POZIV ZA 11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 024-04/22-01/07
URBROJ: 2176-18-01-22-1
Topusko, 08.12.2022. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-pročišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20.,6/21. i 67/22.), 
S A Z I V A M
11.   SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  13.12.2022. GODINE U  17.00 SATI,  U  SALI PETROVA GORA,  TOP-TERME TOPUSKO.

 

       ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 10.  sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Prijedlog proračuna Općine Topusko za 2023. godinu (izvješćuje Jana Žugaj)
 3. Prijedlog plana razvojnih programa za 2023, 2024. i 2025. godinu (izvješćuje Jana Žugaj)
 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 5. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 6. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 8. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na podrućju Općine Topusko za 2023. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Topusko za 2023. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 11. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2023. godinu (izvješćuje Milena Sužnjević)
 12. Prijedlog Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2023. godinu (izvješćuje Milena Sužnjević)
 13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2022. godine (izvješćuje Milena Sužnjević)
 14. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2022. godini (izvješćuje Milena Sužnjević)
 15. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja (izvješćuje Milena Sužnjević)
 16. Prijedlog Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2023. godini (izvješćuje Milena Sužnjević)
 17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2023. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko (izvješćuje Antonija Boban)
 18. Prijedlog Plana utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2023. godini (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 19. Prijedlog Odluke o sudjelovanju roditelja-korisnika u cijeni programa Dječjeg vrtića Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
  - Statut Dječjeg vrtića Topusko
 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Vodoopskrbe i odvodnje Topusko d.o.o (izvješćuje Milena Sužnjević)
 22. Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja poduzetničke zone Blatuša-Čemernica 2022.-2025. godine (izvješćuje Vladimir Ožanić)
  - Program razvoja PZ Blatuša - Čemernica

 

 

Molimo Vas da prisustvujete sjednici, a da o eventualnom izostanku obavijestite Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, na broj telefona 044/527-498.

                                                                                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA
Dijana Ščrbak, v.r.