djelatnosti 9,12 kn, odnosno visina početne mjesečne zakupnine iznosi ukupno 273,96 kn.
Osim mjesečne zakupnine zakupnik je dužan plaćati i naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor.

 1. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je uplatiti jamčevinu, u visini trostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine:
 1. a) od 1.027,35 kn,
 2. b) od 821,88 kn.
 1. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Topusko broj HR9424000081845700009 uz poziv na broj: pravna osoba 68  7706 – OIB, fizička osoba 68  7706 – OIB. Zakupniku se jamčevina uračunava u zakupninu a ostalim natjecateljima se vraća. Ako najpovoljniji natjecatelj neopravdano odustane od sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.  
 2. Zakupnik je dužan urediti poslovni prostor o vlastitom trošku te nema pravo na povrat uloženih sredstava, niti na smanjenje zakupnine zbog izvršenih ulaganja.
 3. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 4. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

a) osnovne podatke o pravnoj odnosno fizičkoj osobi; tvrtku, sjedište, OIB (za pravnu osobu) odnosno ime i prezime, adresu, OIB (za fizičku osobu),
b) izvornik ili ovjerenu  presliku  izvatka  iz  nadležnog  sudskog registra koji ne smije 
biti  stariji  od 30  dana  od  dana  objave  natječaja, iz  kojeg  mora  biti  vidljivo da je
ponuditelj,  pravna  osoba, registriran za  djelatnost  koju  će  obavljati  u  poslovnom
prostoru te ime i prezime osobe  zakonskog zastupnika pravne osobe,
c) izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti
stariji od 30 dana od dana objave natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj
registriran  za  djelatnost  koju  će  obavljati u  poslovnom  prostoru, ako je  natjecatelj  
fizička osoba obrtnik
d) izvornik  ili  ovjerenu  presliku  rješenja o  upisu  u  nadležni strukovni  registar  ili
drugu odgovarajuću potvrdu koji ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da ponuditelj udovoljava uvjetima za djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, ako je natjecatelj fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost,
e) presliku  obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta  izdanu od  strane Državnog
zavoda  za  statistiku,  sukladno  odluci  kojom  se  propisuje  nacionalna  klasifikacija
djelatnosti, za pravne osobe,
f) iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
g) dokaz o uplati jamčevine te broj žiro-računa odnosno tekućeg računa i naziv banke na koji će se izvršiti povrat jamčevine i
h) potvrdu Porezne uprave i Općine Topusko o podmirenim obvezama prema državnom proračunu i Općini Topusko.

 1. Natjecatelji,   fizičke  osobe obrtnici i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost,  koji ostvaruju pravo prednosti za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno   odredbama   Zakona  o   hrvatskim  braniteljima  iz   Domovinskog   rata  i  članovima njihovih  obitelji,  trebaju se  pozvati  na pravo prednosti te dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.
 1. Rok za podnošenje ponuda je 16. travnja 2019. godine do 13 sati.
 2. Ponude se podnose u pisanom obliku neposredno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Topusko, Opatovina 10, 44415 Topusko, Povjerenstvo za provedbu natječaja s naznakom: «Natječaj za zakup poslovnoga prostora – NE OTVARATI».

Ponuda mora biti na odgovarajući način uvezana u cjelinu na način kojim se onemogućuje naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom-vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj stranici pričvršćena naljepnicom, s potpisom  i otisnutim pečatom). 

 1. Natječaj će se provesti i ako na istom sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 2. Ponude će se otvarati javno 16. travnja 2019. godine  u vijećnici Općine  Topusko, Topusko,  Opatovina 10, u 13 sati.
 3. Svi zainteresirani mogu pogledati prostor u nazočnosti ovlaštene osobe Općine svaki radni dan u vremenu od 8 do 14 sati. Sve informacije o prostoru mogu se dobiti na telefon 044/527-499.

Za razgledanje prostora potrebno se najaviti na navedeni broj iz razloga što je poslovni prostor u posjedu sadašnjeg zakupnika.

 1. Ponude koje su dostavljene izvan roka kao i ponude kojima nisu priloženi svi dokazi traženi natječajem, neće se razmatrati.
 2. Neće se sklopiti ugovor o zakupu s fizičkim ili pravnim osobama koje imaju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu i Općini Topusko, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
 3. S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu u roku od 10 dana od dana primitka poziva za sklapanje ugovora. U daljnjem roku od 7 dana zakupnik je dužan preuzeti poslovni prostor te započeti s obavljanjem djelatnosti najkasnije u roku od 60 dana od dana preuzimanja prostora.
 4. Ugovor o zakupu sklopit će se kao ovršna isprava, sukladno pozitivnim propisima, na trošak zakupnika.
 5. Općina Topusko zadržava pravo poništiti ovaj natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez navođenja razloga i pri tom ne snosi odgovornost prema natjecateljima glede troškova sudjelovanja u postupku natječaja.        

KLASA: 372-03/19-01/02
URBROJ: 2176/18-01-19-2
Topusko, 29. ožujka 2019.
OPĆINA TOPUSKO
               Općinski načelnik
Ivica Kuzmić, v. r.