POZIV ZA SEDMU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 024-04/22-01/02
URBROJ: 2176-18-01-22-1
Topusko, 01.06.2022. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-pročišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20. i 6/21.),
S A Z I V A M
7.   SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  06.06.2022. GODINE U  17.00 SATI,  U  SALI PETROVA GORA,  TOP-TERME TOPUSKO.

 

       ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Zapisnika s  6.  sjednice Općinskog vijeća
  2. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Topusko za 2022. godinu (izvješćuje Jana Žugaj)
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić Topusko za pedagošku 2022./2023. godinu (izvješćuje Milena Sužnjević)
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
  5. Prijedlog Odluke o pravu služnosti radi izgradnje kanalizacijskog sustava šireg središta naselja Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
  6. Prijedlog Odluke o pravu služnosti radi izgradnje odvodnje otpadnih voda naselja Velika Vranovina (izvješćuje Milena Sužnjević)
  7. Prijedlog Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Topusko, ( Izvješćuje Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada)

 

Molimo Vas da prisustvujete sjednici, a da o eventualnom izostanku obavijestite Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, na broj telefona 044/527-498.

                                                                                                      PREDSJEDNICA VIJEĆA
Dijana Ščrbak