ZAPISNIK DESETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO - 8. saziv

ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 28.11.2022. GODINE S POČETKOM U 17,00 SATI
Prisutno 8 od ukupno 13 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Prisutni: Dijana Ščrbak,  Ana-Marija Cestarić, Ozren Šukalić, Janko Sukalić, Marko Sonički, Josip Šarić, Andreja Markulin, Zlatko Iskrić i Matea Kovačević.

Odsutni: Bahrudin Bašić, Milka Bućan, Danijel Trdina i Dalibor Trkulja.

Ostali prisutni:

 1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić, zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Jelena Roknić
 2. Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Antonija Boban, Milena Sužnjević i kao zapisničarka Dragana Jakšić Topalović
 3. Ravnateljica Dječjeg vrtića Topusko Andreja Kuzmić,

Ravnateljica Turističke zajednice Općine Topusko Ivana Strmečki
Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Topusko d.o.o. Tomislav Perčinlić
Po utvrđivanju kvoruma predsjednica Općinskog vijeća, Dijana Ščrbak poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu.
D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 9.  sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Usvajanje Zapisnika sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)
 6. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude po ponovnom javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Topusko
 7. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Topusko
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Predsjednica Općinskog vijeća otvara aktualni sat.

Za riječ se javlja općinski načelnik.

Općinski načelnik Općine Topusko pozdravlja sve prisutne. Naveo je niz aktivnosti koje su već u realizaciji kao i one koje su u planu realizacije kao što su: 

- završen projekt prekogranične suradnje sa Širokim Brijegom – postavljanje LED rasvjete
- započeti radovi na izgradnji stambenih zgrada
- projekti Ministarstva mora, prometai i infrastrukture
- uspješno je završen projekt pod nazivom Ljeto u Topuskom i kreće se u pripremu Adventa
- ishodovane građeinske dozvole: prometnica Novo Naselje, Dječji vrtić, Kulturni centar, park ispred općine, cesta Gređani, odvodnja Topusko – Velika Vranovina, šumska prometnica
- građevinske dozvole u procesu ishodovanja : nogostup Ponikvari, Glinska – Školska, prometnica do Dječjeg vrtića, cjevovod Ponikvari – Topusko, legalizacija vodenice i pomoćne zgrade
- u tijeku je projektiranje: Draškovićev podrum, Trg i tržnica, vodovod Vorkapić, pročišćivač otpanih voda
- u planu je projekt za Posjetiteljski centar Petrova Gora
- trenutnu kriznu situaciju Dječjeg Vrtića Topusko prokomentirati će ravnateljica Andreja Kuzmić
- u tijeku je rješavanje problematike vezano za Vodovod i odvodnju – plaćanje penalizacije Agenciji

Predsjednica daje riječ ravnateljici Dječeg vrtića Topusko Andreji Kuzmić:

1. Ravnateljica Andreja Kuzmić iznosi trenutnu situaciju u vrtiću do koje je došlo prijavom roditelja zbog vršnjačkog nasilja. Obaviještene su sve nadležne institucije i poduzete sve potrebne radnje za rješavanje predmetne problematike. Ravnateljica također navodi kako u vrtiću ima mjesta za napredak te je svo osoblje uključeno u aktivnosti i poboljšanje radnih uvjeta općenito.

 

Predsjednica vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 9.  sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane dana 28.11.2022.g.
Predsjednica poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika, te da iznesu svoje primjedbe po istom, ukoliko ih imaju. Predloženi Zapisnik sa 9. redovite sjednice Općinskog vijeća je usvojen s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glas SUZDRŽAN.

Ad 2. Usvajanje Zapisnika sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane dana 24.10.2022.g.
Predsjednica poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika, te da iznesu svoje primjedbe po istom, ukoliko ih imaju. Predloženi Zapisnik sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća je usvojen s 8 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glas SUZDRŽAN.

