ZAPISNIK JEDANAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO - 8. saziv

ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 13.12.2022. GODINE S POČETKOM U 17,00 SATI

Početak: 17:00
Prisutno 11 od ukupno 13 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Prisutni: Dijana Ščrbak,  Ana-Marija Cestarić, Ozren Šukalić, Janko Sukalić, Marko Sonički, Josip Šarić, Andreja Markulin, Zlatko Iskrić, Matea Kovačević, Danijel Trdina i Dalibor Trkulja.

Odsutni: Milka Bućan i Bahrudin Bašić

Ostali prisutni:

 1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić, zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Jelena Roknić
 2. Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Antonija Boban, Milena Sužnjević, Vladimir Ožanić, Jana Žugaj i kao zapisničarka Dragana Jakšić Topalović
 3. Ravnateljica Dječjeg vrtića Topusko Andreja Kuzmić,

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Topusko d.o.o. Tomislav Perčinlić
Po utvrđivanju kvoruma predsjednica Općinskog vijeća, Dijana Ščrbak poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu.
D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 10.  sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko
 2. Prijedlog Proračuna Općine Topusko za 2023. godinu
 3. Prijedlog Plana razvojnih programa za  2023., 2024. i 2025. godinu
 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 5. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 6. Prijedlog Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2023. godinu
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu
 8. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2023. godinu
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2023. godinu
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna  Općine Topusko za 2023. godinu
 11. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2023. godinu
 12. Prijedlog Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2023. godinu 
 13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2022. godine
 14. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u  2022. godini
 15. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja  
 16. Prijedlog Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2023. godini
 17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2023. godinu za redovito godošnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
 18. Prijedlog Plana utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2023. godini
 19. Prijedlog Odluke o sudjelovanju roditelja-korisnika u cijeni programa Dječjeg vrtića Topusko
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vtića Topusko
 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Vodoopskrbe i odvodnje Topusko d.o.o.
 22. Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja poduzetničke zone Blatuša-Čemernica 2022.-2025. godine

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Predsjednica Općinskog vijeća otvara aktualni sat.

Za riječ se javlja općinski načelnik.

Općinski načelnik Općine Topusko pozdravlja sve prisutne. Naveo je niz aktivnosti koje su već u realizaciji kao i one koje su u planu realizacije kao što su: 

- Očekuje se potpisivanje Ugovora za projekt Zaželi Topusko II te je raspisan natječaj za zapošljavanje projektnog tima, u projektu će biti zaposleno 25 djelatnica koje će pružati pomoć za 150 korisnika na području Općine Topusko
- Od Ministarstvo gospodarstva I državne imovine dobiven je iznos od 90.000,00 kuna za  zgradu kod DVD-a Topusko
- Vezano uz projektni prijedlog "Sanacija mosta, prometnica i klizišta" prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koji se odnosi na most Katinovac-Perna, prometnica Gređani i klizišta Hrvatsko Selo i Gređani u fazi je nadopune dokumetacije za prometnicu Gređani.
- Što se tiče zgrade Novo Naselje  8c, uporabna dozvola je pravomoćna.

Za pitanje se javlja vijećnik Zlatko Iskrić s pitanjem postoji li mogućnost ubrzanja radova na sanaciji ceste Novo Naselje s obzirom na trenutne vremenske neprilike.

Općinski načelnika Ivica Kuzmić odgovara na postavljeno pitanje navodeći kako je rok za izvođenje radova 6 mjeseci te da je svijestan kako problem postoji, kontaktira se s izvođačem i nadzorom, navodi nadalje kako zbog vremenskih neprilika radovi na izgradnji stambenih zgrada nisu započeti.  

Za pitanje se javlja vijećnica Dijana Ščrbak vezano za situaciju zgrade Novo Naselje 8b.

Općinski načelnika Ivica Kuzmić odgovara na postavljeno pitanje navodeći kako Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzeo 3 zgrade kao i zgradu 6 i obnovu iste, Komunalno Topusko nadopunilo je potrebnu dokumentaciju.

Predsjednica vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 10.  sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane dana 28.11.2022.g.
Predsjednica poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika, te da iznesu svoje primjedbe po istom, ukoliko ih imaju. Predloženi Zapisnik sa 10. redovite sjednice Općinskog vijeća je usvojen s  10  glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 2. Prijedlog Proračuna Općine Topusko za 2023. godinu
Predsjednica vijeća Dijana Ščrbak poziva predsjednika Odbora za proračun i financije da da izvješće.
Josip Šarić podnosi izvješće, navodi kako je Proračun Općine Topusko za 2023.g. napravljen po Zakonu te predlaže da se usvoji.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Jana Žugaj. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Proračun Općine Topusko za 2023. godinu jednoglasno usvojen.
Za riječ se javio vijećnik Janko Sukalić s primjedbom kako vatrogasno društvo nije uvršeteno s nikakvom kapitalnom pomoći u proračun  te navodi kako su sva ulaganja  vlastitim sredstvima DVD-a.

Općinski načelnika Ivica Kuzmić javlja se za riječ i navodi kako je vrijednost DVD-a Topusko značajna za mjesto te je u budućnosti potrebno poticati prijave na natječaje.

Ad 3. Prijedlog Plana razvojnih programa za  2023., 2024. i 2025. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Jana Žugaj. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Plan razvojnih programa za 2023., 2024. i 2025.  godinu jednoglasno usvojen.

 

Ad 4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu jednoglasno usvojen.
Ad 5. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu jednoglasno usvojen.
Ad 6. Prijedlog Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2023. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu jednoglasno usvojen.

Ad 7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu jednoglasno usvojen.

Ad 8. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2023. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2023. godinu jednoglasno usvojen.
Ad 9. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2023. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023. godinu jednoglasno usvojen.
Ad 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna  Općine Topusko za 2023. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2023. godinu jednoglasno usvojena.
Ad 11. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2023. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2023. godinu jednoglasno usvojen.
Ad 12. Prijedlog Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2023. godinu 
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2023. godinu jednoglasno usvojen.
Ad 13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2022. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2022. godine jednoglasno usvojeno.
Ad 14. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u  2022. godini
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Analiza susatav civilne zaštite Općine Topusko u 2022. godine jednoglasno usvojena.
Ad 15. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja  
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja jednoglasno usvojen.
Ad 16. Prijedlog Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2023. godini
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Plan djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2023. godini jednoglasno usvojen.
Ad 17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2023. godinu za redovito godošnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko

Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Antonija Boban. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Poračuna Općine Topusko za 2023. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko  jednoglasno usvojena.

 

Ad 18.  Prijedlog Plana utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2023. godini
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Plan utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2023. godinu jednoglasno usvojen.
Ad 19. Prijedlog Odluke o sudjelovanju roditelja-korisnika u cijeni programa Dječjeg vrtića Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Ovom Odlukom određuje se sudjelovanje roditelja-korisnika, odnosno skrbnika u cijeni programa, način sklapanja ugovora, mogućem umanjenju, pravu na besplatno korištenje cjelodnevnog programa ranog predškolskog  odgoja i obrazovanja. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o sudjelovanju roditelja-korisnika u cijeni programa Dječjeg vrtića Topusko jednoglasno usvojena.
Ad 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vtića Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Topusko jednoglasno usvojena.
Ad 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Vodoopskrbe i odvodnje Topusko d.o.o.

Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Ovom Odlukom daje se suglasnost za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o.,Ponikvari 77A, Topusko,OIB: 57346605206, za kreditno zaduženje kod Nove Hrvatske Banke d.d., iznos kredita je 132.722,81 eura, namjena je refinanciranja nedospjele glavnice kredita u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o davanju suglasnosti  i jamstva za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Vodoopskrbe i odvodnje Topusko d.o.o. jednoglasno usvojena.
Za riječ se javio vijećnik Danijel Trdina s pitanjem postoji li mogućnost za dodatnim zaposlenjem djelatnika sa svrhom opstojnosti VIO Topusko.
Općinski načelnik Ivica Kuzmić navodi kako ne postoje sredstva za financiranje te će se pokušati učiniti najbolje za VIO Topusko i djelatnike.

Ad 22. Prijedlog Odluke o donošenju Programa razvoja poduzetničke zone Blatuša-Čemernica 2022.-2025. godine

Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Ovom Odlukom donosi se Program razvoja poduzetničke zone Blatuša-Čemernica 2022.-2025. godine kojeg je izradila SI-MO-RA d.o.o. Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije. Kratko obrazloženje dao je i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 1 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o donošenju Programa razvoja poduzetničke zone Blatuša-Čemernica 2022.-2025. godine jednoglasno usvojena.

Zahvala predsjednice Općinskog vijeća.

Dovršeno u 18,06 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                        PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dragana Jakšić Topalović                                                                 Dijana Ščrbak