POZIV ZA ŠESTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,    20.  3.  2018. godine


Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14 i 36/17)    
S A Z I V A M
6. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   28. 3. 2018. GODINE U 18 SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO, ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 5. redovite sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračun Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine i izvršenju Plana razvojnih programa,
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenje Programa gradnje objekata, Program održavanja objekata komunalne infrastrukture i Programa kapitalnih ulaganja u 2017. godini
  4. Deratizacija-odluka o odabiru (Izvješćuje Povjerenstvo predsjednik Vladimir Ožanić)
  5. Izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati putem koncesije,             
  6. Suglasnost na cjenik usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada
  7. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje,       
  8. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Topusko za 2017. godinu
  9. Plan gospodarenja otpadom 2018-2023
  10. Razmatranje i usvajanje Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić