ZAPISNIK SEDME SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO - 8. saziv

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-04/22-01/04
URBROJ: 2176-18-01-22-2

Topusko, 14. rujan 2022. godine

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 14.09.2022. GODINE S POČETKOM U 17,00 SATI
Prisutno 9 od ukupno 13 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Prisutni: Dijana Ščrbak,  Ana-Marija Cestarić, Ozren Šukalić, Janko Sukalić, Marko Sonički, Josip Šarić, Andreja Markulin, Matea Kovačević, Dalibor Trkulja.

Odsutni: Bahrudin Bašić, Zlatko Iskrić, Danijel Trdina i Milka Bućan.

Ostali prisutni:

 • Općinski načelnik Ivica Kuzmić, zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Jelena Roknić
 • Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Antonija Boban, Vladimir Ožanić, Jana Žugaj, Milena Sužnjević i kao zapisničarka Dragana Jakšić Topalović
 • Ravnateljica Dječjeg vrtića Topusko Andreja Kuzmić,

Ravnateljica Turističke zajednice Općine Topusko Ivana Strmečki
Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Topusko d.o.o. Tomislav Perčinlić
Direktor Komunalnog Topusko d.o.o. Kristian Kuzmić

Po utvrđivanju kvoruma predsjednica Općinskog vijeća, Dijana Ščrbak poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu:

 

D N E V N I    R E D

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Predsjednica Općinskog vijeća otvara aktualni sat.

Općinski načelnik Općine Topusko pozdravlja sve prisutne i predstavlja goste:
ravnateljicu Dječjeg vrtića Topusko Andreju Kuzmić, ravnateljicu Turističke zajednice Općine Topusko Ivanu Strmečki, direktora Vodoopskrbe i odvodnje Topusko d.o.o. Tomislava Perčinlića, direktora Komunalnog Topusko d.o.o. Kristiana Kuzmića.

Naveo je niz aktivnosti koje su već u realizaciji kao i one koje su u planu realizacije kao što su: 

 • Prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljen project uređenja nerazvrstanih cesta (3 dionice – Čemernica, Ponikvari i Gređani), u vrijednosti od 450.000,00 kn
 • U suradnji s Općinom Široki Brijeg, kroz program prekogranične suradnje, prijavili smo projekt modernizacije javne rasvjete, te su odobrena sredstva u iznosu od 120.000,00 kn
 • Za uređenje grijanja u sportskom centru su nam odobrena sredstva u iznosu od 200.000,00 kn od LAG-a – poništen natječaj jer je dostavljena ponuda bila iznad procijenjene vrijednosti
 • Dječji vrtić Topusko se prijavio na projekt uređenja Dječjeg vrtića u suradnji s OTP te su dobili 10.000,00 kuna, Općina Topusko sufinancira s dodatnih 10.000,00 kuna
 • Od Središnjeg državnog ureda za demografiju dobiveno  101.689,00 za potrebe obnove dječjeg vrtića Topusko
 • Dobivena darovnica za Draškovićev podrum od nadležnog Ministarstva– za izradu  idejnog i glavnog projekta dobiveno je 200.000,00 kuna
 • U tijeku je sređivanje imovinsko pravnih poslova s Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vezanih za poslovnu zonu te posjetiteljski centar Petrova Gora
 • Projekt izgradnje prometnice Novo naselje ide u realizaciju – problem se javlja kod parkirnih mjesta za stanovnike zgrada te se kao alternative pojavljue prostor kod Kežmana i Kovačevića
 • Izmjene i dopune programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem – izišao novi Pravilnik te se postupa u skladu s njim što je usporilo cijeli postupak
 • Projekt s peradranicima ide dalje
 • 5% poljoprivrednog zemljišta iz Programa može se prenamijeniti u drugu namjenu – u suradnji s Lječilištem Topusko i Top-Termama Topusko u planu je 2,5km toplovodne mreže do predviđene lokacije
 • Odvodnja Topusko – Velika Vranovina (kanalizacijska mreža) project prijavljen na natječaj za sufinanciranje; kvota je popunjena; čekaju se rezultati – vrijednost 14 milijuna kuna
 • Pohvala ravnateljici Turističke zajednice Općine Topusko, Ivani Strmečki – sredstava dobivena prijavom na natječaj Hrvatske turističke zajednice kvalitetno su utrošena i projekti su realizirani kako je i planirano
 • Ravnateljica Dječjeg vrtića Topusko – iskorak prema naprijed s dobrim iskustvima iz Gline
 • Stambene zgrade – u fazi izrade pilota u vrijednosti od 600.000,00 kuna
 • LAG-ov natječaj – mjera za OPG-ovce – ukupno je prošlo 6 OPG-a s našeg područja – cilj je što više animirati na prijave te u budućnosti moći pružiti pomoć kod prijave od strane djelatnika Općine
 • Kapitalna ulaganja – rekonstrukcija prometnice županijske cesta Željeznička stanica – Topusko (do jezera osvijetljena) – projekt će sufinancirati Ministarstvo s 19 milijuna kuna – projektom je planirana izgradnja biciklističke i pješačke staze i kružnog toka
 • Projektiranje kružnog toka financira Općina Topusko
 • Idejno rješenje parka i autobusne stanice – Vladimir Ožanić prikazuje projekcije idejnih rješenja kružnog toka, parka i autobusne