Ad 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Antonija Boban. U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom  odjelu Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 11/20. i 88/21.) u članku 2. stavku 2. mijenjaju se točke 1. i 2. koje se odnose na 2 privremena radna mjesta u projektu Zaželi. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić navodeći kako se očekuje potpisivanje Ugovora za početak spomenutog projekta. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 8 prisutnih vijećnika 8 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Antonija Boban. U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik“ broj 67/18.), mijenjaju se članci 9. i 11. , članci 16. i 17., u članku 23. stavku 2. brojka „17. i zarez“, brišu se.
Općinski vijećnik Zlatko Iskrić postavlja pitanje:
1. Mogu li svi mještani pratiti povećanje cijene te vrši li se kontrola stvarnih dužnika.
Kratko obrazloženje dao je općinski načelnik Ivica Kuzmić:
1. Provodit će se intenzivnija kontrola na terenu kako bi se utvrdilo stvarno stanje objekata.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 8 prisutnih vijećnika 8 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o izmjenama Odluke o komunalnj naknadi jednoglasno usvojena.

Ad 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Antonija Boban. Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) u Općini Topusko, izražena u eurima po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje komunalna naknada. Vrijednost boda komunalne naknade (B) po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje komunalna naknada određuje se u iznosu od 1,30 EUR godišnje. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) („Službeni vjesnik“ broj 60/18.).
Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić navodeći kako se predmetna odluka nije mijenjala 20 godina te se mijenja sukladno rastu svih troškova. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 8 prisutnih vijećnika 8 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) jednoglasno usvojena.

Ad 6. Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude po ponovnom javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Na temelju ponovnog javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Topusko, po prijedlogu Povjerenstva za provođenje natječaja, utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda za nekretninu: neizgrađeno građevinsko zemljište u Topuskom, k.č.br. 442/7 upisana u z.k.ul. 589 k.o. Topusko, ukupne površine 641 m², u naravi oranica ledina, vlasnik Općina Topusko, vlasničkog udjela 1/1, ponuda Ivana Gabrića, Mandaličina 12 B, Zagreb, OIB 84300213447 s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu 44.500,00 kn (četrdesetčetiritisućepetstokuna). Kupoprodajni ugovor u ime Općine Topusko s najpovoljnijim ponuditeljem, sklopit će općinski načelnik Općine Topusko.
Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 8 prisutnih vijećnika 8 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o prihvatu najpovoljnije ponude po ponovnom javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Topusko jednoglasno usvojena.

 

Ad 7. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Dana 17. veljače 2022. godine, stupio je je na snagu novi Zakon o socijalnoj skrbi. Sukladno Zakonu, izrađen je Prijedlog Nove Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Topusko. Ranija odluka je iz 2014. godine. Prema ovoj odluci, korisnicima se priznaje pravo na troškove stanovanja, što je jedinica lokalne samouprave dužna priznati i osigurati prema Zakonu o socijalnoj skrbi, te pravo na jednokratnu naknadu koja se priznaje u iznimnim situacijama (kao što su bolest, smrt člana obitelji, prirodne nepogode i slično). Pravo na naknadu za troškove stanovanja uređeno je Zakonom o socijalnoj skrbi kojim su propisane i pretpostavke i uvjeti za ostvarivanje prava te iznosi. Trenutno na području Općine Topusko je priznato pravo na troškove stanovanja 35 samaca odnosno obitelji.
Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 8 prisutnih vijećnika 8 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Antonija Boban.  Sukladno članku 20. stavku 9. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodnenovine“ broj 17/19. i 98/19.) za  ravnatelja  Narodne  knjižnice i čitaonice Topusko
može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici te da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko objavit će se na mrežnoj stranici Općine Topusko i Narodne knjižnice i čitaonice Topusko i u „Narodnim novinama“, a tekst natječaja je prilog ove Odluke.
Postupak javnog natječaja provest će Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Topusko. Ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko imenuje Općinsko vijeće Općine Topusko na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 8 prisutnih vijećnika 8 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko  jednoglasno usvojena.

Zahvala predsjednice Općinskog vijeća.

Dovršeno u 18,06 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                        PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragana Jakšić Topalović                                                                 Dijana Ščrbak