POZIV ZA DVADESET PETU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko, 18. 3. 2021.  godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17., 8/18., i 11/20),   
S A Z I V A M
25. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  25. 3.  2021. GODINE U  18  SATI U
HOTELU TOPLICA SALA GRAND U TOPUSKOM.
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 24. redovite  sjednice Općinskog vijeća,
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine, (izvješćuje, općinski načelnik Ivica Kuzmić, Jana Žugaj),
 3. Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika, (izvješćuje, općinski načelnik Ivica Kuzmić),
 4. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,(izvješćuje, Vladimir Ožanić),
 5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2020. godinu, (izvješćuje, Vladimir Ožanić),
 6. Usvajanje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Topusko, (izvješćuje, Antonija Boban),
 7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada, (izvješćuje, predsjednica Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja i nagrada),
 8. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje općinski načelnik Općine Topusko da može u ime Općine Topusko poduzimati sve radnje kojima se omogućuje Općini Topusko učešće u natječajnim postupcima kojima se financiraju projekti Općine Topusko iz fondova EU.
 9. -izgradnja Dječjeg vrtića,
  -izgradnja kulturnog centra,
  -učešće u korištenju sredstava LAG-a. (izvješćuje, općinski načelnik Ivica Kuzmić i  Vladimir Ožanić),

 10. Odluka o oslobađanju obveznika  plaćanja naknade za korištenje javnih površina uslijed nastupanja posebnih okolnosti,
 11. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Topusko, (izvješćuje, Vladimir Ožanić),
 12. Izvješće o stanju u prostoru Općine Topusko za razdoblje 2016.-2019. godine, (izvješćuje, Vladimir Ožanić),
 13. Programa o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Topusko, (informacija, ne usvaja se na Vijeću),
 14. Informacija o dugoročnom planu razvoja Općine Topusko. (izvješćuje, općinski načelnik Ivica Kuzmić i Vladimir Ožanić).

                PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić v. r.