Općinski vijećnik Dalibor Trkulja postavlja  pitanje:
1.  Autobusni kolodvor – kako će se riješiti problem stajališta?
Općinski načelnik odgovara na pitanje.

 • Iza hotela se planira koristiti prostor za autobusno stajalište, sadašnje je čekalište 90% vremena prazno.

Predsjednica vijeća se zahvaljuje općinskom načelniku i daje riječ direktoru Komunalnog Topuskpo d.o.o.  Kristianu Kuzmiću
Rješavanje problematike vezane sa zgradama dugotrajan je postupak. Zgrada Novo Naselje 8 izgrađena je na nekoliko katastarskih čestica, do sada je izrađen geodetski elaborat, ovlašten je odvjetnički ured za zastupanje i počeo je s radom u veljači. Za potrebe izrade etažnog elaborata objekt mora biti legalan, u Državnom arhivu pronađeno je dosta materijala, između ostalog i građevinska dozvola.
Za zgrade Školska- Glinska dobivene su etažni elaborati i zatražene su potvrde na iste.
Za zgrade u vlasništvu Komunanog Topusko d.o.o. podnijeti su zahtjevi za okončanje predstečajne nagodbe, otplaćena su sva dugovanja te je Komunalno na dobrom putu za rješavanje istog.
Pristupili reviziji projekta energetske obnove zgrade Novo Naselje 6 koja posjeduje svu potrebnu dokumetaciju
Predsjednica vijeća se zahvaljuje direktoru Komunalnog Topuskpo d.o.o.  Kristianu Kuzmiću te poziva vijećnike da postave pitanja
Općinski vijećnik Ozren Šukalić postavlja  pitanje:

 • U kojoj je fazi energetska obnova ostalih zgrada?

Općinski načelnik daje riječ direktoru Komunalnog Topuskpo d.o.o.  Kristianu Kuzmiću:

 • Prioritet su zgrade koje nemaju dovoljno sredstava te su predložene zgrade za koje je dokumentacija spremna.

Općinski načelnik navodi kako će se uskoro održati sastanak s APN-om vezano uz problematiku stambenog zbrinjavanja.
Kristian Kuzmić navodi kako se za zgradu Glinska 8  obustavlja postupak legalizacije te se čeka uporabna od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u vlasništvu je nekoliko stanova.
Predsjednica vijeća pita vijećnike ima li još pitanja.
Općinski vijećnik Marko Sonički postavlja  pitanje:

 • Postoji li mogućnost proširenja Benkove ulice.

Općinski načelnik odgovara:

 • Općinski načelnik navodi kako je više takvih problematičnih lokacija, kanal od nogometnog igrališta prema Hrvatskom Selu potkopao je cestu. Cesta je županijska te je potrebno istu ucrtati kako bi se obnovila, a cilj je da postane šetnica i biciklistička staza.

