POZIV ZA ŠESTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 024-04/22-01/01
URBROJ: 2176-18-01-22-1
Topusko, 18.03.2022. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13.-pročišćeni tekst, 16/14., 36/17., 8/18., 11/20. i 6/21.),
S A Z I V A M
6.   SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  24.03.2022. GODINE U  17.00 SATI,  U  SALI PETROVA GORA,  TOP-TERME TOPUSKO.

 

       ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 5.  sjednice Općinskog vijeća
 2. Izvješće o radu davatelja javne usluge odvoza otpada za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine (izvješćuje Kristian Kuzmić, direktor trgovačkog društva Komunalno Topusko d.o.o.)
 3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Topusko (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 4. Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine (izvješćuje Jana Žugaj)
 5. Prijedlog Izvješća o izvršenju plana razvojnih programa Općine Topusko s 31.12.2021. godine (izvješćuje Jana Žugaj)
 6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2021. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infratsrukture za 2021. godinu (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 8. Prijedlog Odluke o donošenju 1. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko (izvješćuje Dragana Jakšić Topalović),
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti Narodne knjižnice i čitaonice Topusko (izvješće podnosi Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Topusko)
 10. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Topusko (izvješćuje  Antonija Boban )
 11. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama (izvješćuje Vladimir Ožanić)
 12. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju i privremenom oslobođenju od plaćanja naknade za usluge dječjeg vrtića Topusko (izvješćuje Milena Sužnjević)
 13. Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika

 

Molimo Vas da prisustvujete sjednici, a da o eventualnom izostanku obavijestite Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko, na broj telefona 044/527-498.

 

                                                                                                          PREDSJEDNICA VIJEĆA
Dijana Ščrbak, v.r.