POZIV ZA DESETU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 024-04/22-01/06
URBROJ: 2176-18-01-22-1
Topusko, 22.11.2022. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-pročišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20.,6/21. i 67/22.), 
S A Z I V A M
10.   SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  28.11.2022. GODINE U  17.00 SATI,  U  SALI PETROVA GORA,  TOP-TERME TOPUSKO.

 

       ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 9.  sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Usvajanje Zapisnika sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko (izvješćuje Antonija Boban)
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi (izvješćuje Antonija Boban);
  - Odluka o komunalnoj naknadi - Izvadak iz Odluke - članci koji se mijenjaju i brišu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) (izvješćuje Antonija Boban)
 6. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude po ponovnom javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
 7. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko (izvješćuje Antonija Boban);
  - Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko

 

 

Molimo Vas da prisustvujete sjednici, a da o eventualnom izostanku obavijestite Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, na broj telefona 044/527-498.

                                                                                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA
Dijana Ščrbak, v.r.