Predsjednica vijeća pita vijećnike ima li još pitanja.
Općinski vijećnik Dalibor Trkulja postavlja  pitanje:

 • U kojoj je fazi obnova ceste Perna- Malička

Općinski načelnik odgovara:

 • Općinski načelnik navodi kako bi radovi na 2,7 km ceste koštali 2 miliona kuna te je planirano kako će SNV financirati 1 milion kuna, a ostalo Županija, ali popis cesta planiranih uređenje pri APN-u nije sadržavao navedenu dionicu.

Predsjednica Općinskog vijeća zatvara aktualni sat.
Predsjednica vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:
Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 7. redovite sjednice Općinskog vijeća održane dana 06.06.2022.g.
Predsjednica poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika, te da iznesu svoje primjedbe po istom, ukoliko ih imaju. Predloženi Zapisnik sa 7. redovite sjednice Općinskog vijeća je usvojen s 9 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN.

Ad 2. Prijedlog Izvješća o izvršenju proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Jana Žugaj. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Konstatira se da je od ukupno 9 prisutnih vijećnika 9 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine, jednoglasno usvojeno.

Ad 3. Prijedlog 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Topusko za 2022. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 9 prisutnih vijećnika 9 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je su 2. Izmjene i dopune proračuna Općine Topusko za 2022. godinu  jednoglasno usvojene.

Ad 4. Prijedlog 2. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Topusko za 2022. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 9 prisutnih vijećnika 9 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je su 2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Topusko za 2022. godinu  jednoglasno usvojene.

Ad 5. Prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2022. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 9 prisutnih vijećnika 9 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je je Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2022. godinu  jednoglasno usvojena.

Ad 6. Prijedlog Odluke o pravu služnosti radi izgradnje odvodnje otpadnih voda naselja Velika Vranovina
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Prijedlog Odluke je da se prihvati zahtjev trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje odvodnje otpadnih voda naselja Velika Vranovina i to na: - k.č.br. 826 upisane u zk.ul. 656 k.o. Velika Vranovina, vlasništvo Općine Topusko, s površinom služnosti 198,7 m. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 9 prisutnih vijećnika 9 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o pravu služnosti radi izgradnje odvodnje otpadnih voda naselja Velika Vranovina, jednoglasno usvojena.

 

Ad 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Prijedlog odluke je raspisivanje javnog natječajaza prodaju nekretnina putem prikupljanja pisanih ponuda za: neizgrađeno građevinsko zemljište uTopuskom, k.č.br. 442/7 upisana u zk. ul. 589 k.o. Topusko, ukupne površine 641 m², u naravi oranica ledina, vlasnik Općina Topusko, vlasničkog udjela 1/1, početna cijena za prodaju nekretnine iznosi 40.000,00 kuna, a temelji se na prosječnoj cijeni građevinskog zemljišta u k.o. Topusko, utvrđenoj od strane nadležne ispostave porezne uprave (60,00 kn/m²) i neizgrađeno građevinsko zemljište u Topuskom, k.č.br. 974/2upisana u z.k.ul. 618 k.o. Topusko, ukupne površine 1027 m², u naravi oranica, vlasnik Općina Topusko, vlasničkog udjela 1/1., početna cijena za prodaju nekretnine iznosi 62.000,00 kuna, a temelji se na prosječnoj cijeni građevinskog zemljišta u k.o. Topusko, utvrđenoj od strane nadležne ispostave porezne uprave (60,00 kn/m²). Javni natječaj provest će se prikupljanjem pisanih ponuda, objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Topusko, na internetskoj stranici Općine Topusko, te u "Večernjem listu". Tekst natječaja prilog je ove odluke. Za potrebe provdbe javnog natječaja i donošenja odluke osniva se Povjerenstvo. Nakon kratke rasprave predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 9 prisutnih vijećnika 9 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Topusko, jednoglasno usvojena.
Ad 8. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Antonija Boban.  Prijedlog Odluke da se u  članku 32. mijenja stavak 4. i glasi: „Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnim odlukama Općinskog vijeća.“. Brišu se članci broj  42., 43., 44. i 45. Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom vjesniku“.Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 9 prisutnih vijećnika 9 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Topusko, jednoglasno usvojena.
Zahvala predsjednice Općinskog vijeća.
Dovršeno u 18,28 sati.
ZAPISNIČARKA:                                                                            PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragana Jakšić Topalović                                                                  Dijana Ščrbak