POZIV ZA TREĆU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,  20. 11. 2017. godine

                                                                                                                                                                                                                                        Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14 i 36/17)                 
S A Z I V A M
3. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  28 . 11. 2017. GODINE U 18 SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

DNEVNI RED


 1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika s 2. redovite sjednice Općinskog vijeća
 2. Razmatranje i usvajanje  Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2017. godinu
 3. Razmatranje i usvajanje  Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2017. godinu
 4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade
 5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2017. godini
 6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
 7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima u 2017. godini
 8. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2017. godini (izvješće od točke 2 do 9 podnose, općinski načelnik Ivica Kuzmić i djelatnici JUO, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić)
 10. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu
 11. Razmatranje i usvajanje  Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2018. godinu
 12. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2018., 2019. i 2020. godinu
 13. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2018. godinu
 14. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini
 15. Razmatranje i usvajanje  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini
 16. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima u 2018. godini,
 17. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini Općine Topusko
 18. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna u 2018. godini Općine Topusko
 19. Razmatranje i usvajanje  Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade u 2018. godini
 20. Razmatranje i usvajanje Program korištenja sredstva od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko u 2018. godini
 21. Razmatranje i usvajanje Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu
 22. Razmatranje i usvajanje Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2018. godinu
 23. Razmatranje i usvajanje Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2018. godinu
 24. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela u 2018. godini, (izvješće od točke 10 do 24  podnose, općinski načelnik Ivica Kuzmić, pročelnica JUO Antonija Boban i djelatnici JUO, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić)
 25. Razmatranje i usvajanje Izvješća (analize) o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2017. godine(izvješćuje Stanko Rajšić)
 26. Izmjene  Plana zaštite od požara (izvješćuje Stanko Rajšić),
 27. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2017. godini (izvješćuje Stanko Rajšić)
 28. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja (izvješćuje Stanko Rajšić)
 29. Razmatranja Izvješća o provedenim izborima za vijeća mjesnih odbora ,
 30. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko
 31. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Topusko i njihovih zamjenika
 32. Razmatranje i usvajanje izmjena Odluke o općinskim porezima
 33. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko (izvješće od točke 29 do 33 podnosi Antonija Boban)
 34. Razmatranje i usvajanje Odluke o izradi II. IZMJENA I DOPUNA Prostornog plana Općine Topusko( izvješćuje, Vladimir Ožanić ).

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ZLATKO ISKRIĆ, v. r.