POZIV ZA PETU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/21-01/13
URBROJ: 2176/18-02-21-1
Topusko, 14.12.2021.  godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-pročišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20. i 6/21.),
S A Z I V A M
5.   SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  21.12.2021. GODINE U  17.00 SATI,  U  SALI GRAND,  TOP-TERME TOPUSKO.

 

       ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu (izvješćuje Jana Žugaj),
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2021. godinu (izvješćuje Jana Žugaj),
 4. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2021. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 5. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2021. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić),
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić),
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2021. godini (izvješćuje Vladimir Ožanić),
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godini (izvješćuje Vladimir Ožanić),
 9. Prijedlog I. izmjena Programa ostvarivanja javnih potreba u društvenim  djelatnostima Općine Topusko u 2021. godini (izvješćuje Milena Sužnjević),
 10. Prijedlog I. izmjena Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2021. godinu (izvješćuje Milena Sužnjević),
 11. Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za Općinu Topusko za 2021. godinu (izvješćuje Milena Sužnjević),
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatsk ena području Općine Topusko u 2021. godini (izvješćuje Dragana Jakšić Topalović)
 13. Prijedlog Proračuna Općine Topusko za 2022. godinu (izvješćuje Jana Žugaj),
 14. Prijedlog Plana razvojnih programa za  2022., 2023. i 2024. godinu (izvješćuje Jana Žugaj),
 15. Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić),
 16. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić),
 17. Prijedlog Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2022. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić),
 18. Prijedlog Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2022. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić),
 19. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić),
 20. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2022. godinu (izvješćuje Dragana Jakšić Topalović),
 21. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu (izvješćuje Milena Sužnjević),
 22. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna  Općine Topusko za 2022. godinu (izvješćuje Milena Sužnjević),
 23. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2022. godinu (izvješćuje Milena Sužnjević),
 24. Prijedlog Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2022. godinu(izvješćuje Dragana Jakšić Topalović),
 25. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2021. godine (izvješćuje Dragana Jakšić Topalović),
 26. Prijedlog  Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2021. godini (izvješćuje Dragana Jakšić Topalović),
 27. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja   (izvješćuje Dragana Jakšić Topalović),
 28. Prijedlog Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2022. godini (izvješćuje Dragana Jakšić Topalović),
 29. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko (izvješćuje  Antonija Boban ),
 30. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (izvješćuje Dragana Jakšić Topalović),
 31. Prijedlog Odluke o poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko (izvješćuje Vladimir Ožanić),
 32. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti (izvješćuje  Antonija Boban i općinski načelnik Ivica Kuzmić),
 33. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko(izvješćuje  Antonija Boban i općinski načelnik Ivica Kuzmić),
 34. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević i općinski načelnik Ivica Kuzmić)

 

Molimo Vas da prisustvujete sjednici, a da o eventualnom izostanku obavijestite Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, na broj telefona 044/527-498.

Nakon sjednice Općinskog vijeća održat će se prigodni domjenak.

                                                                                                          PREDSJEDNICA VIJEĆA
Dijana Ščrbak, v.r.