POZIV ZA SEDAMNAESTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,   5.  12.  2019.  godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18)      
S A Z I V A M
17. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   12. 12. 2019. GODINE U 17 SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika s 15. i 16. redovite sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje i usvajanje  Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu,
 3. Razmatranje i usvajanje  Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2019. godinu,
 4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa za 2019,
 6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2019. godinu,
 7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2019. godini (izvješće od točke 2 do 8 podnose, općinski načelnik Ivica Kuzmić i djelatnici JUO, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić),
 8. Razmatranje i usvajanje Izmjene Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
 9. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2020. godinu,
 10. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2020., 2021. i 2022. godinu,
 11. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 12. Razmatranje i usvajanje  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 13. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2020. godinu,
 14. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja za 2020. godini Općine Topusko,
 15. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna  Općine Topusko za 2020. godinu,
 16. Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2020. godinu,
 17. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
 18. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2020. godinu,
 19. Razmatranje i usvajanje Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2020. godinu,
 20. Razmatranje i usvajanje Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2020. godinu,
 21. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2020. godinu,
 22. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2020. godinu,  (izvješće od točke 9 do 22  podnose, općinski načelnik Ivica Kuzmić, pročelnica JUO Antonija Boban i djelatnici JUO, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić),
 23. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2019. godine (izvješćuje Stanko Rajšić),
 24. Izmjene  Plana zaštite od požara (izvješćuje Stanko Rajšić),
 25. Razmatranje i usvajanje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje, (izvješćuje Stanko Rajšić),
 26. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko  2019. godini (izvješćuje Stanko Rajšić),
 27. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja   (izvješćuje Stanko Rajšić),
 28. Razmatranje i usvajanje Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2020. godini, (izvješćuje Stanko Rajšić),
 29. Razmatranje i usvajanje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Topusko ( izvješće Stanko Rajšić).
 30. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, zastupljenih u općinskom vijeću Općine Topusko za 2020. godinu, (izvješće podnosi  Antonija Boban ),
 31. Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Topusko, (izvješće podnosi  Antonija Boban),
 32. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju ovlasti nadležnoj organizaciji platnog prometa za obračun i uplatu u državni proračun naknade za obavljanje poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza Općine Topusko povjerenih Poreznoj upravi, (izvješće podnosi  Antonija Boban),
 33. Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Topusko (izvješće podnosi predsjednik komisije Marko Sonički),
 34. Suglasnost za partnerstvo u projektu uređenja kulturnog centra (izvješćuje Jelena Roknić).

                                                                                           

                                                                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 
VIJEĆA
Zlatko Iskrić, v. r.