POZIV ZA OSAMNAESTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,   4.  3.  2020.  godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18)      
S A Z I V A M
18. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   11. 3. 2020. GODINE U 18 SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 17. redovite sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje i usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko,
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko,
 4. Razmatranje i usvajanje  Odluke o izboru Vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko, (izvješćuje od 2-4,  Antonija Boban),
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine, (izvješćuje, općinski načelnik Ivica Kuzmić, Jana Žugaj),
 6. Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika,
 7. Izvještaj o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja za 2019. godinu,
 8. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2019. godinu,
 9. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2019. godinu
 10. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom, ( izvješćuje,  od 7-10 Vladimir Ožanić),
 11. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko, ( izvješćuje, općinski načelnik Ivica Kuzmić, i Antonija Boban),
 12. Donošenje odluke o odabiru ponuditelja za usluge prijevoza pokojnika koje se financiraju iz Proračuna Općine Topusko, ( izvješćuje predsjednik Povjerenstva Vladimir Ožanić),
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnost za jamstvo Općine Topusko, Vodoopskrbi i odvodnji Općine Topusko za kreditno zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 1.000.000,00 kuna (izvješćuje općinski načelnik),
 14. Odluka o razrješenju V. D. RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA TOPUSKO,
 15. Odluka o davanju suglasnosti za upis i mjerilima za upis djece u Dječji vrtić Topusko 2020/21, godinu,
 16. Imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Topusko (Komisija za izbor i imenovanje), ( od 14-16 izvješćuje općinski načelnik Ivica Kuzmić i Stanko Rajšić)

                                                                                           

                                                                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
VIJEĆA
Zlatko Iskrić, v. r.