POZIV ZA OSMU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 024-04/22-01/03
URBROJ: 2176-18-01-22-1
Topusko, 08.09.2022. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-pročišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20. i 6/21.),
S A Z I V A M
8.   SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  14.09.2022. GODINE U  17.00 SATI,  U  SALI PETROVA GORA,  TOP-TERME TOPUSKO.

 

       ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
  2. Prijedlog Izvješća o izvršenju proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine (izvješćuje Jana Žugaj)
  3. Prijedlog 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Topusko za 2022. godinu (izvješćuje Jana Žugaj)
  4. Prijedlog 2. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Topusko za 2022. godinu (izvješćuje Jana Žugaj)
  5. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2022. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić)
  6. Prijedlog Odluke o pravu služnosti radi izgradnje odvodnje otpadnih voda naselja Velika Vranovina (izvješćuje Vladimir Ožanić)
  7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
  8. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Topusko (izvješćuje Antonija Boban)

 

Molimo Vas da prisustvujete sjednici, a da o eventualnom izostanku obavijestite Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, na broj telefona 044/527-498.

                                                                                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA
Dijana Ščrbak