POZIV ZA ČETVRTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/11
URBROJ: 2176/18-02-21-1
Topusko, 25.11.2021.  godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-pročišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20. i 6/21.),
S A Z I V A M
4.   SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  25.11.2021. GODINE U  17.00 SATI,  U SALI GRAND, TOP-TERME TOPUSKO.

 

       ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 

PREDSJEDNCA VIJEĆA
Dijana Ščrbak